Home

Území s archeologickými nálezy mapa

Interaktivní mapa archeologických nalezišť ČR - hradiště

Interaktivní mapa archeologických nalezišť ČR. Mapa ČR slouží k rychlé filtraci lokalit na území jednotlivých krajů. Vyberte si myší region, o který se zajímáte a kliknutím obdržíte seznam lokality (oppida, hradiště, atp.) zpracovaných na archeolog.cz Území s archeologickými nálezy: description: Mapová služba Území s archeologickými nálezy (UAN) obsahuje data Státního archeologického seznamu ČR. UAN jsou rozdělena do čtyř kategorií: I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nález

Hradenín – archeologické nálezy – Kolínsko – Cesty a památky

Území s archeologickými nálezy - ArcGI

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo. Území s archeologickými nálezy. Ustanovení § 23b odst. 1 č. 20/1987 Sb., památkového zákona umožňuje kraji vydat svým nařízením po dohodě s ministerstvem kultury plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části území Title: Zdigitalizovaná mapa archeologických terénů.indd Created Date: 3/19/2007 11:30:42 A Území s archeologickými nálezy archeologie chráněná území Šimon Eismann Národní památkový ústav, generální ředitelství GIS administrator Valdštejnské náměstí 162/

Na území ČR se nachází více než 30 000 archeologických lokalit. Zodpovědný přístup stavebníků přispívá k ochraně našeho společného archeologického dědictví. Oznámení o stavebním záměru na území s archeologickými nálezy Oznámení - on line formulá A016-Území s archeologickými nálezy. Základní metadata. Základní informace o zdroji: Abstrakt. A016-informace o jevu dle zákona č. 20/1987 Sb.,polygony označující prostory, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a prostory, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám či. území s archeologickými nálezy 1. kategorie 2. kategorie Tábor Písek Prachatice Třebo ň Český Krumlov Da čice Kaplice Vimperk Strakonice České Bud ějovice Jind řich ův Hradec Blatná Milevsko Sob ěslav Trhové Sviny Vod ňany Týn nad Vltavou Podíl ploch s výskytem UAN 1. kategorie na území ORP Podíl ploch s výskytem UAN.

SAS ČR - Archeologické pracovišt

Archeologický nález - Wikipedi

 1. Oba ústavy také poskytují poradenské služby pro fyzické a právnické osoby, které plánují stavební nebo jinou činnost na území s archeologickými nálezy a jako znalecké ústavy rovněž vypracovávají posudky pro orgány státní správy, Policii ČR a soudy
 2. 187. VYHLÁŠKA. ze dne 10. července 2007, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy. Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., k provedení § 23b odst. 5 tohoto zákona
 3. 1) Stavebník se spojí s archeologickým pracovištěm našeho ústavu: Národní památkový ústav v Praze odbor archeologie Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 kontakt: PhDr. Zdeněk Lochmann tel.: 234 653 307. e-mail: lochmann.zdenek@npu.cz 2) Zde si ověří, nejlépe ještě před koupí pozemku, zda jde o území s archeologickými nálezy

Věc:Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů . Stavebník (investor) Jméno a příjmení/název: Kontaktní adresa: Kontaktní osoba investora: Telefon/fax: E-mail Pro celé území republiky proto archeologové používají v souladu se zákonem o památkové péči pojem území s archeologickými nálezy. Archeologické nálezy, to nejsou jen cenné a hodnotné předměty, ale také informace, které odborně vzdělaný archeolog získá dokumentací a studiem kontextu a nálezových okolností Územní plán Holice Regio, projektový ateliér s.r.o. 3 I. Obsah textové ásti ÚP: 1. Vymezení zastavného území str. 6 2. Koncepce rozvoje území msta, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 6 2.1 Koncepce rozvoje území města, hlavní cíle rozvoj

Archeologická mapa ČR: O projekt

či narušením území s archeologickými nálezy, lze o hrozící nebo způsobené škodě uvažovat až na základě výsledku výzkumu souboru artefaktů a nálezové zprávy, které detailně dokumentují a interpretují archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností.. Identifikace {F131EEC7-197A-4ED9-BF6D-DBDAB20B224F} Jazyk: čeština Vytvoři ÚzemÍ s archeologickÝmi nÁlezy vybranÉ limity vyuŽitÍ ÚzemÍ koordinaČnÍ vÝkres - legenda vÝŠkopis - vrstevnice po 2 m ochrannÉ pÁsmo hŘbitova zm.vii/ii/01-leg koridor, ve kterÉm je rozhodovÁnÍ o zmĚnÁch v ÚzemÍ podmÍnĚno zpracovÁnÍm ÚzemnÍ studie, a jeho kÓd hodnotnÁ ČÁst krajiny koridor pro malÝ vodnÍ to V území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle § 22 odst.2 zákona .20/1987 Sb. o státní památkové péč či, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum

archeologické lokality ČR - hradiště, výšinné sídliště

Na jeskyně s archeologickými nálezy se vztahují také ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. I když většina našich jeskyní je podle zákona č.114/1992 Sb. chráněna v kategoriích chráněných území (od přírodní památky až po národní park), je základním nástrojem pro jejich ochranu § 10. 2 Středočeský kraj však uvádí, že pro své území nemá plány území s archeologickými nálezy vymezeny, ale že za ně považuje celé území kraje, vyjma míst vytěžených, případně rekultivovaných po těžbě. Středočeský kraj: Ochrana archeologického dědictví [online]. [cit. 2011-04-19] Tabule s archeologickými nálezy: návrh Zdeněk Rossman realizace Ústředí uměleckých řemesel: 1966: STC-NB011: Libice nad Cidlinou vedle Ke Hradišti č. p. 283: Informační tabule: návrh Zdeněk Rossman realizace Ústředí uměleckých řemesel: 1966: STC-NB012: Libice nad Cidlinou vedle Ke Hradišti č. p. 283: Informační popiska. s s sv sv10 sv VD zs sv OH 12 sv Na vinicích NZ 1840 NS Za humny NS sv NS Na kropáõovsku NZ NS NZ NZ katastrální území zastavéné území k 1.6. 2010 plochy stabilizované sv SM sc ov os plochy zmén sv SM ov os OR lokality s archeologickými nálezy (archeol( )gická nalezišté) Title Mapa: 1 Author stavební činností a jedná se o dotčené území - tj. území s archeologickými nálezy. Sporné proto zůstává, zda si správní orgán opatřil dostatek podkladů pro závěr o tom, že žalobce provedl stavební činnost na území, které v roce 2007 nebylo archeologicky prozkoumáno. Nákres území

Území s archeologickými nálezy mapa - jako území s

Mapa č. 1) Mapa širších vztahů Mapa č. 2) Koordinační situace Vyjádření Vyjádření č. 1) Soulad s územním plánem ÚAN území s archeologickými nálezy ÚP územní plán ÚPD územně plánovací dokumentace URM Útvar rozvoje města ÚSES územní systém ekologické stability. popis hradišť - Doubravčice, Tismice, Přistoupim, Klučov, Radim, 3x Kouřim, Ždánice, Hryzel kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy účinný ke dni 23. července 2007 Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., k provedení § 23b odst. 5 tohoto zákona Město je centrem oblasti Spiš. Žije zde asi 16 tisíc obyvatel. Území města bylo osídlené již od doby kamenné. Bohaté archeologické nálezy pocházejí z doby bronzové a železné. Ve 12. a 13. století zde je opět archeologickými nálezy doloženo slovanské sídlo. Wikipedi

Video: Informace pro stavebníky - Archeologický ústav Brn

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete oznámit pomocí webového formuláře na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i Po obdržení oznámení stavebníka, že se na území s archeologickými nálezy bude provádět stavební činnost, Archeologický ústav nebo oprávněná organizace uzavře dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitost Na území České republiky jsou na základě ustanovení § 22, odst. (2), zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen památkový zákon) vymezena území s archeologickými nálezy, na který je v případ

Oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy

katastrální území: Munice Obr. č. 1: Základní mapa s vymezením zájmového území B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry: Posuzovaný zám ěr p ředstavuje rozší ření stávající skládky tuhého komunálního odpadu Hluboká nad Vltavou ležící v k.ú. Munice. Skládka je umíst ěna cca 2,2 k Katastr obce se nachází na území, které je z hlediska archeologického velmi exponované. Celé území obce je z archeologického hlediska ke své důležitosti a časovému rozptylu zařazeno mezi významná území s archeologickými nálezy. 3/ Vývoj obce od roku 1990 do roku 200 Příloha M2 - Katastrální mapa s vyznačením území a jeho ochranného pásma. Příloha M2a - Detail katastrální mapy. Příloha M3 - Lesnická porostní mapa (2,5 MB) Příloha M4 - Lesnická mapa typologická (2,5 MB) Příloha M5 - Mapa přirozenosti lesních porostů (2,7 MB) Příloha M6a - Mapa dílčích ploch na. Otázkou, kdy poprvé vstoupili Slované na území českých zemí popřípadě na území bývalého Československa, se zabývalo několik generací badatelů. Koncem 19. století představitelé české historie shodně trvali na tom, že k tomu došlo již v době bronzové a prvním slovanským obyvatelstvem střední Evropy byl 1000 let před n. l. lid lužické kultury popelnicových. - území s archeologickými nálezy Legenda Hranice obce s rozšířenou působností Hranice obcí Hranice katastrálních území Z ast věné území Území s archeologickými nálezy kategorie I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV. 2 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů Rozbor udržitelného rozvoje území Obec.

Za památkové rezervace je možné prohlásit území se soubory nemovitých kulturních památek zachovaných v původním historickém prostředí nebo lokality s archeologickými nálezy. Jedná se především o historická jádra měst a vesnic. Vláda ČR je vymezuje nařízením vlády. Památkové zón Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, stanoví povinnost stavebníka ohlásit již v době přípravy stavby na území s archeologickými nálezy tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen AÚ) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum Layer: LK území s archeologickými nálezy I. a II. A16_1a (ID: 5) Name: LK území s archeologickými nálezy I. a II On-line oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Formulář Hlášení výkopových prací je ke stažení zde UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKY - Povinnost ohlášení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy +420 352 370 411 podatelna@meu.kraslice.c

Tismice – hradiště – Kolínsko – Cesty a památky

územního souhlasu v území s archeologickými nálezy, v památkové rezervaci nebo v památkové zóně (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), tj. pozemku s typem ochrany nemovitosti 2 - památková ochrana, se způsobem ochrany nemovitosti kód 15 až 18 (bod 7 přílohy. - f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Územního plánu Bašť Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) Databáze SPI KN Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu www.mapy.c Katastr Dambořic patří do regionu Ždánicka, jež je charakteristické jako území s bohatým pravěkým osídlením a četnými archeologickými památkami. Tyto nálezy jsou dnes umístěny v muzeích ve Ždánicích, Kyjově, Hodoníně a Brně. Již ve starší době kamenné (mladší paleolit 40 000 - 8 000 př. n. l.) bylo toto.

Kolínsko - území s archeologickými nálezy : výstava / pořádá Regionální muzeum Kolín, Okresní úřad Kolín, Ústav archeologické památkové péče středních Čech Další korp. Regionální muzeum (Kolín, Česko) (Jiná role) Kolín (Česko : okres). Okresní úřad (Jiná role Kód CZ: Název lokality: Reálný typ: Část obce: Kat. území: Obec: Okres: Kra Mapa stránek; Vytisknout; Textová verze; Turistika. Úvod; Formuláře souvisejícící s provozem systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Oznámení o záměru stavební činnosti na území s archeologickými nálezy. Žádost o vydání závazného stanoviska. v území s archeologickými nálezy a změn druhu pozemku ve zvláště chráněném území, evroy významné lokalitě nebo ptačí oblasti A nebo B i u výměr do . 300 m. 2. nebo. T . nebo. U. 24 dobývací prostor dobývací prost. Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska. 2 až 10. Vážený pane starosto, nechme, prosím, diskusi na nařízené ústní jednání. Netvrdím, že ustanovení zákona je ideální a že se mi líbí, ale právní praxe a judikatura Vaše tvrzení že pokud nejsou vydány plány území s archeologickými nálezy dle § 23b, tak neexistuje na území kraje území s archeologickými nálezy a tedy ani stavebníky netíží oznamovací.

Kopie katastrální mapy v PDF formátu lze vytvořit pouze v katastrálním území kde existuje platná digitální katastrální mapa (DKM). Toto lze zjistit v Nahlížení do KN v poli Mapový List kde musí být uvedeno DKM ÚzemÍ s archeologickÝmi nÁlezy - uan ii. ^_ objekt civilnÍ ochrany - Úkryty, evakuaČnÍ mÍsta ^_ zaŘÍzenÍ na odstraŇovÁnÍ nebezpeČnÉho odpadu $$ hasiČskÁ zbrojnice $$ objekt dŮleŽitÝ pro plnĚnÍ ÚkolŮ policie Čr k vÁleČnÉ hroby ^_ starÉ zÁtĚŽe ÚzemÍ a kontaminovanÉ plochy-- -- S!H Památka UNESCO Archeologická památková rezervace Krajinná památková zóna Městská památková rezervace Městská památková zóna Vesnická památková rezervace Vesnická památková zóna Kulturní památky (NNKP, NKP) Ochranné pásmo památkové zóny/památkové rezervace Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.

Hornické muzeum Příbram - Území s archeologickými nálezy

území, uzavřená mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako zadavatelem a pořizovatelem a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu. 1.3. Průběh zpracování Na základě smlouvy byly v srpnu 2008 zpracovány Průzkumy a rozbory k ÚP a v dubnu 2009 zpracováno Zadání ÚP Oznamovací povinnost stavebníka. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů platí, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na.

Archeologie - Národní památkový ústavChýnov | Archeologický atlas Čech

NPU/UA

Obsah: ÚZEMNÍ PLÁN ÚŠTĚK. Textová část - návrh výroku str. 3 . Grafická část (přílohy) 1. N1A VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ - část A 1 : 10 000. 2. N1B V Zlatý pás z mohyly u Opařan (okr. Tábor) je vzácným příkladem zlatého šperku z doby halštatské na našem území. Nalezen byl spolu s dalšími předměty v roce 1899 v bohatém ženském hrobě, který je datován do druhé poloviny 6. stol. př. n. l Mapa území. Území MAS Společná CIDLINA zahrnuje 36 obcí a 2 města. Všechny obce a obě města vyslovily souhlas se zařazením svého správního území do území působnosti MAS Společná CIDLINA. Má bohatou historii od doby kamenné doložené archeologickými nálezy. První písemné zmínky pochází z roku 1278, kdy zde.

187. VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2007, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy. Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., k provedení § 23b odst. 5 tohoto zákona ÚZEMÍ S *EDPOKLÁDANÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY KOORDINAÖNÍ VÝKRES 1 5 000 ZC15 LEGENDA ZMÉNY C. 2 PC03 HRANICE ZASTAVÉNEHO ÚZEMí k 1. 12. 2019 PLOCHY *ESTAVBY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽlTí stabilizované plochy plochy zmen PLOCHY SMíšENÉ OBYTNÉ plochy smíšené obytné méstské sv BV zc20 NSpz ZC13 BV NSpz C06a BV B

V případě jakýchkoli zemních prací mohou být na celém území dnešního hlavního města Prahy dotčeny zájmy ochrany archeologického kulturního dědictví, neboť se může stát, že se navrhovaná stavba nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona.V případě území dnešního hl. · Celá městská památková rezervace včetně okolního území jsou územím s archeologickými nálezy - územím archeologického zájmu. · Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit archeologický dohled a možnost záchranného archeologického výzkumu Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Čechyňská 363/19 602 00 Brno sekretariat@arub.cz OZNÁMENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY PODLE § 22, ODST. 2 ZÁK. Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Stavebník (investor) Jméno a příjmení/název Mapa stránek; Informace pro stavebníky Formuláře ke stažení: Oznámení o přípravě stavby (ve formátu .doc) Oznámení o přípravě stavby (ve formátu .pdf) Povinnosti stavebníka dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 22 a § 23: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy,.

Úvodní stránka - ARU

ložiskové území STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ - Q5 STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ - Q20 STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ - Q100 STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ - Q 2002 Ú Z E M N Í P L Á N razítko, podpis KOORDINAČNÍ VÝKRES území s archeologickými nálezy 6 VTL Plynovod, OP 4m, BP 15 Digitální mapa veřejné správy aktualizace 2020 Digitální model krajiny Plány území s archeologickými nálezy Plášťová hradba aktualizace 2017 Území s nízkým radonovým rizikem aktualizace 2020 Území určená k rozlivům povodní. C.9. 1 ÚZEMÍ ZÁJMU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE: ( dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ) C.9.1.1 Archeologické památky: · Celá městská památková rezervace včetně okolního území jsou územím s archeologickými nálezy - územím archeologického zájmu území, respektováním genia loci Města a členité krajiny kokořínských dolů. Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty: Kulturní a architektonické hodnoty vyhlášené kulturní památky památkové rezervace a památkové zóny území s archeologickými nálezy regiony lidové architektur Charakteristika oblasti. Moravský kras je největší a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami povrchového a podzemního krasu, unikátní živou přírodou, s archeologickými doklady existence člověka v území již před 100 000 lety, je i oblastí s mnoha kulturními a technickými památkami

Kolínsko - území s archeologickými nálezy : výstava -- OLA001 E 981.674 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000429744 Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00042xxxx / 0004297xx / 000429744.ht / 1 Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum Drahanská vrchovina a Moravský kras je malebné území na sever od Brna, sevřené mezi silniční tah na Svitavy a dálnicí na Olomouc. Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve Střední Evropě. Na ploše 100 km2 jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy. V celém území je známo více jak 1000 jeskyní

A016-Území s archeologickými nálezy - geoportal

 1. území a zastavitelných ploch, zasahuje do viniční trati a půdy II. třídy ochrany BPEJ. Část záměru zasahuje do území s archeologickými nálezy I. typu. Pro umožnění rozvoje bydlení byl záměr spolu se sousedními záměry převzat jako zastavitelná plocha pro bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV). 2 vlastník.
 2. Parcelní čísla u všech pozemků s archeologickými nálezy v Češově ze 20.- 40. let 20. století byla od té doby změněna. Přílohy. 1. Nálezy z doby římské a stěhování národů na území okresu Jičín. 2. Nálezy z doby římské a stěhování národů na češovské tabuli a jejím okolí. 3. Sobčice, okr. Jičín
 3. Oblastní muzeum Praha-východ. Masarykovo náměstí 97. 250 01 Brandýs nad Labem. Žádost. o vyjádření ke stavební či jiné činnosti (zda se bude dotýkat území s archeologickými nálezy podle § 22 odst.2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
 4. 3.Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy, 4.Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
 5. Některé archeologické nálezy jsou objevovány na povrchu nebo pod vodou. To jsou tedy důvody, proč nelze souhlasit s tzv. průzkumy detektory kovů. Nálezy redukované laikem bez odborné erudice na pouhý předmět, bez kontextu a nálezových okolností, a tedy prakticky bez možnosti dalšího vědeckého zhodnocení, znamenají.
 6. území s archeologickými nálezy (I. a II. kategorie) X Y Y X Y X Y XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y městská památková zóna ^` nemovitá kulturní památka území s cennou urbanistickou kompozicí Civilizační hodnoty '4 místo významné události místo významné události.

obecní úřad obce s rozšířenou působností: www.mesta.obce.cz ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za provádění neoprávněných výkopů na území s archeologickými nálezy (§ 39 odst. 1 písm. f) zákona o státní památkové péči) Podzim jim pro nelegální práci na území CHKO vyhovuje, poněvadž půda ještě není promrzlá a turistů se po Českém ráji pohybuje velmi málo. Vandalové se při rytí v zemi a ve skalách dopouštějí nepovoleného pozměňování přírody a kopání na území s archeologickými nálezy. Jde o přestupek a hrozí jim vysoká pokuta

území s archeologickými nálezy - KS-ČR/Judikáty

 1. 16 území s archeologickými nálezy F046 NPÚ 77 ne měl by poskytovat KÚ JMK 17 oblast krajinného rázu a její charakteristika F054 Správa CHKO MK 47 ne 53 území zvláštní povodně pod vodním dílem Letovice F049 Povodí Moravy, s.p. 25 n
 2. ÚzemÍ s archeologickÝmi nÁlezy - typ ii zv ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva ÚzemnÍ stav nÁvrh rezerva jihlava, spol.s r.o. r tel: 567 309.
 3. V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona a ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK). V obci se nacházejí stromy navrţené na vyhlášení. Ochrana kulturních hodnot v území Celé katastrální území obce je územím s archeologickými nálezy. Památkov
 4. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ vysoký nálet na nelesní půdě LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ -KULTURNÍ LIMITY A HODNOTY s• tav návrh PTTTTT1 ~ -I t .L .L .L .L .L .rl •TT.TT1 • • -I t . .&. • .L • .L.~ NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY L kategorie (ÚAN I.) ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Oznamování prací na území s archeologickými nálezy

 1. Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy. podle § 22 odst.2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů /
 2. Při komunikaci s naším muzeem každý stavebník provádí 3 základní typy formálních úkonů:1) žádá o vydání stanoviska k plánované stavbě;2) oznamuje stavební či jiný záměr prováděný na území s archeologickými nálezy
 3. - tvoří nedílnou součást správního práva, a s prováděcími s vyhláškami č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č.187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy a vyhláškou č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a.
 4. Ve správním území obce Skotnice jsou vymezena tři území s archeologickými nálezy: č. 25-21-08/2 - středověké a novověké jádro obce - II. kategorie, 5. č. 25-21-08/1 - středověké a novověké jádro obce Skorotín - II. kategorie, č. 25-21-08/7 ESA 19, Hončova hůrka - I. a II. kategorie
 5. - ochrana území s archeologickými nálezy (ÚAN), - vytvářet podmínky pro využívání lesního divadla. Výše uvedené podmínky ochrany a rozvoje hodnot území budou tvořit základní zásady pro případné pořizování regulačních plánů pro jednotlivé části obce
 6. rozhodnutí o změně využití území - Soustov - umístění 4 neprůtočných túní. MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY. odbor výstavby a územního plánování. náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy. tel.: 376 347 111, fax: 376 347 38

Archeologie - Wikipedi

hranice ŘeŠenÉho ÚzemÍ plochy zastavitelnÉ stav nÁvrh ÚzemnÍ rezerva v celÉm rozsahu ŘeŠenÉho ÚzemÍ nutno respektovat jevy - ÚzemÍ s archeologickÝmi nÁlezy Úan iii. - zÁjmovÉ ÚzemÍ elektronickÉho komunikaČnÍho zaŘÍzenÍ ministerstva obrany - zÁjmovÉ ÚzemÍ ministerstva obrany z hlediska povolovÁn Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území.

Archeologický výzkum - Akademie věd České republik

rozhodnutí o změně využití území - Luby - terénní úpravy - Jaroslav Novák. MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY. odbor výstavby a územního plánování. náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy. tel.: 376 347 111, fax: 376 347 38 Kulturní a historické hodnoty: Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie. 0 Opatření SEA: Při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů DRIFT STAV s.r.o. Úmyslovice 135 Poděbrady 290 01 +420 776 883 344 +420 776 759 593. info@drift-stav.c

187/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a ..

vÝkres hodnot ÚzemÍ ve sprÁvnÍm ÚzemÍ orp hradec krÁlovÉ ke 31.12.2016 0 5 10 km 12/2016 odbor hlavnÍho architekta, magistrÁt mĚsta hradec krÁlovÉ podklady pro 4. Úplnou aktualizaci ÚzemnĚ analytickÝch pokladŮ pro sprÁvnÍ obvod obce s rozŠÍŘenou pŮsobnostÍ hradec krÁlovÉ 12/2016 pamÁtkovÉ hodnoty!(nemovitá. Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Zobrazit celý text Nahor Zákon provádějí mj. vyhlášky Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., která stanovuje obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy, a č. 420/2008 Sb., která stanovuje náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón. Po roce 1990 se stále očekává přijetí nového památkového. provádět stavební činnost na řešeném území s archeologickými nálezy, jak ukládá § 22 odst. 2 památkového zákona. Zodpovědí Archeologického ústavu Akademie věd ČR vPraze, v. v. i. doručené zdejšímu úřadu dne 11.srpna2014 aArcheologickéhoústavu Akademie věd ČR vBrně

Informace pro stavebníky Odbor archeologie NPÚ Prah

 1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ ° ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HRADEC KRÁLOVÉ - ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2012 PAMÁTKOVÉ HODNOTY!(nemovitá kulturní památkanemovitá národní kulturní památka památková chrán ěná území Q Q Q Q Q Q území s archeologickými nálezy
 2. ut @online. Jak zabezpečit Facebook — Budoucnost smart cities — Bunda pohlídá záchranáře — Jaro je tu
 3. Podle Dětí Země překladiště za asi 5,7 mld. Kč na více než stovce hektarů zemědělské půdy výrazně zvýší kamionovou dopravu v blízkých moravských sídlech jako je Hodonín, Lužice či Mikulčice a současně škodlivě ovlivní i sídelní aglomeraci Mikulčice - Kopčany s archeologickými nálezy z doby Velké Moravy
 4. Archeologické nálezy a území s archeologickými - NP
 5. Územní Plán Holic
 6. Archeologie Královéhradecký kra
 • Syfilis priznaky.
 • Cartier trinity necklace.
 • Rio de janeiro karneval 2020.
 • Amfora bazar.
 • Kotata liberec zdarma.
 • Ettringit.
 • Lego 41052.
 • Petra černocká náklaďák mp3.
 • Daniel wellington řemínek.
 • Ricinový olej na zácpu.
 • Fler cz zbozi kabelky tasky.
 • Nicky hilton instagram.
 • Courseware.
 • Form factory karlin.
 • Jak odstranit skvrny od nikotinu.
 • Levné byty přímo od vlastníka praha.
 • Vtipy o ovčáčkovi.
 • 1 liga 1945 46 fotbal.
 • Vydědění.
 • Ballerina kuchyně.
 • Vasilij kandinskij.
 • Atlanta airport terminal i.
 • Bosch sd4p1b manual.
 • Vytvoření formuláře ve wordu.
 • Žádost o invalidní důchod.
 • Lícování tabulky.
 • Robertsonská translokace 14 21.
 • Stavba paneláku cena.
 • Holubi na prodej.
 • Subkapitální fraktura.
 • Kde koupit maniok.
 • Letiště praha odlety terminál 1.
 • Darování nemovitosti 2018.
 • Veľký meder..
 • Callofduty.
 • Nissan x trail 2018 cena.
 • Nejhezčí mikiny.
 • Jacob james olmos and edward james olmos.
 • London modern museum.
 • Zajímavosti o slovensku wikipedie.
 • Elimax šampon.