Home

Koncovky zájmen

Koncovky přídavných jmen a zájmen V O češtině

Koncovky přídavných jmen a zájmen V, Doplňování slov II, Skloňování přídavných jmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Koncovky přídavných jmen a zájmen V Hledání chyb v koncovkách přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen III Koncovky přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen II. Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se. Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci Druhy zájmen jsou poměrně komplikovanou a neoblíbenou látkou na základní škole, ale není potřeba se obávat, dají se totiž naučit. V tomto článku si rozšíříme článek o zájmenech, takže jestli se zájmeny začínáte, odkážeme vás nejdříve tam. Přehled druhů zájmen Rozlišujeme sedm druhů zájmen. V první části si představíme několik příkladů u každého.

Koncovky zájmen, podstatných a přídavných jmen IV O

 1. Koncovky přídavných jmen možná znáte jako neoblíbené ovi/ovy, které dokáže v diktátu pořádně potrápit. V tomto cvičení s právě na přídavná jména přivlastňovací zaměříme, protože jak asi víte: Štěstí přeje připraveným. U diktátů a pravopisných cvičení to platí zrovna tak
 2. Odpověď: Ve školských mluvnicích se -í v zakončení přídavných jmen měkkých považuje za koncovku, v jednotlivých pádech vzoru jarní se tedy podle školského pojetí uplatňují koncovky -í, -ího, -ímu atd. Stejné pojetí uplatňuje i Internetová jazyková příručka. Vědecká Mluvnice češtiny 2 však uplatňuje pojetí jiné: -í- považuje za tzv. kmenotvornou.
 3. Koncovky -ovi a -ovy. Vydáno dne 10.03.2019 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme, kdy psát koncovku -ovi a kdy zase koncovku -ovy. Článek byl aktualizován a doplněn o nová pravidla
 4. České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek. Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů
 5. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Skloňování osobních zájmen: mají 4 pády. Přivlastňovací zájmena: mají samostatné tvary. Číslovky Skloňování číslovek: základní nesklonné, řadové se skloňují jako adjektiva. Tvorba číslovek řadových: ze základních pomocí koncovky -te nebo -ste. Zvláštnosti Zvláštnosti gramatiky Doplňte správný tvar zájmen. Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (my). Zkuste to vyřešit beze (já). Vezmi si s sebou (svůj) spacák. Děvčata šla ven (sám). Neporozuměli jsme (týž) příkladu. Mluvil o své sestře, (jenž) se nedávno vdala. Podej mu (tvůj) knihu

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Rozdílné koncovky se vyskytují v těchto případech: Ve 4. p. j. č. mají podstatná jména životná (s výjimkou vzoru soudce) na rozdíl od podstatných jmen neživotných podobu odlišnou od 1. p.: pán zájmen a příčestí, např jednotnÉ ČÍslo: pÁd: rod muŽskÝ ŽivotnÝ: rod muŽskÝ neŽivotnÝ: rod ŽenskÝ: rod stŘednÍ: 1.pád: ciz. kouzelní ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Věta jednoduchá, druhy vět - souvětí Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středníh

Osobní koncovky se vyskytují u slovesných tvarů pro činný rod oznamovacího způsobu přítomného času. U nedokonavých sloves mají tyto tvary význam přítomného času, Najdeme je tedy u podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek. U vzorů hrad a město píšeme (kromě koncovky -ích, např. v lesích) pouze tvrdé y. U vzoru žena píšeme (kromě koncovky -ami, např. ženami) pouze tvrdé y. U tvrdého vzoru pán píšeme tvrdé y pouze ve ve 4. a 7. p. čísla množného, zatímco měkké i ve všech ostatních případech, tj. 3. a 6. p. č. j., 1., 5. a 6. p. č. mn Koncovce podstatného jména se také přizpůsobují koncovky jmen přídavných, zájmen i číslovek: s dlouhý ma ušima , svý ma pracovitý ma rukama , mezi čtyř ma očima . Naopak číslovky obě/dvě netvoří tvary s -i na konci Pravopisné jevy z celé látky základní a střední školy: vyjmenovaná slova i/y, koncovky -y/-i, velká písmena, s/z, mě/mně, skloňování a časování a další

Zájmena ukazovací v italštině

Procvičování: druhy zájmen, vyhledávání ve větách, skloňování osobních zájmen. PS 2. díl- 33- 39b. Procvičování: koncovky všech vzorů. Přídavná jména. Pravopis, řada tvarů přídavných jmen. Změny souhlásek před koncovkou -í. Změny v zakončení. Skloňování přídavných jmen měkkých Potřebuješ si procvičit skloňování? Najdi si deset minut času, vytrhni některý z listů v této knížce a hned zjistíš, jak na tom jsi se znalostmi koncovek podstatných a přídavných jmen a dovednostmi správně je použít. Nějaká chyba? Nevadí - v téhle k Mluvnice. Zdravím všechny. Protože jsme začali se slovními druhy, zkuste si nejdřív, co si pamatujete ze ZŠ. Najděte si: Online procvičování - Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus.Tam 2. stupeň ČJ a mezi desítkami cvičení udělejte třeba: Druhy přídavných jmen 1, 2, Druhy zájmen, číslovek a přídavných jmen, Koncovky přídavných jmen 3 a cokoli dalšího =) Zájmena (druhy zájmen) Koncovky sloves (příčestí minulého, přísudku) užíváme na základě shody s podmětem. Přísudek se s podmětem shoduje v osobě, čísle a v koncovkách příčestí také v mluvnickém rodu. Podmět v čísle množném. Podmět Pravopis obsahuje procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a je vhodný pro využití doma i ve škole. Učivo je rozděleno do tématických kapitol (Psaní i-y, Koncovky podstatných a přídavných jmen, Shoda podmětu s přísudkem, Psaní s-z, Tvary zájmen, Velká písmena atd.) a obsahuje rozsáhlou zásobu slov, slovních spojení a vět

PRAVIDLA - Druhy zájmen

V němčině vykáme 3. osobou jednotného čísla, avšak pozor, skloňování obou zájmen není totožné! Proč se učit německy s námi? Zdarma, bez registrace, on-line. Přehled nejdůležitějších gramatických jevů s příklady a cvičeními Skloňování ukazovacích zájmen: solcher - solche - solches. solcher - takový; solche - taková; solches - takové - skloňují se jako člen určitý, resp. jako přídavné jméno bez členu. Např. Martin trat mit solcher Kraft gegen die Tür, dass diese aufging. - Martin kopl s takovou silou do dveří, že se otevřely Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury

Koncovky přídavných jmen v školních diktátec

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Všechna přivlastňovací zájmen skloňujeme v zásadě stejně, pouze u unser a euer dochází kvůli snadnější výslovnosti ke zkracování. Pro přehlednost uvádíme tyto dva typy zvlášť, nicméně koncovky jsou u obou stejné a kopírují koncovky neurčitého členu (v jednotném čísle) a určitého členu (v množném čísle)

Jak odlišit příponu od koncovky? A má infinitiv koncovku

Maxík je vesel pejsek. Vezmi s sebou bratrov sešity. Na tu práci jsou příliš slab. Michalov výsledky jsou výborné. Na stráni leželo orl pero. Je alegický na vos bodnutí. Kařel Šíp je znám bavič. Co je to ryz zlato? Jsou to ale laskav lidé. Petr je světlovlas kluk V následujících cvičeních si procvičíte hledání zájmen ve větě, určování druhů, skloňování zájmen a nakonec přidáme i nějaké chytáky. V následujících větách najděte zájmena a vepište je do políček za větou: Znenadání se na kraji lesa objevil on

Koncovky přídavných jmen Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí Správné odpovědi - tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí Skloňování zájmen Podmět Přísudek Holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek Přívlastek. Koncovky podstatných jmen - rod ženský - pracovní list s řešením . 4. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s řešením. 23 Jak se v angličtině stupňují přídavná jména, tvoření komparativu (druhého stupně) a superlativu (třetího stupně), dlouhá a krátká přídavná jména, nepravidelné stupňování, nestupňovatelná přídavná jména atd Cvičení: Vyhledejte v textu přídavná jména a podtrhněte je. Drobounká myška vešla na dvůr statku. Přímo před ní byla podivná zvířata Koncovky přídavných jmen; Čárka ve větě jednoduché a v souvětí Druhy zájmen. Co musíte znát? Zájmena zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují, jsou to slova ohebná (skloňují se). Je důležité znát jednotlivé druhy zájmen

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

České skloňování - Wikipedi

Pád je gramatická kategorie podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek, pomocí pádů tyto slovní druhy skloňujeme. V článku se budeme věnovat pádům podstatných jmen. Ve větě vyjadřují pádové koncovky podstatných jmen v kombinaci s předložkami a slovosledem vztahy mezi větnými členy Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně/ě 5. VY_32_INOVACE_5_58.pdf (321,3 kB 3.2.2015: Druhy zájmen - KP na koncovky příd.jmen a zájmeno já (mě/mně) - kontrola DÚ - zájmeno jenž - učebnice str. 32, cv. 6 - druhy zájmen. Příště KP - druhy zájmen! 27.1.2015: Zájmena. opakování: druhy zájmen (viz loni), skoňování zájmen já (mě x mně), ona, naše (4.pád - ji, naši

pokud končí na souhlásku, která se v 1. pádě nevyslovuje, pak se tato souhláska po připojení koncovky v dalších pádech vyslovuj Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Tvary ZÁJMEN 1 . Tvary ZÁJMENA JÁ 1. Tvary ZÁJMENA JÁ 2. Tvary ZÁJMENA JÁ 3. Tvary ZÁJMENA JÁ 4. Tvary ZÁJMENA JÁ 5. ZÁJMENA JENŽ, JI/JÍ. Tvary ZÁJMENA JENŽ . Tvary ZÁJMENA JENŽ, TÝŽ. ZÁJMENO JENŽ. ZÁJMENO JENŽ - vyber správnou. ZÁJMENO JENŽ - skloňování . KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN A ZÁJMEN Jednoduše tak, že si na něj ukážu pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to. Pokud se mi koncovka přídavného jména mění, jedná se o přídavné jméno tvrdé, ke kterému náleží vzor mladý. Pokud se koncovka přídavného jména nemění, jedná se o přídavné jméno měkké a pracujeme se vzorem jarní

Nulový - člen se vynechává např. když podstatném jménu předchází číslovka nebo zájmen, u podstatných jmen látkových, v oslovení, za podstatném jménem ve 2. pádě, v titulech a názvech, v názvech měr, vah a obalů, u vlastních osobních jmen. zpět na začátek Členy podstatných jme Shodná pravidla lze pozorovat i pro plurál zájmen. Genitiv má koncovky -órum (pro maskulinum a neutrum) a -árum (pro femininum), dativ a ablativ mají - jak už jsme výše poznali -koncovku -is (s dlouhym -i-) stejnou pro všechny tři rody, s výjimkou tázacího a vztažného zájmena, které používá koncovku -bus. Postavení těchto zájmen: normálně PŘED slevesem Pedro enseña la pictura a Juana. Pedro le enseña la pictura. ZA slovesem jsou, pokud se jedná o rozkaz, infinitiv či gerundium (v tom případě se připojují ke slovesu) Pedro, ¡ensañale la pictura! No puedo ensañarlela pictura. Osobní zájmena ve čtvrtém pád Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na. Koncovky slov a flexní jazyky Koncovky . Koncovka je flexivní sufix na konci slova, který se mění při skloňování nebo časování. výrazů, které patří ke slovním druhům, jež se skloňují. Najdeme je tedy u podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek (srov. např. pán‑0, muž‑i, sluh‑ovi, soud‑c‑ům.

On-line cvičen

Německá gramatika - Wikipedi

Učírna - Skloňování zájmen

Pády os. zájmen v Němčině Členy podstatných jmen ženského rodu mají shodné vždy 1. a 4. pád a 2. a 3. pád. Podstatná jména jsou bez koncovky.. • koncovky 2. p. jedn. ísla u pídavných jmen, zájmen a adových íslovek - ˙ , - ˙ se vysloví s v (-avo, -jevo) • neuritý zpsob zvratných sloves se vyslovuje tvrd - ˇ (uicca) • ˙ ve slovech ˙ ˝, ˘˛˙ ˝ se vyslovuje ch • ˇ ve slovech ˇ , ˇ ˚ se vyslovuje š • po pedložkách se vyslovuje jako (

Produkt - HEXAGONY na vzory podstatných jmen | ŘízeníPravopisné pětiminutovky pro 8

Vztažná zájmena se od těch tázacích příliš neliší, v podstatě jsou shodná s tázacími, jen se u nich nevyskytuje otazník. Existuje však skupina, která v tázacích není a která se částečně řadí do vztažných - neurčitě vztažná. Více zde Koncovky zájmena -quello-se ve spojení s podstatnými jmény shodují s tvary určitého šlenu. Příklady zájmen ukazovacích: Questo pranzo e perfetto. - Tento oběd je perfektní. Quel uomo e bravo. - Ten muž je hodný prošla jsem si řadu vašich cvičení na koncovky přídavných jmen a tvary zájmen. Bylo bohužel poznat, že jste si mnozí ani nepřečetli, jak na to, abyste v nich měli co nejméně chyb, a řídili jste se intuicí. Zkuste to příště podle návodu (vždy ho píšu). A třebaže si už nevzpomínáte, už jsme vše brali (5., 6.

Koncovky. ELEMENTARY Vydáno dne 19.01.2009 Test, ve kterém si procvičíte a zopakujete, jaké jsou správné koncovky u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Vyberte vhodnou koncovku slovního druhu Skloňování zájmen. Zájmena jaký, který, každý se skloňují jako přídavné jméno mladý (také sám, ale pozor na životnost, neživotnost a výjimku pro děti: muži sami, stroje samy, ženy samy, děti samy, děvčata sama).. U zájmen jakýsi, jakýkoli(v), kdokoli(v) se skloňuje část před -koli(v), -si (jakýmkoliv, jacísi). Zájmeno čí se skloňuje jako přídavné. Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk-koncovky přídavných jmen. test Český jazyk-koncovky přídavných jmen . Autor: Filip Druhy zájmen Čeština ø 83.7% / 47473 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačk Základní německá gramatika Časy, členy, koncovky, negace, předložkové vazby se slovesy, rody, silná a nepravidelná slovesa, skloňování, slovosled. Troufám si říct, že zájmena patří k těm nejméně oblíbeným slovním druhům. Lámou si s nimi hlavu nejen žáci a studenti, ale i pěkná řádka dospělých. Všichni jsme se o nich učili ve škole. A přesto se s nimi potýkáme zas a znova. Pojďme tedy společně rozluštit tu složitou zájmennou záhadu. Jak? Všechno vám to pěkně zjednoduším. To je totiž ta.

Britské královské letectvo (RAF) přechází na genderově neutrální zájmena jako ‚ončo' místo ‚on' a ‚ona' a koncovky jako čo místo ař apod., aby se stalo způsobilým pro 21. století. 102leté [ Na rozdíl od osobních zájmen a reflexivního zájmena p.z. navíc vyjadřují, že jejich referent je v sémantickém vztahu posese k referentu nominální skupiny, (kontrakce zasahující tematický vokál a reanalýza kontrakcí vzniklého vokálu jako koncovky,.

PPT - SKLOŇOVÁNÍ CIZÍCH JMEN VLASTNÍCH PowerPoint

Video: Umíme česky - Online procvičování češtin

Dobrý den, paní Jurdová, stručně řečeno, dle pravidel tvarosloví je správně po doušcích. Mohu-li nabídnout delší vysvětlení, pak vězte, že všechna dvou- a ví Koncovky přídavných jmen a zájmen. Název souboru: Koncovky přídavných jmen a zájmen - pravopisná cvičení.pdf Velikost souboru: [45,2kB] Investice do rozvoje vzdělávání. Jak děti hravě naučit koncovky přivlastňovacích zájmen a příčestí -Kdysi jsem vložila naší dějepisnou hru a také její zeměpisnou verzi. Ke stažení je dějepisná zde ve fóru, zeměpisná je tam na ukázku, vypracovat se musí sama :) Skloňování těchto přivlastňovacích zájmen (všechna tři se skloňují stejně) najdete v učebnici na str. 98. V některých pádech hlavně ženského rodu a v množném čísle jsou dva tvary, krátký (např. MÁ) a dlouhý např. MOJE). Koncovky krátkých tvarů jsou stejné jako koncovky přídavných jmen vzoru MLADÝ

skloňují se - určují se podle koncovky 1. pádu (mladí) jmenná ⇒ šťasten, šťastna, šťastno, šťastni, šťastny, šťastna - 1. + 4. pád; stupňování pravidelné - většina přídavných jmen vyjadřuje trojí stupeň vlastností stupeň - pozitiv - blb mein/můj, dein/tvůj, sein/jeho, sein/jeho, ihr/její, unser/náš, euer/váš, ihr/jejich, Ihr/Váš V jednotném čísle se skloňují jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý. Němčina nemá přivlastňovací zájmeno svůj Koncovky přídavných jmen a zájmen - pravopisná cvičení. hodnocení lekce . Tvary přídavných jmen - procvičování. hodnocení lekce . Stupňování přídavných jmen - procvičování. hodnocení lekce . Přídavná jména - test. hodnocení lekce . Tvary a druhy zájmen

Seznam cvičen

Pracovní listy k procvičování zrakové percepce, zájmen a jejich tvarů. jejich druhy a koncovky. Dále si rozšíří slovní zásobu o přídavná jména vhodná pro charakteristiku. Pracovní listy k procvičování přídavných jmen, jejich vzorů, druhů a koncovek. Důraz na rozšiřování slovn Osobní zájmena Skloňování osobních zájmen Tázací zájmena Přivlastňovací zájmena Ukazovací zájmena Skloňování ukazovacího zájmena der/die/das Skloňování zájmene dieser Sklňování zájmene jeder Osobní zájmena ich - já du - ty er [ Koncovky - čeština diktáty Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména - Umíme česky Pravopis přídavných jmen (+ koncovky - ami, - emi, - ými

Pravopisné pětiminutovky 7

Ukazovací zájmena se skloňují stejným způsobem jako podstatná jména, přijímají stejné pádové koncovky.V jednotném čísle však (s výjimkou akuzativu, superessivu a kauzálu-finálu) dochází regresivní asimilaci.To znamená, že koncové z se mění na souhlásku, kterou začíná připojená pádová koncovka, např.az + ban = abban Z přehledu vyplývá, že zájmena ön a önök se skloňují stejně jako podstatná jména, tedy připojením pádové koncovky k základnímu tvaru (ön, önt, önnek atd.).. U ostatních zájmen je základem pádová koncovka (někdy v přední, jindy v zadní variantě), k níž připojujeme přivlastňovací koncovky, např. dativní koncovka-nek + -em (moje) = nekem (mně) Dopl˚te koncovky ve všech rodech jednotného i množného ísla. ) místo a :as (koncovka bez p;ízvuku) - ˆ b) koncovka pod p;ízvukem - ˆ c) sv<tové strany - ˆ d) cizí slova - Koncovky přídavných jmen 0% Měkké a tvrdé souhlásky 0%. Měkké a tvrdé souhlásky 0% Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) 0% Pravopisné cvičení 1 - vyjmenovaná slova + koncovky podst. jm. r. stř., žen.. stupňování přídavných jmen a příslovcí, comparatives, superlatives, angličtina, english, výuka angličtiny, testy, anglická gramatik Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf

 • Zelení hadi.
 • Oprava sedáku židle.
 • Durum kebab recept.
 • Protektorát čechy a morava kniha.
 • Sněžná rolba hračka.
 • Zdravotnicke haleny.
 • Nintendo wii zkušenosti.
 • Události roku 1964.
 • New york washington vzdálenost.
 • Bugatti la voiture noire cena.
 • Plavecký stadion podolí praha 4.
 • Medvěd film.
 • For baby veletrh 2017.
 • Transformers 3.
 • Monster legends online.
 • Kapitán amerika postavy.
 • Moje datová schránka přihlášení.
 • Periodizace novověku.
 • Tour de france 2019 etapy.
 • Film v provence.
 • Čtečka otisků prstů wiegand.
 • Domácí sirup z kiwi.
 • Own theme for google chrome.
 • Zdroj kyslíku na zemi.
 • Jak dlouho trva otok po bodnuti vosou.
 • Lipove drevo.
 • Blaze auto.
 • Prádlo spodní.
 • Odskoky základů.
 • Přeměna tuku na svalovou hmotu.
 • Historie valašských klobouk.
 • Romantická místa v brně.
 • Finanční správa ekasa slovensko.
 • Jak vrátit oblečení černou barvu.
 • Bernský salašnický pes chovna stanice.
 • Nakličovací sada.
 • Gangy v ceske republice.
 • Burger and bar brothers uh.
 • Ku klux klan vtipy.
 • Pivovar oslavany.
 • Kouzelný všiváček.