Home

Planimetrie shodná zobrazení

Geometrická zobrazení v rovině - vsb

Planimetrie Shodná zobrazení Jsou to zobrazení v rovině, v nichž pro každé dva body A,B a jejich obrazy A ',B platí, že ∣A' B'∣=∣AB∣. Např.: - středová souměrnost se středem S Zobrazení které přiřazuje: a) bodu S bod S b) bodu X≠S bod X' tak, že S je středem úsečky X X' - osová souměrnost podle osy o Zobrazení, které přiřazuje PLANIMETRIE, SHODNOST A PODOBNOST Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

Planimetrie

 1. • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení v rovině. Výklad. geometrickým zobrazením v rovině se rozumí předpis, který libovolnému bodu X roviny přiřazuje jako jeho obraz právě jeden bod X' téže roviny; jestliže v daném zobrazení splývá bod X se svým obrazem X', pak se bod X=X' nazývá samodružným bodem daného zobrazení; nechť U je geometrický útvar.
 2. Prosté zobrazení do je takové zobrazení, ve kterém má ka d prvek nejv e jeden vzor . 1.3.2 Shodná zobrazení v rovin Shodné zobrazení v rovin je zobrazení, ve kterém pro ka dé dva body a jejich obrazy platí
 3. 6. ročník - 7. Shodná zobrazení 1 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X´ roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X´se nazývá obraz. Zobrazení považujeme za shodné, jestliže vzniklý obraz vzoru je shodný obrazec
 4. 29. 10. 2006: 3. Shodná zobrazení. Jsou dány rovnoběžky p, q a přímka m a bod C ∈ m. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB tak, aby bod A ∈ p, bod B ∈ q a výška na základnu byla částí přímky m

• Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Geometrická zobrazení v rovině Otočení (rotace) Výklad. otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti φ (0°φ=360°) v daném kladném nebo záporném smyslu je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí 19. Planimetrie Aktualizováno 9:31 dop. 1.5.2007 19. Planimetrie _____ 1) Podobná zobrazení v rovině, Euklidovy věty, Pythagorova věta 2) Konstrukce algebraických výrazů, čtvrtá geom. úměrná, Eukl. a Pythagorova věta 3) Úhly obvodové, středové, úsekové 4) Shodná zobrazení v rovině 5) Stejnolehlost, stejnolehlost kružnic 6) Množiny bodů daných vlastností 7.

1. Planimetrie - geometrické útvary v rovině 1. Základní pojmy Body • průsečíky čar, značí se velkými tiskacími písmeny • A = B bod A je totožný (splývá) s bodem B • A ≠ B různé body A, B Přímka • je dána dvěma různými body • značí se malými písmeny latinské abecedy nebo užitím symbolu. SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVIN Ě ZÁKLADNÍ POJMY Geometrickým zobrazením Z v rovin ě nazýváme zobrazení dané roviny na sebe, kterým každému bodu X roviny je p řiřazen práv ě jeden její bod X´. Bod X je vzor a bod X´ jeho obraz. Píšeme Z : X → X´ . Samodružný bod je to takový bod X, pro který je X´ = X

Příklady z matematiky - gymvod

ShodnÆ zobrazení a jejich vyu¾ití: (1) Płímo shodnØ obrazce lze płemístit tak, ¾e se kryjí, ani¾ bychom je þvyjmuliÿ z roviny, nepłímo shodnØ obrazce takto płemístit nelze. PłímØ shodnosti: identita, stłedovÆ sou-mìrnost, otoŁení (rotace), posunutí (translace). NepłímØ shodnosti: osovÆ soumìrnost Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) Výborné učebnice s podrobným řešením příkladů: 1) Eva Davidová, Řešení konstrukčních planimetrických úloh (Davidová 1) 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2 Planimetrie - úvodní pojmy, trojúhelník. Planimetrie - mnohoúhelníky, kružnice a kruh. Planimetrie - shodná zobrazení v rovině. Přehled vzorců. 2. ROČNÍK. Oblouková míra. II 01 Zobrazení R na jednotkovou kružnici. II 02 Goniometrické funkce. II 04 Trigonometrie obecného trojúhelníku. II 05 Komplexní čísla 01. II 06. Shodná zobrazení. Úloha - 3.0 - trojúhelník - a+b+c, α, β; Úloha - 3.4 - trojúhelník ve čtverci; Úloha - 3.15 A - a+b, va, c; Úloha - 3.15 B - b-a, c, α; Úloha - 3.28 A - trojúhelník ta, c, b; Úloha - 3.28 B - trojúhelník ta, β, γ; Úloha - 3.28 C - trojúhelník ta, b, β; Úloha - 3.28 D - trojúhelník ta, b, t

19. Planimetrie - Absolventi A Sraz

Planimetrie II :: GKVR - M

PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová SHODNÁ ZOBRAZENÍ OSOVÁ SOUMĚRNOST OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt V rozsahu 6 vyučovacích hodin je probrána a shrnuta učební látka Základní pojmy planimetrie, útvary a jejich vlastnosti se zaměřením na rýsování tvarů, shodná a podobná zobrazení. Zadání projektu (1 hodina) a) Řízený rozhovor - co a jak ovlivnilo můj vztah k matematic

SHODNÁ ZOBRAZENÍ 1, Je dán trojúhelník ABC o stranách 5, 6 a 7 cm a jeho vnitřní bod M, MA 2cm. Sestrojte aspoň jednu úsečku XY se středem M a krajními body X, Y na hranici trojúhelníku. 2, Jsou dány kružnice k1 O1,5cm ,k2 O2,3cm ,O1O2 6cm. Jeden z průsečíků kružni PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

Shodná zobrazení, Planimetrie Ahoj:-), moc prosím o pomoc, nějak si nevím rady se dvěma úlohami, kdyby někdo alespoň trošičku měl nápad co s tím, prosím, dejte vědět, děkuju moc:-) 1) Je dána k(S;r) a bod A, /SA/= 1,5 cm. Sestrojte všechny tětivy xy kružnice k o délce 5,5 cm, které prochází bodem A shodná zobrazení, jejich skládání a na stejnolehlost. Řešení některých příkladů či cvičení mohou vyžadovat znalosti z jiných oblastí planimetrie, čtenáře bažícího po hlubším vhledu a širším rozhledu proto odkazujeme na Knihovnu na stránkác Základní pojmy z planimetrie. Shodná zobrazení v rovině. Trigonometrie. Univerzální geometrie - Planimetrie, verze 1.63 [J. Kocourek] Univerzální geometrie je zobrazovací program pro výuku i studium geometrie na základní a střední škole pro učitele a žáky. Je to komplexní aplikace naprogramovaná v prostředí MS Excel XP s. z papírů Stereometrie 1, 2 - do sešitu vypočítat všechny úlohy základní obtížnosti (Z), kde je výběr možností a)/b)/c)/d).. z papíru Shodná zobrazení na papír Shodná zobrazení-pracovní list vyřešit příklady 37,38,39,41 - k odevzdání, na známky

Maturita z matiky 6 - Planimetrie, stereometrie - Shodná

 1. Shodná zobrazení - z internetu; Planimetrie - úlohy na procvičení shodných zobrazení; Podobná zobrazení (včetně stejnolehlosti) - z internetu; Stejnolehlost - z internetu; Společné tečny kvou kružnic - z internetu; Funkc
 2. V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a stereometrie. V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice). Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu.
 3. Planimetrie (shodná a podobná zobrazení). Kvadratické rovnice a nerovnice. Rovnice a nerovnice, které lze převézt na kvadratické a lineární. Rovnice a nerovnice s parametrem. Funkce. Goniometrie. Trigonometrie. Třetí ročník. Stereometrie. Vektorový počet. Analytická geometrie přímky
 4. Předmět Planimetrie je věnován detailnímu seznámení s afinními transformacemi roviny, především se shodnostmi a podobnostmi, a s jejich použitím v konstrukčních úlohách.. Kompletní učební text ve formátu PDF: Hašek: PLANIMETRIE - KMA/PLA. Osnova předmětu. Afinní zobrazení. Afinní transformace roviny
 5. Geometrická zobrazení 1) Shodná zobrazení: a) Identita je to geometrické zobrazení, které každému bodu X přiřazuje jako obraz tentýž bod X´. Každý bod v tomto zobrazení je samodružný. b) Osová souměrnost je to takové zobrazení, které každému bodu X (vzor ) přiřazuje bod X´ ( obraz ) podle obrázku
 6. Shodná zobrazení v rovině Zobrazení v rovině je shodným zobrazením - shodností, právě když obrazem každé úsečky AB je úsečka A'B' shodná s úsečkou AB. Rozlišujeme: shodnost přímou - prosté přemístění shodnost nepřímou - přemístění společně s převrácením
 7. Planimetrie, 3. 48Je dán ostroúhlý Shodná zobrazení Od: kennyman22* 07.01.15 22:20 odpovědí: 3 změna: 08.01.15 23:46. Ahoj, poradíte mi prosím někdo s tímto příkladem? Nevím si s ním rady z toho důvodu, že při řešení musím použít otočení. Planimetrie, 3.4

Shodná zobrazení v rovině - YouTub

Učebnice pokrývá běžnou látku planimetrie, která se učí na střední škole. Po zopakování a připomenutí základních geometrických pojmů a poznatků ze základní školy v úvodní kapitole Základní planimetrické pojmy následují kapitoly Mnohoúhelníky a kružnice , Konstrukční úlohy , Geometrická zobrazení, Úlohy k. 15 - Shodná zobrazení v rovině - osová a středová souměrnost 16 - Shodná zobrazení v rovině - posunutí a otočení 17 - Stejnolehlost 18 - Množiny bodů dané vlastnosti 19 - Středový a obvodový úhel 20 - Konstrukční úlohy - trojúhelník - pracovní lis 15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY 2. ČÁST MAT.OT.Č. 15: SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie v cca 4. nebo 5. sešitě asi v půlce 2. ročníku. TEORIE Podobné zobrazení nazýváme každé zobrazení v rovině. [1] Kadleček, J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 1996. [2] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia - Planimetrie

Shodná zobrazení v rovině - posunutí a otočení Mgr. Martin Mach Datum vytvoření: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Matematika, 2. ročník MA3 16 Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Elektronická prezentace, která je určena pro výuku planimetrie ve všech oborech vzdělání na středn Základy planimetrie - text zabývající se základy planimetrie (body, úsečky, přímky, trojúhelník, shodná zobrazení, podobná zobrazení); velikost souboru ve formátu PDF: 1,5 MB. Analytická geometrie lineárních útvar Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které zahrnuje základní poznatky z planimetrie; od trojúhelníků, mnohoúhelníků, kružnic a kruhů, až po množiny bodů dané vlastnosti a shodná i podobná zobrazení

• základní shodná zobrazení v rovině - osovou souměrnost, středovou souměrnost, otáčení a posunutí - jejich vlastnosti a užití. • základní podobné zobrazení v rovině - stejnolehlost - její vlastnosti a užití. • principy, podle nichž lze shodnosti konstruktivně využít k sestrojen SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Autor Ondřej Chudoba Jazyk čeština Datum vytvoření 10 . 11. 2012 Cílová skupina žáci 16-19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen 7. Planimetrie Shodná zobrazení (opakování základní školy) Podobnost (opakování základní školy) Stejnolehlost: 1 2 Obsahy a obvody rovinných obrazců: 1. přehled vzorců 2. příklady s výsledky 3. příklady bez výsledků 4. řešené příklady 5 Shodná zobrazení na střední škole . Cílem bakalářské práce bylo sestavit sbírku řešených a neřešených příkladů, která by mohla být využita při výuce tématu Shodná zobrazení na střední škole

4. GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ 4.1 Shodná zobrazení 4.2 Osová souměrnost 4.3 Otočení 4.4 Středová souměrnost 4.5 Posunutí 4.6 Skládání shodných zobrazení 4.7 Stejnolehlost 5. ÚLOHY K OPAKOVÁNÍ Exkurze do historie 6. ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO 6.1 Mocnost bodu ke kružnici 7. VÝSLEDKY ÚLO Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2020/2021 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky. Kurz bude probíhat od 13. ledna do 21. dubna 2021, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. V případě nepříznivé hygienické situace bude kurz probíhat online TL_8_Shodná zobrazení I DUM 08_Shodná zobrazení I. TL_9_Shodná zobarzení II DUM 09_Shodná zobrazení II. TL_10_Podobná zobrazení I DUM 10_Podobná zobrazení I. TL_11_Podobná zobrazení II DUM 11_Podobná zobrazení II. TL_12_Shodná a podobní zobrazení - Pracovní list DUM 12_ Shodná a podobná zobrazení - pracovní lis 9. Shodné zobrazení (definice, shodná zobrazení v rovině - druhy, úlohy řešené shodným zobrazením) 10. Podobné zobrazení (podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty, stejnolehlé útvary, konstrukční úlohy, užití podobnosti trojúhelníků, ve slovní úloze) 11. Číselné obory N, Z, Q, R,

Shodná zobrazení - YouTub

Planimetrie, str. 122. 9 lehlosti s koeficientem k = -1 nebo k = 1, kdy se jedná o identitu. Tuto souvislost si žáci uv ě domí až v 9. ro č níku, kdy probírají podobnost. Mezi shodná zobrazení v rovin ě ř adíme identitu, osovou a st ř edovou sou-m ě rnost, posunutí a oto č ení. Na základních školách se p ř evážn ě. PLANIMETRIE Základní pojmy: • Shodnost, podobnost trojúhelníků • Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení - shodná zobrazení • Středový a obvodový úhel • Obsahy a obvody rovinných obrazců 1. Shodnost prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pr Shodné zobrazení - nebo také. shodnost . je takové zobrazení, ve kterém obraz každé úsečky AB je úsečka A´B´, shodná s úsečkou AB. Mezi shodná zobrazení patří: Osová souměrnost O(o) 1) je dána osou . o. souměrnosti. 2) obraz bodu leží na kolmici k ose v opačné polorovině a ve stejné vzdálenosti od osy. 3 Planimetrie: Základní pojmy, polohové a metrické vztahy, shodnost a podobnost trojúhelníků, řešení pravoúhlého trojúhelníku, množiny bodů dané vlastností, shodná a podobná zobrazení, rovinné obrazce. 2. ročník: Mocniny a odmocniny: Kvadratická funkce a její graf, kvadratická rovnice, slovní úlohy řešené.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, NA JIRKOVĚ 2309, 269 01 RAKOVNÍK. Otočení. RNDr. Milena Knappová. Planimetrie, shodná zobrazení Planimetrie a stereometrie : Trojúhelník- zákl. pojmy, Trojúhelník - pracovní list Pravoúhlý trojúhelník I. část Pravoúhlý trojúhelník II. část Užití trigonometrie Trigonometrie - pís.práce Obvod a obsah rov. obrazců Shodná zobrazení - procvičování.

Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) - GV

5. Planimetrie - množiny bodů dané vlastnosti 6. Planimetrie - shodná zobrazení 7. Podobnost a stejnolehlost 8. Stereometrie 9. Mocninná funkce, mocniny a odmocniny 10. Lineární lomená funkce, racionální výrazy 11. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice 12. Logaritmická funkce, logaritmické rovnice 13 Ve sbírce jsou zařazeny úlohy vztahující se k tématům: planimetrie (pro Úvod do studia matematiky), shodná zobrazení, stejnolehlost, podobná zobrazení, mocnost bodu ke kružnici, Apolloniova kružnice, stereometrie. Dále jsou zařazeny úlohy z deskriptivní geometrie: kótované promítání, Mongeovo promítání, kosoúhlé. 5. týden / 16.-22. 3. / Samostudium: Shodná zobrazení v rovině. Zde je zadání samostatné práce pro 5. týden: Prostudujte prosím následující text Shodná zobrazení v rovině - analytické vyjádření, samodružné body a směry (navazuje na texty zveřejněné výše) a co nejlépe vyřešte Příklady 5.1 až 5.9, které jsou v textu uvedeny

Předmět: KAG/KPS - Planimetrie a stereometrie na SŠ Vyučující: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. e-mail: marie.chodorova@upol.cz www: http://www.kag.upol.cz/homepage. Jsou dány dvě různoběžné přímky o, p a kružnice k (S, r ) . Sestroj úsečku XY tak, aby byla kolmá k přímce o, bod X ležel na přímce p, bod Y ležel na kružnici k a střed úsečky XY ležel na přímce o Shodná zobrazení 1 - identita a posunutí. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč. 43. Shodná zobrazení 1 - identita a posunutí. Délka lekce: 6:29 Shodan is a search engine that lets the user find specific types of computers (webcams, routers, servers, etc.) connected to the internet using a variety of filter Pracovní sešit Matematika pro střední školy - 3. díl je členěn do těchto kapitol: Základní planimetrické pojmy, Trojúhelníky, Mnohoúhelníky, Kružnice, kruh, Množiny bodů dané vlast-nosti, Shodná a podobná zobrazení

Video: BOSS OF 105 - matematik

Planimetrie - GeoGebr

Matematika. shodná zobrazení -pracovní listy - zde planimetrie - příklady - zde množiny bodů - výklad stejnolehlost - pracovní lsty - zde a zde funkce - definice - zde funkce - pracovni list - zde kvadratická funkce - pracovní list - zde goniometrické funkce - prac. list - zde goniometrioe příklady - zde a zde 12.3. grafy funkcí sinx a cosx Planimetrie polopatě i odborně - pro každého. Shodná zobrazení. Tahle kapitola je vpoho, spoustu toho znáš už ze základky. Pomocí shodných zobrazení můžeš geometrický objekty různě přesouvat, otáčet a převracet, jak je libo (a asi hlavně spíš, jak je potřeba).Tak s chutí do toho SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Otázka 15. - 1. část KDE TO NAJDU? Kapitola Základy planimetrie, následuje po goniometrii a trigonometrii. cca 4. sešit cca půlka 2. ročníku Všechny příklady jsou ze sešitu, tam také najdete řešení těch zde neřešených. TEORIE Zobrazení v rovině je zobrazení roviny ρ do roviny ρ Planimetrie 1. Shodná zobrazení 2. Rovnoběžníky a čtyřúhelníky 3.Pythagorova věta Stereometrie 1. Krychle, kvádr 2. Hranol Obsah tematických celků Aritmetika 1. Zlomky Zlomek a jeho základní tvar. Smíšené číslo. Rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání a rovnost zlomků. Znázornění na číselné ose, desetinné.

zobrazení (pojem zobrazení, definiční obor a obor hodnot zobrazení, prosté zobrazenía inverzní) shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočení podobná zobrazení; stejnolehlost konstrukční úlohy řešené pomocí shodných a podobných zobrazení 6.2 Funkce načrtne grafy elementárních funkcí ( Planimetrie - přímky, výpočty plochy a obvodu obrazců 11. a) Trigonometrie, shodnost a podobnost trojúhelníku, shodná zobrazení; 11.b) Výpočty v trojúhelníku s využitím Pyth. a Eukl. vět, velikost úhlu v obloukové míře a míře stupňové. Shodná zobrazení - osová a středová souměrnost, posunutí, otočení. Stejnolehlost. Konstrukční úlohy. Doporučené rozšiřující učivo Konstrukce délek úseček daných algebraickým výrazem. Další polohové a metrické vztahy v trojúhelníku a ve čtyřúhelníku. Tečnový a tětivový čtyřúhelník. Mocnost bodu ke.

Učební texty - Střední průmyslová škola Ostrava

Zobrazení, prosté zobrazení. Číselná osa. Absolutní hodnota, intervaly, operace s intervaly. Druhá a třetí odmocnina, jednoduché operace s odmocninami. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem. Operace s mocninami. Práce s kalkulátorem. Odhady a zaokrouhlování výsledků. Násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti Shodná zobrazení v prostoru. Shodná zobrazení v prostoru. (Czech) [Congruent mappings in the three dimmensional space]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 11 (1966), issue 1, pp. 1-13 Kategorie: 1. ročník SŠ Téma: Shodná zobrazení v rovině Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním videjku (vydaném po velmi dlouhé době :-D) si. Planimetrie • konstrukční úlohy (trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice), shodná zobrazení, stejnolehlost; • Eukleidovy věty, obvodové a středové úhly v kružnici. Stereometrie • metrické a polohové vztahy, komolá tělesa (ve společné části je obsažen pouze objem a povrch jednoduchých těles). Analytická geometri Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek 9. Shodná a podobná zobrazení, užití v konstrukčních úlohách 10. Věty Pythagorova, Euklidovy, užití v početních i konstrukčních úlohách 11. Goniometrické funkce ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníka 12. Funkce - základní pojmy, funkce polynomická, lineární lomená, s absolutní hodnotou 13

Planimetrie - Realistické učebnice matematiky a fyzik

6. Určete, které zobrazení v prostoru A2je dáno rovnicemi x′ = x+3, y′ = y − 5 a napište symbolické vyjádření tohoto zobrazení. 7. Určete, analytické vyjádření posunutí o vektor ~u = (7,−3,1) v prostoru A3. K danému posunutí určete též rovnice inverzního zobrazení. 8 Planimetrie • konstrukční úlohy (trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice), shodná zobrazení, stejnolehlost; • Eukleidovy věty, obvodové a středové úhly v kružnici. Stereometrie • metrické a polohové vztahy, komolá tělesa (ve společné části je obsažen pouze obje Planimetrie Shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení) Stejnolehlost onstrukční úlohy Osobnostní a sociální výchova; oznávání a rozvoj vlastní osobnosti Ročník 3 ýstupy Š (rozpracované výstupy z RVP) čivo Shodná zobrazení Marek, Petrje, 4.B. Přednáška na Akademii Věd ČR o mobilní robotice. Dne 8.11.2012 se třída 3.B účastnila vrámci Týdne Vědy a Techniky přednášky o mobilní robotice ; Shodná zobrazení - Matematika - Maturitní otázk . Provázané výkladové prezentace z planimetrie na téma Shodná zobrazení v rovině J. Vondra Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které zahrnuje základní poznatky z planimetrie; od trojúhelníků, mnohoúhelníků, kružnic a kruhů, až po množiny bodů dané vlastnosti a shodná i podobná zobrazení

Matematické Fórum / Geometrie - konstrukční úlohy řešené

Planimetrie; Zobrazení - shodná, podobná Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Goniometrické rovnice a nerovnice; Kombinatorika; Stereometrie; Stereometrie II - je potřeba mít nainstalovanou Cabri geometrii, nebo si zvolit jiné zobrazování stránek Analytická geometrie; Posloupnosti a řady; Komplexní čísl Téma/žánr: planimetrie - planimetrie, Počet stran: 114, Cena: 164 Kč, Nakladatelství: Prometheu zÁkladnÍ pojmy planimetrie; konstrukČnÍ Úlohy; shodnÁ zobrazenÍ; stejnolehlost; funkce - opakovÁnÍ a rozŠÍŘenÍ; funkce s absolutnÍmi hodnotami, mocninÉ a inverznÍ; exponenciÁlnÍ alogarotmickÉ rovnice; Áj

Planimetrie - Student na prahu 21

Matematika - Planimetrie: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2013 Zaměření: Gymnázia Kategorie-témata: Matematika a její aplikace Anotace: Sada je určena k opakování planimetrických pojmů a základních konstrukcí v geometrii Matematika pro střední odborné školy. Celková cena: 0 Kč Počet produktů: K pokladně Košík je prázdný Zboží v košík Matematika pro gymnázia - Planimetrie, E. Pomykalová Matematika pro gymnázia - Funkce , O. Odvárko Matematika pro gymnázia - Goniometrie , O. Odvárk Otestujte, zda si ze svých matematických hodin ještě pamatujete některé pojmy, věty, definice. Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20 V 2. upraveném vydání je přidán článek Shodná zobrazení. OBSAH: 1 Číselné množiny 2 Mocniny a odmocniny 3 Výrazy 4 Lineární rovnice a nerovnice 5 Planimetrie Schválilo MŠMT č.j. 29063/07-23 dne 8. července..

23.Planimetrie 24.Shodná zobrazení v rovině 25.Podobná zobrazení v rovině, stejnolehlost 26.Základy statistiky 27.Kvadratická funkce . 28.Kvadratické rovnice 29.Stereometrie Účetnictví: Účetnictví: 1. rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2. podvojné účetnictví 3. účet v podvojném účetnictví. Elementární geometrie: základy planimetrie, shodná zobrazení, podobnost a stejnolehlost, planimetrické a stereometrické výpočty. Literatura HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA 16. Planimetrie, shodná a podobná zobrazení 17. Planimetrie - obvod, obsah 18. Kombinatorika 19. Pravděpodobnost a statistika 20. Aritmetická posloupnost 21. Geometrická posloupnost 22. Využití posloupností, finanční matematika 23. Operace s vektory 24. Analytická geometrie přímky 25. Stereometri Planimetrie, trigonometrie Úhel Orientovaný úhel Vyjádření úhlů ve stupňové míře Vyjádření úhlů v obloukové míře Středový úhel Střídavé a souhlasné úhly Pravý úhel Přímý úhel Plný úhel Kosý úhel Dutý úhel Otočení Posunutí Osová souměrnost Stejnolehlost Středová souměrnost Shodná zobrazení 52. Shodné zobrazení, shodnost 53. Podobnost a stejnolehlost 54. Pythagorova věta, Euklidovy věty 55. Středový a obvodový úhel, mocnost bodu ke kružnici 56. Řezy a konstrukční úlohy 57. Geometrie - výpočty 58. Povrchy a objemy těles 59. Výroky 60. Množiny, grafické řešení soustavy nerovnic, Vennovy diagramy a kartézský. Planimetrie Konstrukční úlohy (popř. i s parametrem), shodná zobrazení, stejnolehlost. Logaritmické a exponenciální rovnice, nerovnice a soustavy; Goniometrické funkce Grafy, rovnice, nerovnice. SEPTIMA 3. ROČ. 2 h týdně: Seminář a cvičení z fyzik

 • O cem psat?.
 • Dřevěný nábytek praha.
 • Železniční mapa čr 2018.
 • Gripy esi extra chunky.
 • All seven swords of the mist.
 • Itunes aplikace.
 • Philips sonicare healthywhite náhradní hlavice.
 • Minibar.
 • Emile zola zabiják postavy.
 • Isabelle fuhrman osobnosti.
 • Hutka morava.
 • Myrta v květináči prodej.
 • Červený šampon na vlasy.
 • Rychlá půjčka ihned.
 • Čirá stolice.
 • Idnes reality brno pronájem.
 • Prodej pc her online.
 • Kloboučník filmy a televizní pořady.
 • Překlad talmudu.
 • Operativní řízení zásob.
 • Stavba paneláku cena.
 • Kamerový systém bez záznamu.
 • Velká 3d tiskárna.
 • Waka flocka albums.
 • Kurzy léčení energií.
 • Subkapitální fraktura.
 • Horizont ps penta plus recenze.
 • Bob marley songs.
 • Ledovcovy kurz 2019.
 • Paul wesley instagram.
 • Marek ztracený koncert o2 arena.
 • Michael mcelhatton game of thrones.
 • Akita inu cena s pp.
 • Neštovice první pupínky.
 • Jak se za někoho modlit.
 • Alkoholická kardiomyopatie.
 • Roblox do.
 • Elsa a anna panenky.
 • Test bílých jogurtů 2016.
 • Čssz havířov.
 • Vesmír dokument.