Home

Alkoholy fenoly pracovní list

DUMY.CZ Materiál Pracovní list č. 3 - fenoly a alkoholy

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Téma: Kyslíkaté deriváty - Alkoholy a fenoly Pracovní list č.: Fenoly. PL 08 Alkoholy, fenoly: souboru: otevřít [doc; 0.03MB] autor: Mgr. Jarmila Hatková (06.01.2013 20:38:22) popis: V pracovním listu jsou uvedeni zástupci alkoholů a fenolů. K procvičení učiva slouží ještě soubor otázek a úkolů alkoholy a fenoly. Popíší stavbu molekul, vyjmenují nejznám ější alkoholy a fenoly a p řiřadí k nim jejich vlastnosti a použití. Posoudí jejich vliv na zdraví lidí. 2 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Alkoholy a fenoly nepůsobí pouze jako kyseliny, ale také jako báze, protože mají nesdílený elektronový pár na atomu kyslíku. Chovají se proto jako Lewisovy báze a mohou být protonovány silnými kyselinami analogicky jako voda, za vzniku alkyloxoniového iontu

Pracovní list. Alkoholy a fenoly . Čti také . Fenoly a zdraví & Fenoly a životní prostředí. Alkoholy se dají získat a) kvašením cukerných roztok ů b) adicí vody na alkeny. Fenoly se získávají p ředevším frak ční destilací černouhelného dehtu. Zástupci alkoholů, fenolů a jejich sirných obdob ALKOHOLY Methanol, methylalkohol, d řevný líh CH 3OH se vyrábí z vodního plynu CO + H 2-> CH 3OH Je jedovatý Tenhle pracovní list ti pomůže zvážit pro a proti u několika možností a vytvořit si plán, jak kyberšikanu zastavit. Jak hospodařit s penězi Díky pracovnímu listu se můžeš zamyslet nad svými potřebami a přáními a určit, jak je začlenit do rozpočtu Prezentace nabízí vymezení pojmu alkoholy, jejich názvosloví, přípravu, vlastnosti a užití. Důraz je kladen na čtení textu s porozuměním a následným řešením úkolů, které si mohou žáci ihned kontrolovat. Učivem prolínají průřezová témata OSV a VDO. Prezentaci je nutno doplnit ukázkou jednotlivých alkoholů a demonstračním pokusem hoření ethanolu

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

 1. Domácí výuka chemie pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko
 2. 6 Alkoholy a fenoly Alkoholy se odvozují náhradou jednoho nebo více atomů vodíku (vázaných na různých uhlících) v molekule uhlovodíku hydroxylovou skupinou. Rozlišujeme alkoholy (hydroxylová skupina je váza-ná na alkyl, uhlík v hybridizaci sp3) a fenoly (hydroxyl vázaný na aromatický kruh, uhlík v hybridizaci sp2)
 3. Alkoholy patří mezi nearomatické hydroxyderiváty uhlovodíků, zatímco fenoly obsahují hydroxylovou funkční skupinu vázanou přímo na benzenový kruh. Podle polohy -OH skupiny v alifatickém řetězci rozeznáváme alkoholy primární, sekundární a terciární

Fenoly se používají jako tzv. pasivní složky při výrobě azobarviv.. Navrhni přípravu nejjednoduššího azobarviva anilinové žluti, známé pod názvem Sudanová žluť R, zapiš rovnicemi:. Daleko složitější strukturu má přírodní červené barvivo Košenilová červeň A: . Obr. 2: Košenilová červeň Jednosytné alkoholy Methanol, methylalkohol (dřevný líh) CH 3 - OH Fenoly R - OH R - aryl - OH skupina je vázána na benzenové jádro Bezbarvé kapalné nebo krystalické látky, ve vodě málo rozpustné, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Používají se k výrobě plastů, desinfekčních prostředků

ELU

VY_32_INOVACE_130203_Alkoholy, fenoly - pracovní list.doc VY_32_INOVACE_130203_Alkoholy, fenoly - pracovní list_anotace.docx VY_32_INOVACE_130204_Alhoholy, fenoly - test.do test č. 1 . Názvosloví anorganických sloučenin (název - vzorec) pátek 13.9.2019 . seznam sloučenin: nazvoslovi_anorganickych_sloucenin_nazvy_pl_zadani.doc (91136 Organickými deriváty vody H 2O (H-O-H) jsou hydroxysloučeniny (alkoholy a fenoly) a ethery. Hydroxysloučeniny obsahují charakteristickou hydroxylovou skupinu -OH . V případě alkoholů je uhlovodíkovým zbytkem alifatický řetězec (obecně R-OH), zatímco u fenolů je ním aromatický cyklus (obecně Ar-OH) Pracovní list - dvouprvkové sloučeniny - vzorce - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: oxidační číslo, halogenidy, oxidy, sulfidy Test - Mladý chemik - vypracovala Mgr. Alena Havranov VY_32_INOVACE_2CH3_02_alkoholy Alkoholy Materiál obsahuje pracovní list a křížovku na téma alkoholy pro jednotlivce vhodný při probírání kyslíkatých derivátů uhlovodíků. Lze použít také pro testování. Určen pro 2. ročník, popř. pro opakování ve vyšších ročnících. Časová náročnost 40 minut. 0

Alkoholy, fenoly Deriváty uhlovodíků obsahující navázanou hydroxylovou skupinu OHnazýváme hydroxyderiváty. Ty dělíme na alkoholya fenoly. Zatímco alkoholy mají hydroxylovou skupinu připojenou k alifatickému řetězci, u fenolů je tato skupina poutána přímo k aromatickému jádru. CH 3CH 2O Alkoholy a fenoly obsahují skupinu. C=O-OH-CH=O. Názvosloví alkoholů a fenolů je pomocí. předpony merkapto- a přípony -ol nebo -alkohol. předpony alkohol- a přípony -ol. předpony hydroxy- a přípony -ol nebo -alkohol. Glykol je. ethandiol. propan-1, 2, 3-triol. propyl-1, 2, 3-triol. Alkoholy a fenoly jsou. nehořlavé. hořlavé. ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY 8. Napište vzorce následujících sloučenin: a. propan-1,2-diol b. pentan-2-ol c. cykloheptan-1,3-diol d. 4-methylhexan-3-ol e. 4-cyklopentylpentan-2-ol f. 2-fenylethanol Názvosloví fenolů: OH OH CH HO OH OH OH OH OH OH HO OH 9. Napište vzorce následujících sloučenin: a. 3-methylfenol b. naft-1-ol c. naft-2.

Vícesytné alkoholy, fenoly. Jak se nazývají alkoholy, které mají ve své molekule 2 - OH skupiny? dvojsytné. Jmenuj 1 dvojsytný alkohol: ethandiol (ethylenglykol) Jak se nazývají alkoholy, které ve své molekule obsahují 3 - OH skupiny? trojsytné. Jmenuj 1 trojsytný alkohol: propan-1,2,3-triol (glycerol ORGANICKÁ CHEMIE - PRACOVNÍ LIST K OPAKOVÁNÍ U Alkoholy Hydroxyderiváty -OH Fenoly Thioalkoholy Thioderiváty -SH Thiofenoly Ethery -O- Sulfidy -S- Karbonylové slou č. -C=O Aldehydy . Ketony Karboxylové kys. -COOH -COOH, -X Halogenkyseliny -COOH, OH Hydroxykyseliny.

Alkohol - na co si dát pozor Pracovní listy pro mlad

Pracovní list slouží k opakování názvosloví organických sloučenin: halogenové deriváty, alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Klíčová slova opakování , názvosloví organických sloučeni prosím Vás, prohlédněte si powerpointovou prezentaci (Alkoholy a fenoly), přečtěte si text v učebnici na str. 39 a str. 41 (pouze odstavec - Nepleťme si alkoholy a hydroxidy) a udělejte si zápis do sešitu. Zápis naleznete ZDE. Dále vyplňte pracovní list , křížovku (alkoholová křížovka) Deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny. Pokračovat v učivu z minulého týdne. Dokončit zápis a u všech probraných skupin derivátů uhlovodíků projít a vypracovat písemně zezadu do sešitu úkoly v učebnici. Vytisknout a vypracovat přiložený pracovní list. NALEPIT do sešitu s datem 27.3

- alkoholy (sirná obdoba - thioalkoholy -SH) - fenoly (sirná obdoba - thiofenoly -SH) II) ethery - R-O-R (sirná obdoba - thioethery) d) karbonylové deriváty = oxosloučeniny: I) aldehydy - na uhlíku nesoucím O je navázán ještě H II) ketony - uhlík nesoucí O se váže pouze na 2 sousední C - karbonylový = oxouhlí Fenoly mají hydroxylovou skupinu vázanou přímo na benzenové jádro, což ovlivňuje výrazně vlastnosti hydroxylové skupiny. Fenoly jsou tedy C6H5(OH) a C6H4(OH)2. 9: Methanol CH3OH, ethanol CH3CH2OH. Oba alkoholy shodně ovlivňují nervový systém, způsobují opilost, útlum nervového systému a ve vysokých dávkách i smrt PRACOVNÍ SEŠIT Mgr. ALENA KOSOVÁ alkoholy fenoly ethery karbonylové sloučeniny aldehydy ketony karboxylové kyseliny ~ 40 ~ deriváty karboxylových kyselin soli CH 3-CH 2-CH 2-COONa sodná sůl kyseliny máseln é estery.

Autor: UHERČÍKOVÁ Gabriela, ŠULCOVÁ Renata: Školitel: Rok vzniku: 2017: Popis: Příspěvek se zabývá zpracováním návrhu projektu pro žáky středních škol na téma Staň se detektivem si učivo o derivátech uhlovodíků - Kyslíkaté deriváty (alkoholy) - učebnice strana 94 - 99 - prohlédni si vše, i to co je na lištách, neznámé pojmy si vyhledej na internetu pro vysvětlení nebo názornost, zápis nemusíš provádět

Alkoholy - Digitální učební materiály RV

 1. Pracovní list: Hydroxysloučeniny - alkoholy a fenoly . Napiš rozdělení hydroxysloučenin - př.
 2. pracovní list, pokus, test či příklady k procvičení, video, databáze, web: alkoholy, fenoly, ethery, charakteristika alkoholů a fenolů, názvosloví alkoholů a fenolů, rozdělení alkoholů a fenolů, příprava a výroba alkoholů a fenolů, fyzikální a chemické vlastnosti alkoholů a fenolů, zástupci alkoholů, fenolů.
 3. Pracovní list: Hydroxyslouëeniny — alkoholy a fenoly I. Znázorni rozdëlení hydroxyderivátü: h s/0Q napF. napF. napF. arc)/ napF. napF. 2. Zopakuj si názvy laboratorních pomtcek. U banëk napiš pouze jejich pYídavné jméno. a) Napiš racionální vzorec tohoto alkoholu. 11 h/ b) Jaký je jeho triviální název? cell o (ecc V
 4. Alkoholy a fenoly metanol, etanol, glycerol Karbonylové slou čeniny metanal, aceton Procvi čování u čiva pracovní list - elektrolýza, vlastnosti kov ů, koroze utvo ř správné dvojice, trojice - základní pojmy - redoxní d ěj, oxidace, redukc
 5. Př-Pracovní list-Hydrosféra-5.5.2020 [DOCX, 27 kB] CH-alkoholy_fenoly-4.5. [PDF, 249 kB] CH-dusíkaté_deriváty-PL-4.5. [PDF, 273 kB] NJ - Popis pokoje - 29.4. [DOCX, 1,8 MB] Př-Hydrosféra -28.4_pdf [PDF, 1,6 MB] Př - Hydrosféra - pokyny - 28.4. [DOCX, 14 kB] Z-OBYVATELSTVO migrace-26.4 [DOCX, 91 kB] AJ-Slovesné vzorce-24.4 [DOCX, 16 kB

Vyplňte přiložený pracovní list a pošlete mi ho; Chemie 16.3. - 20.3. Zadání práce pro samostudium : Prostuduj si látku v učebnici na str. 48 - 49, kapitolu Alkoholy a fenoly. Další informace si doplň z vhodného zdroje, např. z Wikipedie. Do sešitu si udělej stručné poznámky. Vyplň přiložený pracovní list pracovní listy, ţákovská semimikrosouprava, makrotechnika, chemikálie alkoholy fenoly aldehydy polykondenzace fenoplasty aminoplasty karboxylové kyseliny neutralizace esterifikace funkční deriváty karboxylových kyselin substituční deriváty karboxylových kyseli Kyslíkaté - alkoholy, fenoly, karbonylové, karboxylové sloučeniny a jejich deriváty Dusíkaté - nitrosloučeniny, aminoslučeniny, azo- a diazosloučeniny Sirné - thioly, sulfidy, sulfonové kyselin

9. třída (Ch, 28) - Alkoholy, fenoly - YouTub

Popis zboží: Pracovní sešit chemie pro 9. ročník ZŠ a víceletých gymnázií vychází z mé praxe při výuce chemie a koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV.Důraz je kladen na názornost a provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost, včetně laboratorních prací Pracovní listy obsahují jednotlivé úkoly, které lze využít nejen pro práci studentů v hodině, při procvičování, opakování, ale i v domácí přípravě. Lze je rovněž využít pro práci s nadanými studenty, protože součástí jsou i doplňkové úkoly náročnějšího typu

Ten si, prosím, přepište nebo vlepte do sešitu. O karboxylových kyselinách si také můžete přečíst v učebnici str. 68-71. Do zítřka je také poslední možnost mi poslat pracovní list na Alkoholy (ten první). Kdo jste tak ještě neučinili, neprodleně mi ho pošlete Ernest Hemingway americký spisovatel, prozaik, nositel Nobelovy i Pulitzerovy ceny za literaturu (1953, 1954) považován za hlavního představitele ztracené generac Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Základní škola Na Kopcích v Třebíči byla otevřena k 1. září 1996 a řadí se tak k nejmladším a zároveň nejmodernějším školám na Třebíčsku. Přijďte se k nám podívat Opakování - alkoholy, fenoly, ethery; Karbonylové sloučeniny - Aldehydy, Ketony, Chinony vznikají aldehydy až primární alkoholy. Na alkoholy je schopný redukovat tetrahydridohlinitan lithný LiAlH 4. Oxidace. Pracovní list: Karboxylové kyseliny

Alkoholy a fenoly - WikiSkript

 1. Hořické gymnázium Biologie - třetí ročník 2015/2016 A1 uňky. Tkáně, poznávačka histologických preparátů A2 Kostra člověka, poznávačka kostí, onemocnění kosterního aparátu, první pomoc při úrazech A3 Svalová soustava, jednotlivé svalové skupiny, jejich funkce, procvičování, posilování. Samostatné práce zaměřené na jednotlivé svalov
 2. Jak jsem siž uveřejňoval v Google Classroom - zde se můžete podívat na pracovní list na procvičení názvosloví karbonylů (zde pak naleznete jeho řešení). Po napsání testu - tedy ve středu odpoledne - sem a do Classroom nahraji látku na tento týden - Karboxylové kyseliny. Je to z toho důvodu, abyste se zbytečně.
 3. Deriváty uhlovodíků - základní pojmy, halogenderiváty, alkoholy a fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, estery, popis, zástupci Přírodní sloučeniny - sacharidy, lipidy, proteiny, popis, zástupci Enzymy, vitamíny, hormony Plasty a umělá textilní vlákna Exotermické a endotermické reakc
 4. Čistící a dezinfekční prostředek SANIT all PROFI - N - nepěnivý je určen k mytí nesavých povrchů-podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou
 5. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘVN OR AN KÁ M Pracovní listy Mgr. Renata Hančíková, RNDr. Miroslava Hermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002

Alkoholy - Wikipedi

Alkoholy a fenoly Deriváty organických kyselin Ethery Kyseliny organické Sacharidy, glykosidy Soli organických kyselin Oxidy Pro chromatografii Derivatizační činidla pro GC Detekční činidla pro TLC - pevné Pracovní plocha: 650 x 475 mm: 1200 x 520 mm C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl<br> Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání Úkol 2: Připravit 1 aktivitu do výuky SŠ chemie s podporou mobilní aplikace; připravte s ní 15minutovou část hodiny - pracovní list pro žáky. Zkuste při přípravě aktivity pracovat i s hodnotícím archem pro Vaše výstupy - a na další stránku (za pracovní list) formulovat charakteristiku žáků, aplikovat cyklus CMIARE. ÚT 5. května LITERATURA ZADÁNÍ| PRACOVNÍ LIST S ŘEŠENÍM. ST 6. května ZADÁNÍ Procvičování| TABULE Rozbor souvětí 4| PRACOVNÍ LIST Zvláštnosti vs|PL ŘEŠENÍ. ČT 7. května ZADÁNÍ Procvičován

Alkoholy, fenoly, ethery, thioly - Uč se online! - Vše co

Server nejen pro mladé... hudební a filmové recenze, film, hudba, ebm, lyrics, lyrix, referáty, hudba, film, diskuse, chat, sms, videoklipy, taháky BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 - při kontaktu s alkoholy a glykoly, aldehydy, dithiokarbamáty, estery, étery, aromatickými a ketony, sulfidy, organickými nitrosloučeninami, fenoly a kresoly se může vznítit 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu : nerozkládá se - při používání pro stanovené účely.

DUMY.CZ Materiál Halogenderiváty a alkoholy - pracovní list

 1. - pracovní list Easter crossword pomocí vět pod křížovkou, doplňte jednotlivá slova do křížovky Čtvrtek: - napište příběh podle zadání, rozsah práce stránka A5: Make up a story with these words: Easter, world, pizza, bunny, fingernail, comb, sleep, hilarious, hair, friends, instagram, freckle and few words of your own
 2. Sacharidy - pracovní list (5.5.) Sacharidy Škroby (13.5.) Lipidy - pracovní list (19.5.) Lipidy Bílkoviny, proteiny - pracovní list (27.5.) Bílkoviny, proteiny Opakování názvosloví (12.6.) Opakování názvosloví - kontrola DU (17.6.) Kyseliny Úkoly (22.6.) Kyseliny - kontrola DU Soli Soli kyslíkatých kyselin Soli - pracovní list.
 3. PRACOVNÍ SEŠIT: Laboratorní cvičení z lékařské chemie II. PRACOVNÍ SEŠIT: Laboratorní cvičení z lékařské chemie III. PRACOVNÍ SEŠIT: Laboratorní cvičení z lékařské chemie IV. SKRIPTA: Praktická cvičení z lékařské chemie I. SKRIPTA: Praktická cvičení z lékařské chemie II. OSTATNÍ. Záznamový list ABR dle.
 4. Vypracuj pracovní list uhlovodíky a pošli ho vypracovaný zpět do 15. 3. do 20 hodin na email: jana.liskova@zsbrectanova.cz´. Do předmětu napiš CH1 - příjmení. Ch - 1 Uhlovodiky 1. strana Uhlovodíky 2. strana 8.A + 8.B Ch - 18 Stříbro Ch - 17 Zlato Ch - 16 Měď Ch - 15 Železo Ch - 14 Hliník Ch - 13 Polokov
 5. příručka - gymnaziumrajec.cz Tento projekt je financován Evroým sociálním fondem a státním ropo tem eské republiky. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jest ebí, o. p. s. dává svolení k využívání i kopírování ástí publikace, a to výhradn bezúplant ke vzd lávacím ú el m

Klasická toxikologická analýza Systematické toxikologické vyšetření Se vzorkem se provedou tyto základní postupy: Postup Zjišťují se mineralizace kovy (následuje AAS, polarografie apod.) okyselení a destilace s vodní parou organická rozpouštědla, alkoholy, fenoly, organické kyseliny okyselení a extrakce barbiturany. pracovní listy přítomný čas průběhový- opakování nová slovní zásoba Matematika Čakrdová Šourek Kramárová Konstrukce trojúhelníku g-mail jednotky obsahu Zeměpis geom.41/3,4,5 Učebnice arit.49/1,2,3 vlevo Král Oceánská voda Dějepis Lefnerová Ikaros a Daidalos - kvíz Pracovní list - Řecko Fyzika Přírodopis. Pěnová dezinfekce na ruce AIRDAL® D-MED Skladová dostupnost. Zboží je na našem skladě, dodání je 1 až 2 pracovní dny. Popis výrobku. Hygienická pěna AIRDAL® D-MED má antimikrobiální účinek (dle EN 1499) s dlouhodobým účinkem proti virům a bakteriím po dobu 4-6 hodin. Při mytí rukou eliminuje 99,99 % všech choroboplodných zárodků

Slezské gymnázium Opava - V čase a prostoru se neztratíme

 1. ut Tvrdnutí (20 °C): 8 hodin - 70% - kyselina solná (20%) - kyselina boritá - alkoholy - potraviny - oleje - mořská voda - fenoly Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ.
 2. Úterý 28. 4.+ středa 29. 4. | EASTER - Pracovní list na Moodle - vypracuj a pošli mi na mail do pátku 1.5. Dějepis (vše na MOODLu) 21. 4. Opakování, rok 1968 23. 4. Rozpad komunistického bloku 28. 4. Rozpad Československa 30. 4. Opakování-normalizace (další předměty na str. 2
 3. Online konzultace z chemie je tento týden zrušena, jako náhradu se podívejte na pracovní list. Jeho řešení probereme na konzultaci příští týden. K poznámkám založte dusíkaté deriváty uhlovodíků a alkoholy a fenoly. Dějepis. Do 15. 5. Tentokrát se podíváme na důležité pojmy dějin 2. poloviny 20. století
 4. Vážení rodiče, zde je učivo pro žáky na další týden. Nové učivo sem budeme dodávat každý pátek. Ještě malá změna. Kromě učiva pro druhý stupeň zde vždy bude i učivo pro žáky třetí třídy. Učivo je opět členěno dle jednotlivých vyučujících. p. uč. Myšulková ČESKÝ JAZYK třída Mluvnice - str. 59 - opsat první modrý rámeček
 5. Dobrý den, prosím Vás prohlédněte si powerpointovou prezentaci (Alkoholy a fenoly), přečtěte si text v učebnici na str. 39 a str. 41 (pouze odstavec - Nepleťme si alkoholy a hydroxidy) a udělejte si zápis do sešitu.Zápis naleznete ZDE.Dále vyplňte pracovní list (), křížovku (alkoholová křížovka) a vložte si je do sešitu.. Pracovní list a křížovku si můžete.
 6. - Alkoholy - charakteristická skupina - OH - Fenoly - skupina OH připojena na benzenové jádro - Karbonylové sloučeniny a) aldehydy b) ketony Vyplňte pracovní list věnovaný opakování/ přípravě na test Unit 5. Nemusíte list tisknout, stačí psát očíslované odpovědi do školního sešitu..

Chemie 9 :: ZŠ J.J.Ryby Rožmitál p.Tř

Alkoholy (15.3.) Fenoly (19.3.) Vyšší mastné kyseliny - pracovní list (1.4.) Shrnutí derivátů uhlovodíků 1 (6.4.) Karboxylové kyseliny v živých organismech (8.4.) Shrnutí derivátů uhlovodíků - úkoly (14.4.) Shrnutí derivátů uhlovodíků - otázky 1 - 9 Shrnutí derivátů uhlovodíků - otázka 1 Chemie - organická - alkoholy a fenoly a ethery Chemie ø 58.9% / 8232 × vyzkoušeno; Karboxylové kyseliny Chemie ø 70.3% / 3804 × vyzkoušeno; Alkany Chemie ø 64.2% / 12763 × vyzkoušeno; Chemie - organická - aromatické uhlovodíky Chemie ø 52% / 4953 × vyzkoušeno; Maturitná organická chémia Chemie ø 40.2% / 2946 × vyzkoušen Pracovní list - uhlovodíky, vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: uhlovodík, zemní plyn, propan, propen, propyn, benzen Pracovní list - benzin a nafta, vypracovala Mgr. Alena Havranov Pracovní sešit (dále jen PS) str. 42 / cv. 18 a) - napiš odpověď na dopis z učebnice, co si myslíš, že Marek Dimovi odpověděl. Kyslíkaté deriváty - Hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly) - učebnice str. 53 - 58 (přečíst, udělat zápis do sešitu a naučit

Výukový portál [CH] 2

Vypracovat pracovní list PL - deriváty (U halogenderivátů, klidně vynechat úkol č.3 - 5) P řečíst si a udělat zápis do sešitu o kyslíkatých derivátech - alkoholy a fenoly. Učebnice Základy chemie 2 str. 48 - 49, příp. uč. Základy praktické chemie2 str. 39 (záleží na tom,kterou jste na začátku roku dostali 256 Hydroxidy - pracovní list (PDF) 257 Anorganické kyseliny - pracovní list (PDF) 258 Anionty anorganických kyselin - pracovní list (PDF) 259 295 Alkoholy; 296 Fenoly; 297 Ethery; 298 Aldehydy; 299 Ketony; 300 Karboxylové kyseliny. V alkalickém prostředí dokáží molekuly jódu oxidovat alkoholy na aldehydy, čehož se také využívá v odlišení methanolu a ethanolu. Z methanolu se totiž nevytvoří karboxylová skupina, zatímco z ethanolu ano a tedy pouze ethanol poskytuje positivní reakci, tedy uvolňuje žluté krystalky jodoformu Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 - Základní tabulka čísel Pracovní list č. 4 - Grafomotorický úkol spojený s poznáváním číslic. Dítě má spojit čísla v rámečcích tak, jak jdou za sebou. Pracovní list č. 5 - Nácvik.

Chemie - organická - alkoholy a fenoly a ethery - Chemie

Zeměpis Antarktida - zpracovat pracovní list dle prezentace - 8. 5. (14.5.) Kyslíkaté deriváty - Alkoholy s. 54 dole - 58- přečíst si, opsat modrý rámeček + vypsat si stručně informace k zástupcům alkoholů (s. 56 - 58), dále Fenoly s. 58 - přečíst, opsat modrý rámeček (19.5.) Karboxylové sloueniny s. 62 - 67. Anotační list Jméno autora: Veronika Příjmení autora: ýermáková s ohledem na pracovní prostředí. 10 2 Teoretická část 2.1 Koroze alkoholy, fenoly, ropu, benzín, toluen. Principem koroze v tomto prostředí je přímá reakce s materiálem. Kov přistoupí k prvku nebo slouenině a nahradí některý atom v molekul Pracovní list . Polysacharidy. Tenzidy. Výroba papíru. Záznam o ověření modulu. Barvy - Architektura - Pracovní list. Alkoholy_fenoly_estery.ppt .ppt 214,00 kB 0× Alpy_2_B.ppt .ppt 2,70 MB 0× Alpy_2C_Laska.ppt .ppt 5,27 MB 0× anabolismus_a_katabolismus_logo.pdf. B3 Tvorba učební pomůcky - pracovní listy, prezentace, materiály pro praktická cvičení (hodnocení s váhou 2-8) B4 Spolupráce na projektu, který se týká ochrany životního prostředí A6 Kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly, ethery BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 1.6.2017 Strana : 5/6 Datum revize : Název výrobku : 121 SMACCHIA 3 - SMACCHIATORE ACIDO PER TESSUTI - při kontaktu s alkoholy a glykoly, aldehydy, dithiokarbamáty, estery, étery, aromatickými

základní škola - Škola Řevničo

Hydroxideriváty - alkoholy a fenoly uč. str. 54 -58 - nastudovat a vypsat do sešitů Vypracovat PL - dusíkaté deriváty a hydroxysloučeniny Zeměpis Uč. Str. 67-68 Železniní doprava přečíst a vypsat do sešitu zápis. Odpovědět na ot. str. 68/1,2 Matematika - uivo do 20. 03. 2020 Podobnost: písemně U2, str 43/ cv. 12, 13 IX Kompetence pracovní- používá bezpečně a správně laboratorní pomůcky a nádobí UM 11. Říjen. Definuje redoxní reakci, oxidaci a redukci, oxidační a redukční činidlo, určí změny oxidačních čísel prvků, zapíše poloreakce Alkoholy a fenoly. Aldehydy a ketony. Karboxylové kyseliny. Estery. Soli karboxylových kyselin · Pracovní sešit - procvičování - Kyslíkaté deriváty Alkoholy str.20/1,2, 1,2 str.30/3,5 str.31/7,8,9,10 Fenoly str.32/1,2 · Nová látka B. Ketony učebnice str. 61 Opsat názvosloví ketonů - oba způsoby = dva řádky Jeden zástupce - aceton = propanon - vzorec, vlastnosti, využit

DUMY.CZ Materiál Opakování názvosloví organických sloučeni

uhlovodíků - halogenderiváty, alkoholy, fenoly a karbonylové sloučeniny. 8) Karboxylové kyseliny a její deriváty a) Charakteristika a dělení karboxylových kyselin (kořen, stonek, list, květ) 4) Členovci, měkkýši Pracovní právo 10) Dějiny filosofie. Informatika a výpočetní technika 1) Informatika a informace. (14.5.) Kyslíkaté deriváty - Alkoholy s. 54 dole - 58- přeíst si, opsat m odrý rámeek + vypsat si struþn informace k zástupcům alkoholů (s. 56 - 58), dále Fenoly s. 58 - přeíst, opsat modrý rámeek (19.5.) Karboxylové sloueniny s. 62 - 67 přeíst, vypsat si modré rámeky + struþn zástupc Čistící a dezinfekční prostředek určený k ručnímu mytí (Mopování) Všestranný vysoce koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek SANIT all PROFI - P - pěnivý je určen pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů - podlahy, pracovní plochy - alkoholy - potraviny - oleje - mořská voda - fenoly Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. POUŽITÍ • Návod k použití: • Očistěte a osušte povrch - hladké plochy zdrsněte. • U porezních povrchů použijte dostatečné množství TRANSFIXU 14:15- 15:00 Online ročníková schůzka učitelů 9.ročníku. 3.r. 18:00- 19:00 3.A - Online třídní schůzky od 18:00 3.B - Online třídní schůzky od 18:0

Chemie - pokyny pro samostudium Základní škola

Popis. Čistící a dezinfekční prostředek určený k ručnímu mytí (Mopování) Všestranný vysoce koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek SANIT all PROFI - P - pěnivý je určen pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. - podlahy, pracovní plochy KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Protokol - části • Hlavička s identifikačními údaji (web), • autoři, • velmi stručný teoretický princip včetně rovnic využitých chemických dějů vlastními slovy, • pracovní postup v 1. osobě jednotného čísla, velmi krátce, doplněný případně schématem, • označení. Alkoholy, fenoly. uhlovodíkového zbytku s příponou alkohol. CH 3CH 2OH. Alkoholy, fenoly Deriváty uhlovodíků obsahující navázanou hydroxylovou skupinu OH nazýváme hydroxyderiváty. Ty dělíme na alkoholy a fenoly. Zatímco alkoholy mají hydroxylovou skupinu připojenou k alifatickému . Víc Silná oxida ční činidla, silné kyseliny, alkoholy, aldehydy, fenoly, ketony, halogenované uhlovodíky, rtu ť. 10.6 Nebezpe čné produkty rozkladu V p řípad ě požáru viz kapitola č.5 Může explodovat za p řítomnosti vzduchu v parách/v plynném stavu

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 používatě osobní ochranné pracovní prostředky dle bodu č. 8. Manipulaci provádět tak, aby nedocházelo k úniku přípravku. Po dobu manipulace nekuřte, nepijte ani - s alkoholy, především laurovým zůstává nkolik okamžikě ů v. Nepěnivý čisticí a dezinfekční prostředek ke strojnímu mytí nesavých povrchů (podlahy, pracovní plochy apod.). Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou BEZPE ČNOSTNÍ LIST Brom strana 1 z 6 BEZPE ČNOSTNÍ LIST podle Na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.11.2010 Datum revize: BROM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM ĚSI A SPOLE ČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Brom Indexové číslo: 035-001-00-5 Číslo CAS: 7726-95- Dezinfekce je ničení mikroorganismů - ne však nutně jejich spor - pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod.Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv) Čistící a dezinfekční prostředek určený k ručnímu mytí (Mopování) Všestranný vysoce koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek SANIT all PROFI - P - pěnivý je určen pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. - podlahy, pracovní plochy

 • Vymezení pracovní doby.
 • The beatles wikipedia.
 • Líbí se mužům vysoké ženy.
 • Smutné písničky o přátelství.
 • Obrazy s marilyn monroe.
 • Satanská bible prodej.
 • Kurz marky 1995.
 • Jmena na f.
 • Vitamin b12 v potravinách.
 • Ford fusion 4x4.
 • Hallux valgus priznaky.
 • Fluidotorax.
 • Jasminum mesnyi.
 • Odchod do důchodu před rokem 1989.
 • Šablona na dveřní závěsy.
 • Štěňata česká lípa.
 • Spasmy mezi lopatkami.
 • Webshare.
 • Slovesa gramaticke kategorie.
 • Sněhové zpravodajství rokytnice nad jizerou.
 • Achatina immaculata.
 • Dámské běžecké boty new balance.
 • Chov sneku na jidlo.
 • Vše co jste kdy chtěli vědět o cestování v čase online.
 • Teorie velkého třesku dabing howard.
 • Experimentální metoda.
 • Valdštejnský palác mapa.
 • Trojka mečů.
 • Šalamounovy doly.
 • Řízek s bramborovým salátem.
 • Ponožky ostrava mariánské hory.
 • Bar globus.
 • John malkovich poirot.
 • Obrázkový kvíz.
 • Průtokový součinitel ventilu.
 • Dopravní nehoda strakonice dnes.
 • Fanta druhy.
 • Bmw f31 m paket.
 • Lego star wars 1 ke stažení zdarma.
 • Kemp cesenatico karavany.
 • Za dobra.