Home

Vrásové pohoří

Vrásové pohoří; Základní charakteristika: Vrásové pohoří, které je složeno z vrás, je příkladem nejvýznamnější spojité deformace hornin. Vrásová pohoří jsou jedním ze základních typů reliéfu, proto je jim v tomto učebním textu věnována minimální pozornost Nejvýznamnějšími spojitými deformacemi hornin jsou vrásy, které vytvářejí vrásová pohoří.Elementárními částmi vrás jsou antiklinály a synklinály.V nejjednodušším případě vzniká u vrás na místě antiklinály hřbet a na místě synklinály sníženina vrásové pohoří. Na této stránce jsou výsledky na dotaz vrásové pohoří v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Dotaz: vrásové a vrásovozlomové pohoří prosím o příklad vrásovéhoma vrásozlomového pohoří... Jako příklad vrásového pohoří lze uvést pohoří Jura a jako příklad vrásozolového pohoří například Krušné hory Vrásová pohoří. Dvě litosférické desky na sebe narážejí a původně vodorovné vrstvy se zprohýbají a vytvoří vrásové pohoří

Vznik pohoří

Soustava hrástí a příkopových propadlin tvoří pohoří: a) vrásové b) kerné Vznik pohoří i A. Do žlutých políček doplň název pohoří (zapsáním čísla, pod kterým je uveden ve žluté tabulce). B. V podobě písmene přiřaď odpovídající text (tlačítko i). C. V textu jsou indicie, podle kterých doplníš do. 16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Vrásy mají část vyklenutou nahoru (sedlo) a část prohnutou dol ů (koryto). Poho ří složené z vrás se nazývá vrásové poho ří. Ve vrásových poho řích tvo ří sedla vrás protáhlé horské hřbety a koryta údolí

Či spíše námět na přehled, tabulku, nejvyšších pohoří České republiky. Ten připojuji níže. Přehled však není objevením Ameriky, pouze, možná užitečným, přehledem pro krátké připomenutí. V ČR tak máme celkem 16 pohoří, jejichž výška překračuje hranici 1 000 metrů VZNIK POHOŘÍ obr. č. 1 Vznik pohoří proces utváření pohoří=orogeneze vznik vlivem pohybů zemské kůry dlouhodobý proces trvající milióny let obr. č. 2 Způsoby vzniku pohoří zemská kůra rozdělena na několik litosférických desek různé velikosti a tloušťky zprohýbáním litosférických desek vznik vln=vrás. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Vrásová pohoří Jednoduchá zvrásněním sedimentů a vytvořením rovnoběžné soustavy antiklinálních hřbetů a synklinálních údolí (tzv. jurský typ reliéfu). Složitá vrásové osy mají komplikovaný průběh. brachyantiklinály a brachysynklinály podmiňují nepravidelný reliéf pohoří) - vrásové struktury mohou být i netektonického původu (např. ukládání vrstev sedimentu na nerovném skalním podkladu, Obr. 25) Obr. 25 Vznik netektonických vrás a) nerovností podloží, b) přítomností pevného čočkovitého tělesa v plastickém souvrství (převzato ze Záruba et al., 1972)

Iveta Csicsolová, 2mupGEIT 2018 Vyrobené pre predmet: Terénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírode Pokus bol inšpirovaný portálom https://www.lepsiageog.. Kerné pohoří lze definovat jako soustavu hrástí a propadlin (prolomů).. Mechanismus vzniku. Tato pohoří vznikla vyzdvižením zemské kůry a jejím následným rozlámáním. Díky absenci masivního bočního tlaku nedosahují tato pohoří výrazné nadmořské výšky - max. 3000 metrů. Při zlomu zemské kůry může místo poklesu dojít k posunu do strany, poté hovoříme o. JS sem četla ze pohoří ma být jen 27 poradte: 25.09.2019, Anastasia (37.48.32.240) Starší komentáře >>> Přidejte vlastní komentář k tomuto článku: Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení na styku litosférických desek probíhá horotvorná činnost - vlnění litosféry - vznikají vrásy, vrásová pohoří nebo vrásové příkrovy pevninská litosféra se pro svou malou hustotu nezasunuje do velkých hloubek - pevniny se v rámci svých litosférických desek jen horizontálně přemisťují - tento názor. Vrásové pohoří wikipedie Vrása - Wikipedie . Složitá vrásová pohoří mají osy vrás zvlněné ve vertikálním směru, což vede k tzv. brachyantiklinální a brachysynklinální stavbě.[1] Zagros je rozsáhlé pohoří v západní Asii. Táhne se v délce 1 500 km ze západního Íránu a severního Iráku (jižního Kurdistánu.

vrásové pohoří kerné pohoří - vrstvy hornin se prohýbají - vrstvy hornin se lámou, některé se vyzdvihují a jiné klesají b) Urči, o která pohoří se jedná. Beskydy, Hrubý Jeseník 3. Vezmi si vlhký jíl nebo podobnou tvárnou hlínu a vymodeluj z ní dvě hory. Pr Vrásové pohoří může být složeno z jednoduchých, pravidelných vrás (jurský typ reliéfu), nebo ze složitých, intenzivně přehýbaných a deformovaných vrás (apalačský typ reliéfu). Jednoduchých vrásových pohoří je poměrně málo, typická je Švýcarská Jura s charakteristickou inverzí reliéfu a osobitými strukturami desek. (Proto největší pohoří světa leží na okrajích litosférických desek.) Desky do sebe narážejí a mění na okrajích svůj tvar. Pokud se vrstvy hornin prohýbají, hovoříme o vrásnění. Pohoří, které takto vznikne, se nazývá vrásové pohoří. Příkladem je Himálaj v Asii, Alpy v Evropě, Andy v Jižn

Lexikon tvarů reliéfu - elektronická učebnic

Apalačské pohoří (vrásové pohoří, z prvohor, černé uhlí) Arktická nížina (vymodelována ledovcem) Pobřežní nížina (málo úrodné půdy, hodně bažin a močálů) Mississipá nížina (úrodné půdy) Havaj - sopky . Mauna. Kea - nejvyšší vyhaslá 4205 m n.m. Mauna. Loa - nejvyšší činná 4168 m n.m. ŘEKY. Charakteristika chorvatských pohoří. Pohoří v Chorvatsku patří k Dinárské horské soustavě, která navazuje na severu na Julské Alpy.Soustava je široká v průměru 90 km a její délka je asi 700 km. Táhne se jihovýchodním směrem k Černé Hoře a severním k hranicím Albánie. Její východní větev pak uhýbá k bulharským Rodopám

VZNIK POHOŘÍ A) VRÁSOVÁ POHOŘÍ - základem je vrása - vzniká bočním tlakem typy vrás: - vrásové pohoří: Himálaj, Alpy, Kordillery, Pyreneje, Beskydy B) KERNÁ POHOŘÍ - zemská kůra je rozlámána na kry, které se pohybují podél zlomů (praskliny v zemské kůře vzniklé tlakem na horniny Pohoří a hory. Po celém území Kraje Vysočina se rozprostírá Českomoravská vrchovina. Na severu se zvedají Žďárské vrchy. Nejvyšší částí jsou Jihlavské vrchy. Krajina od těchto nejvyšších vrchů klesá na všechny strany. Na méně úrodných půdách jsou lesní porosty. Ty se střídají s loukami a poli vzniká vrásové pohoří. Zvýší-li se tlak a horniny se nemohou ohýbat, lámou se a zemské kůře vznikají praskliny - zlomy. Těmito zlomy je zemská kůra rozlámána na velké kry. Tyto kry se podél zlomů vysunují do výšky nebo klesají - takto vzniká kerné pohoří Transcript Vznik a zánik zemské k*ry Planeta Země Litosféra Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra a) Jádro • Dělíme jej na dvě části: -vnější jádro je v polotekutém stavu -vnitřní jádro je pevné • Jádro je velice těžké, protože je tvořeno téměř celé z kovů, a má vysokou.

Na jihu ji ohraničuje vrásové pohoří Kavkaz. Na východě ji zase kruhové horské pásmo Ural odděluje od Západosibiřské nížiny. Mezi Jenisejem a Lenou se zvedá říčními údolími protkaná Středosibiřská plošina, k níž se na jihu připojují pásma Altaj a Saján. Na východ od Leny náhorní plošiny, pánve a nížiny. Vrásněním vzniká vrásové pohoří. Každá vrása se skládá ze: a) sedla (vyklenutá část) b) koryta (prohnutá část) Nakresli obrázek: Tvrdé a křehké horniny se neohýbají, ale pod velkými tlaky praskají. Prasklinám se říká zlomy. Těm A vytvořilo se tím vrásové pohoří. Vznikly tak třeba Himaláje i Alpy. A stejným způsobem vznikaly i menší geologické útvary, které najdeme i v české krajině. Třeba u Petrovic na Ústecku. Petrovická vrása je zvlněná, do země zapuštěná ulička, orámovaná dvěma skalnatými stěnami. Je to takové kamenné esíčko. Vrásněním vzniká vrásové pohoří. Vrása je tvořena: sedlem ( část vyklenutá nahoru) korytem (část prohnutá dolů) Příklady vrásových pohoří: Kordillery Najdi v atlase toto pohoří a pokus se určit, srážkou kterých litosférických desek toto pohoří vzniklo. Vznik kerného pohoří Zvýší - li se tlak a horniny se. Vrásová pohoří dělíme na: a) jednoduchá vrásová pohoří v oblastech s vrásami s horizontálními nebo slabě zvlněnými osami; vrásnění tak vytváří soustavu antiklinálních hřbetů a synklinálních údolí; příkladem je pohoří Zagros v Íránu (obr. 4.22

PPT - Česká republika Geologický vývoj Z_098_Česká

vrásová pohoří Moravské-Karpaty

Typy pohoří: 1) sopečná pohoří (sopečnou činností) 2) vrásové pohoří (pohybem lit. desek) 3) kerné pohoří (litosférická deska se zlomí) např. Himaláje, Alpy -zvýšené aktivita litosféry-vrásnění Zemský reliéf: 1) podle nadmořské výšky a) nížiny do 200 m.n.m b) vysočiny nad 200 m.n.m 2) podle převýšen Dvě litosférické desky na sebe narážejí a původně vodorovné vrstvy se zprohýbají a vytvoří vrásové pohoří. Kerná pohoří. Kerná pohoří vznikla pohybem ker podél zlomů. Zvětrávání a činnost větru Horniny na zemském povrchu podléhají změnám Pohoří mohou být vzájemně oddělena horskými průsmyky, toky řek či jinými výraznými útvary; často je ale vymezení hranice pohoří konvenční. V obecném významu nemusí mít jedno pohoří jednotný geologický původ. Zeměpis wikipedie [online], poslední aktualizace 22. 2. 2018 v 11:00. [cit. 1. 1. 2006], Wikipedie

Vrásná pohoří. Vrásy- nejvýznamější spojité deformace. Tvořena vrásnými řadami. Antiklinály tvoří horské hřbety a synklinály vytvářejí údolí mezi nimi. Jednoduchý typ - Švýcarské Jura, pohoří Zargos v Íránu (vrásové řady, které eroze málo porušila) Jak vzniká vrásové pohoří? Tlak zvlní zemskou kůru. Tlak rozláme zemskou kůru na kry. Výlevem magmatu. Zemětřesením. Takové pohoří neexistuje. Co to je atmosféra? Plynný obal Země. Vodní obal Země. Kamený obal Země. Půdní obal Země. Živý obal země. Co je to moře? Břežní čára. Menší část oceánu. Podzemní. Ø vrásnění - vlivem tlaku působícím na zemský povrch vznikají vrásy - kolmé, šikmé nebo vrásové příkrovy (složité tvary) => vznikají - vrásová pohoří - v Evropě pouze 1 - Švýcarský Jura - příkrová pohoří - složitá struktura - Alpy, Himaláje

Proč je jádro Země žhavé? https://www.youtube.com/watch?v=kuVP5BHzrTM Vznik kontinentů https://www... VRÁSOVÉ POHOŘÍ např. Himálaj, Alpy, VRÁSA KERNÁ POHOŘÍ - díky tlakům v kůře vznikne zlom. Kolem něho se pak zlomená kůra propadá (příkopová propadlina) nebo vyzvedává (pohoří ). Kerným pohořím jsou například Vysoké Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i většina pohoří v České vysočině

vrásové pohoří - křížovkářský slovní

GeoWeb: Dotaz: vrásové a vrásovozlomové pohoří

 1. •vrásové pohoří -externidy (flyšové příkrovy) -internidy (krystalinické příkrovy, příkrovy pokryvu krystalinických příkrovů) •vnitrohorské deprese - mikrokontinenty v orogén
 2. hlubokooceánské pohoří; středooceánský hřbet; pevninský šelf; hlubokooceánský příkop; 5/10 Místo, kde vzniká zemětřesení se nazývá: gejzír; magma; kráter; ohnisko; 6/10 Jak vzniká vrásové pohoří? tlak zvlní zemskou kůru; tlak rozláme zemskou kůru na kry; výlevem magmatu; zemětřesením; 7/10 Podle nadmořské.
 3. Vrásové pohoří Kopet Dag tu dosahuje šířky dobrých sto kilometrů. Takto dramaticky dříve končilo území perských šáhů, dnešní Írán - za divokým horstvem se již otvíralo území mytologického a odedávna nepřátelského Turánu (dnešní Turkmenistán), s nímž bylo podle legend Íráncům souzeno svádět.
 4. Vznik pohoří Žáci se seznámí s působením vnitřních geologických sil. Klíčová slova vrásové pohoří , kerné pohoří , geologické síly , tlak , vrásněn
 5. vrásové pohoří II 27­10:53. 15 tektonické jevy.notebook 3 June 11, 2013 II 27­10:53 San Andreas je místní.
 6. V západních částech pohoří jsou četné vrásové přesmyky; příkrovová tektonika není doložena. Během permu bylo pohoří denudováno v parovinu a produkty této denudace se ukládaly na západním úpatí a v přilehlých částech Východoevroé roviny. Během křídy a třetihor byla parovina Uralu překryta mořskými.
 7. propadlina, hrásť, synklinála, antiklinála, druhy vrás, vrásové pohoří METODICKÉ POZNÁMKY: Prezentace obsahuje základní obrazový materiál který vyučující využije k výkladu důležitých pojmů

Vrásová pohoří mají - horské údolí - horský hřbet 2) Kerná pohoří: díky tlakům v kůře vznikne zlom, podél něj zlomená kůra poklesne (příkopová propadlina) nebo se zdvihne (pohoří - hrásť). Propadliny mohou být zality vodou. Vznikají tak bezodtoká jezera, např. Mrtvé moř prezentace od Krále část 1. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Nejmladší pohoří vrásové - ALPY . ALPY KARPATY PYRENEJE SKANDINÁVIE APENINY . Alý systém Nejvyšší Evroé pohoří, patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle v Evropě Státy využívají toto pohoří především pro kvalitní lyžařská střediska Alpy jsou i hospodářsk Vznik pohoří. DUM číslo 101353. Nová vrásové a kerné pohoří, vrása, údol.

PPT - Opakování PowerPoint Presentation - ID:4979640

Vznik pohoří Zeměpis křížem kráže

{{#if:| {{{title}}}}} {{#if: Himálaj {{#if:Ximalaya Shanmai| Ximalaya Shanmai}}|; Himálaj {{#if:Ximalaya Shanmai| Ximalaya Shanmai}}}}{{#if:|}}{{#if:| {{{subheader2. 2. Jak vzniká kerné pohoří? (popiš nebo nakresli) 3. Vyjmenuj alespoň 4 litosférické desky. B 1. Vysvětli pojmy: litosféra, zvětrávání chemické, hlubokomořský příkop 2. Jak vzniká vrásové pohoří? (popiš nebo nakresli) 3. Vyjmenuj alespoň 4 litosférické desky. 4. Zjakých dvou částí je složeno zemské jádro? 5 kerné pohoří vrásové pohoří sopečné pohoří. kerné pohoří - Krkonoše vrásové pohoří - Himaláje sopečné pohoří . Působení vnějších sil: Zvětrávání mrazem vodou větrem. Druhy pohoří podle vzniku 1) Sopečné - viz sopky 2) vrásnění = vrásy = vrásové pohoří. 3) zlomy = zlomové pohoří (kerné) desky nevydrží tlak a rozlámou se podél zlomů jsou některé části desek vyzdviženi a některé poklesnou

Vrstvy těchto sedimentů mohou zasahovat hloubky 10 kilometrů. Během následujících tektonických pohybů se začnou tvořit vrásy, vrásové průsmyky i příkrovy, což zapříčiní zdůrazňování sedimentárních souvrství do velkých výšek, což může mít za následek vznik pásových pohoří 1) Co je to duna a kde se nachází namaluj. 2)Vyjmenuj Exogenní vlivy.

Nejvyšší hory ČR, 16 nejvyšších pohoří nad 1 000 metrů

 1. istrativně správní členění země, hlavní město a další velká města.
 2. Ze západu na východ přetíná ostrov mohutné horské vrásové pohoří s nejvyšší horou Blue Mountain Peak (2 256 m.n.m.). Zkrasovělá vápencová plošina zaujíma dvě třetiny ostrova. Úzké pobřežní pásmo na jihu je bažinaté, na severním pobřeží jsou písčité pláže. nahoru. Cestovní ruc
 3. Působením tlaku se horniny deformují. Rozlišujeme poruchy plastické (vrásy, vrásové přesmyky) a křehké (zdvihy, poklesy, kerné přesmyky). mladá vulkanická pohoří, lužický pluton, česká křídová pánev, jihočeské pánve, brněnský masív, Moravský kras; vnější (flyšové) Karpaty, karpatská předhlubeň.
 4. POHOŘÍ KERNÉHO PŮVODU - vznikají rozpraskáním zemské kůry - zlomy omezují části zemské kůry, které se nazývají . kry - vysokým tlakem uvnitř Země jsou některé kry vysunuty vzhůru a jiné naopak . poklesnou dolů - vznik. kerného pohoří - Často dotváření vrásové či sopečné pohoří
 5. Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov

Vznik pohoří vrásněním - YouTub

 1. A došli jsme nakonec mezi klečí na Šerák, a tam mají výborné stejnojmenné pivo, a mají tam levné a výtečné jídlo, né jak v Krkonoších, i když, nutno uznat, Krkonoše jsou pohoří kerné, takže když už někam vylezete, tak jdete po louce, ale Jeseníky, to je pohoří vrásové a podle toho vypadá, to je pořád nahoru.
 2. vrásové pohoří . Alpy v Německu. pohoří Himálaj. Jako první vystoupili na vrchol v květnu 1953 E. Hillary. a T. Norgay. Nejvyšší místo zemského povrchu. Uveď název nejhlubšího místa zemského povrchu . a oceán, ve kterém se hlubokomořský příkop nachází.
 3. V údolí řeky Odry nedaleko vsi Klokočůvek se nachází vrásový soubor, který je ukázkou vrásové stavby kulmských hornin.Nachází se zde souvislé skalní defilé v délce zhruba 200 m. Základním prvkem jsou rozsáhlé, kilometrové překocené vrásy s výraznou východní vergencí, mnohdy přetržené vrásovými přesmyky

Pokus z geografie: vrásnenie / vrásové pohoria - YouTub

Fyzický Zeměpis :: Přírodní zajímavosti

Kerné pohoří - Wikipedi

Video: Nejvyšší Vrcholy Jednotlivých Českých Pohoří (Čr

Litosféra, litosférické desky Studijni-svet

 1. při velkém tlaku vrásy vytvoří nakupením na sebe vrásové příkopy; v místech, kde se vrstvy poruší, vznikají zlomy; části litosféry omezené zlomy se nazývají kry-> vznik kerných a vrasových pohoří; vulkanismus. vulkán = sopka; místo, kde dochází k výlevu magmatu, úniku par atd. žhavé magma vytékající z kráteru.
 2. Jmenovitě se jedná o jaderná pohoří a neovulkanity. Tektonika: Složitě příkrovové komplexy, které vedle vrásové tektoniky jsou zlomově dislokované (horniny hojně puklinaté). Hydrogeologie: Většinou ve flyšových regiónech převládá povrchový odtok (spádové poměry) nad infiltrací. Kolektory tvoří jednak.
 3. Pohoří vzniklá vrásněním Referenceeditovat editovat zdroj. Amar Ibrahim je profesionální instruktor kurzu přežití. Učí zájemce přežít nejenom v přírodě, ale posledních pár let i v městském prostředí. Na celospolečenskou krizi jako blackout, tedy dlouhodobější Keprnická hornatina leží v severozápadní části.
 4. 4. Jak vypadá vrása a jak vzniká vrásové pohoří? 5. Co je to příkrov? Author: uzivatel Created Date: 3/22/2020 8:50:26 PM.
 5. 1) Co to je vrásové pohoří? Napiš příklady - vyhledej na mapě 2) Napiš příklad příkopové propadliny - vyhledej na mapě 3) Vyhledej obrázek krajiny, kde je patrná křehká deformace. DÚ zaslat na informatika.kozakova@seznam.cz nejpozději do 18.3
 6. Vznik pohoří - horotvorná činnost. V místech kde se lit. desky pohybují proti sobě vzniká obrovský tlak. Tlaky v zemské kůře vyvolané jejími pohyby a srážením lit desek způsobují její o zvlnění - vznik pohoří. Vrásové - vzniká vrásněním. Sopečné - vznikají sopečnou činnost
Planeta Země Litosféra

Atlas (po arabsky Al-Atlas) je pohorie v severozápadnej Afrike v Maroku, Alžírsku a Tunisku.Najvyšší vrch je Džabal Tubkal (známy aj ako Toubkal) s výškou 4 165 m n. m... Ide o vrásovú vysočinu patriacu k euróej alpínskej štruktúre, dlhú vyše 2400 km. Pozostáva z kryštalického základu obaleného horninami z prvohôr a druhohôr a s treťohornými flyšovými vrstvami vrásové a vrásovozlomové pohoří: prosím o příklad vrásovéhoma vrásozlomového pohoří... Přečíst odpověd vrásy a zlomy: Jaký je rozdíl mezi vrásovou a zlomovou stavbou

Digitální učební materiál Evidení čn číslo materiálu: 449 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 23.1.2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní obraz Země Téma: Zemětřesení, sopečná činnost, vznik pohoří, zvětráván 2. Namaluj vrásové a kerné pohoří. F. EXOGENNÍ SÍLY. 1. Namaluj: Viklan. PRÁCE VE DVOJICÍCH. LITOSFÉRICKÉ DESKY. Podle informací v prezentaci napište stručné odpovědi k otázkám: Litosféra je? Zemská kůra a nejsvrchnější část zemského pláště. 2. Je litosféra celistvá? Charakterizuj astenosféru středooceánský hřbet - pohoří pod hladinou oceánů 8. JAK VZNIKÁ ZEMĚTŘESENÍ A JAK JEJ MĚŘÍME? 9. NAKRESLI JEDNODUŠE SOPKU A POJMENUJ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI. 10. JAK NAZÝVÁME ROZTAVENÉ HORNINY POD POVRCHEM A JAK NA POVRCHU? 11. NAKRESLI VRÁSOVÉ A KERNÉ POHOŘÍ A OZNAČ: hřbet, údolí, příkopovou propadlinu, hrásť. 12 Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky TEST 1. Kde vznikají na naší planet ě vysoká poho ří? 2. Co vzniká p ři vzájemném nárazu litosférických desek? 3. Jak se nazývá d ěj, p ři kterém vznikají vrásy? 4. Jak vzniká vrásové poho ří? 5

Vrásové pohoří wikipedie pohoří je obecné označení

Teď už bude možné vyrazit. Naším cílem je peň Mesijune v pohoří Zargos. Toto rozsáhlé vrásové pásmo se táhne v délce patnácti set kilometrů ze západního Íránu podél hranic s Irákem až k severnímu pobřeží Perského zálivu. Zjednodušeně řečeno, celé horské pásmo se rozkládá na vrstvě soli - a jak se. Geologie a geomorfologie AntarktidyStručný geologický, regionální a morfologický popis Velký ledový tunel. zdroj: Maria Stenzel/NG Image Collection Antarktida (Antarktis) zaujímá přibližně symetrickou polohu kolem jižního geografického pólu. Tuto symetrii ruší pouze dva hluboké, převážně ledem vyplněné zálivy - Rossovo a Weddelovo moře, a daleko k severu. extenzivní vrásové příkrovy postihující paleozoické sedimenty, které jsou nemetamorfované nebo prošly pouze metamorfózou nízkého stupně. Do této zóny patří Rýnské břidličné pohoří, pohoří Harc a také moravsko-slezská oblast. Naproti tomu vnitřní zóna je charakteristick Helvétská zóna, H. systém nebo helvetikum, ve Francii Dauphinoiská zóna je externí strukturní zóna Alp.Tvoří ji hercynsky konsolidovaný šelf Evroé platformy skládající se z krystalinika a autochtonního obalu zvrásněný spolu s horninami Tethysového původu, které byly do oblasti přesunuty ve formě příkrovů.. Helvétská zóna tvoří hlavně rozsáhlé masivy.

BIOCHEMICKÝ CYKLUS patří ke třem nejzákladnějším planetárním cyklům. Probíhá při ně Zagros je rozsáhlé vrásové pohoří s četnými vrcholy přes 4000 m n. m., které lemuje celou jihozápadní a západní část Íránu. Před více než půl miliardou let se však v této oblasti nacházela rozsáhlá sníženina v zemském povrchu Téma DUM: Vznik pohoří Druh učebního materiálu: Prezentace Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Potřeby pro realizaci: SMART Notebook version 10.0.187.1, Interaktivní tabule, Školní atlas světa, pracovní list Anotace, základní pojmy: Vznik pohoří - vrásová, kerná, sopečná, usazená Datum vytvoření: 20. 12. 201

Zemská kůra - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Ve svrchním permu dochází k postupnému zanikání Uralského oceánu (výsledkem uralské vrásové pohoří). Z arktické oblasti proniká moře do západní a střední Evropy, které zde zanechává mořské uloženiny a především zde vznikají solná ložiska. Regionální přehled perm regionální geografie anglosaské ameriky a austráli výskyt: aktivní oblasti zemské kůry: např. na rozhraní 2 nebo v některých oblastec

Pohoří - Chorvatsk

Zbytek zabírají pohoří. Mezi vulkanickými útvary se nacházejí zlomy, vrásové hřebeny i pukliny. Tektonickou činnost zaznamenáme hlavně na severní polokouli v oblasti Ištařiny země. tessaerae jsou podivné krychlové útvary, které zde tvoří chaotický terén vystouplý nad okolí Význam: tvorba pohoří geotermální prameny. úrodné půdy hospodářské využití sop.hornin . žilná ložiska. Katastrofické erupce: 1815 - erupce sopky Tambory v Indonésii. 1883 - erupce sopky Krakatau v Indonésii. 1902 - erupce sopky Mt.Peleé. Zemětřesení =jev,při kt.dochází k otřesům povrchu Zem Vnitřní stavba pohoří je dána střídáním antiklinál a synklinál směru ZJZ-VSV, které vznikly během Vrásové deformace nebyly posledním typem tektonických deformací v geologické historii vymezeného území. Důkazem jsou mimo jiné četné projevy inverze reliéfu

PPT - Členění zemského povrchu PowerPoint Presentation

Pohoří Jura by mohlo sloužit jako učebnice pro poznávání zákonitostí stavby, vývoje a pohybu zemské kůry. mají ráz protáhlých hřbetů, kdežto vrásové sníženiny (synklinály) tvoří dlouhá podélná údolí, protékaná obvykle vodními toky, případně zaplněná jezery. Jurský kras není až tak bohatý na. Novinky o filmech , Premiéry Filmy a hry do mobilu ke stažení zdarma Texty písní Hodnocení starších filmů Filmy - Novinky - Starší - Hodnocení -Premiery- program kin - co jste nevěděli - hry ke stažení zdarma- premiér

Pohoří a hory - Regiony České republik

Geologie 2 - Katedra Geologie Geologie 2 (textová část prezentace) KGE/GZP 2 resp. GEOL 2 Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc Katedra geologie PřF UP Olomouc Geologie - definice a rozdělení Geologie - je věda o složení, stavbě a vývoji Země (řec. gé- Země, logos-slovo, nauka) Druhá skupina skalních útvarů v pohoří souvisí s jeho synklinálním stavem a jeho zdvihem. WikiMatrix. Pokud spojuje antiklinální a synklinální část jedné vrásové vlny, nazývá se střední rameno vrásy. EurLex-2 Geologicky tvoří Afrika štít krystalických hornin předprvohorního stáří (3,5 mld.let staré). K Africkému štítu se na jihu přimykají hercynské vrásové decimetrů nebo metrů. Menší vrásové struktury tak lze nalézt např. na kopci Plješevica, kde je převaha plastických slínitých (opukových), případně jílovcových vrstev (obr. 12). Na kopci Plješevica lze pozorovat i drobné zlomy, podél kterých došlo k malému posunu (obr. 13a,b)

Vznik a zánik zemské k*ry slideum

Ložisko Lopušné-Pažite. Ložisko nevyhrazeného nerostu (stavební kámen) tvoří část kóty Malé Ostré, nacházející se nad vrstevnicí 460 m n.m. Geologické procesy vyformovaly tuto kótu do podoby bradla, vystupujícího morfologicky nápadně z okolních břidličnatých souvrství Granada, Španělsko) a nazvali je- 1- antistalagmity; jeskyně je vytvořena v překocené vrásové struktuře na kontaktu nadložních vápenců spodního liasu a podložních. Tak například morfologie jednoho z variantních přehradních profilů na řece Caracusey na Kubě v pohoří Escambray přímo nabízela umístěni přelivu a skluzu do deprese v levobřežním zavázání hráze (obr. 15). Obr.15 - Přehradní profil Pf 43 pro dolní nádrž přečerpávací elektrárny Centro Cuba v pohoří Escambray Koncem loňského roku se v časopise Ochrana přírody (2010) 6: 22-23 objevil velmi důležitý článek, který analyzuje současné problémy ochrany přírody ve vztahu k využívání výsledků výzkumu.Upozorňuje na nutnost existence dlouhodobé resortní koncepce výzkumu biodiverzity i na důležitost účasti ochranářských institucí na odborných aktivitách ve svěřeném území

PPT - Zeměpis PowerPoint Presentation, free download - ID
 • Salvador kriminalita.
 • Create your own viking character.
 • Samolepky na zeď auto.
 • Black friday 2017 amazon.
 • Scholl sprej na odstranění bradavic.
 • Virgin mobile starter.
 • C array to function.
 • Original alu kola octavia 2.
 • Vyúhlování ojnic.
 • Jak vypadá (z čeho se skládá) doménové jméno.
 • Jak vyřešit roh kuchyne.
 • Hubení hlodavců.
 • Sny o lidech z minulosti.
 • Webshare.
 • Zápis do české knihy rekordů.
 • Minecraft knihovna.
 • Wikipedia mihrimah sultan.
 • Nurofen baby.
 • Atentát na francouzského krále.
 • Steinerova věta odvození.
 • Strukturní vzorec kyseliny vinné.
 • Fitness magazin.
 • Zápis do české knihy rekordů.
 • Luxusní květiny.
 • Jasminum mesnyi.
 • Seattle.
 • Vans batoh černobílý.
 • Ac 130.
 • Snist list marihuany.
 • Recepty do 100 korun.
 • Patrová postel se skluzavkou.
 • Mystic falls town.
 • Clawfinger a whole lot of nothing.
 • 5d řasy.
 • Území s archeologickými nálezy mapa.
 • Gps náramky pro děti.
 • Vyhláška 50.
 • Kloboučník filmy a televizní pořady.
 • Medved.
 • Koktejlka.
 • 200 l m3.