Home

Magnetická indukce prezentace

Elekromagnetická indukce

 1. Magnetická indukce Intenzita magnetického pole je nezávislá na prostředí, ve kterém se magnetické pole nachází. Silové účinky se ale podle prostředí mění. Vliv prostředí se liší podle typu látky. Některé látky magnetické pole ovlivňují velmi málo, jiné (například železné kovy
 2. Vlastní indukce. Připojíme-li cívku do el. obvodu, začne proud, který jí prochází, vytvářet mag. pole. Proud při zapojení nemá hodnotu, kterou udává odpor cívky, okamžitě, ale roste až na ni. Když cívku zapojíme, mění se proud (roste), tím se mění mag. indukce cívky a mění se i mag. indukční tok
 3. Elektromagnetická indukce • objevitel -Michael Faraday • je to děj, kdy při změně mag. pole vokolí uzavřeného el. obvodu s cívkou, vzniká vtomto obvodu indukovaný el. prou
 4. . na tém
 5. Kdo pojmenoval jev elektromagnetická indukce Elektromagnetickou indukci objevil anglický fyzik Michael Faraday, k tomuto objevu dospěl roku 1831. Zabýval se chemickými účinky proudu, formuloval dva zákony elektrolýzy. Zavedl pojmy eleltrická a magnetická siločára
 6. Elektromagnetická indukce. DUM číslo 19566. Nová jak se často stává, kdy se žáci už během prezentace v množství informací ztrácejí. Přeji hodně hezkých chvil nejen při výuce. 2. Tomáš Erich Lüftner 14.05.2012. Děkuji, moc mě to potěšilo:-) Pro možnost komentování musíte být přihlášeni
 7. Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.Je to hlavní veličina sloužící ke kvantitativnímu popisu mag. pole. Magnetická indukce není vektorem pravým, ale tzv. axiální vektor, protože její směr se nemění při prostorové inverzi.

DUMY.CZ Materiál Magnetická indukce

 1. Vlastnosti magnetické indukce: je to vektorová fyzikální veličina (směr je určen tečnou k dané indukční čáře) charakterizuje silové působení magnetického pole na vodič s proudem; pro dané homogenní pole je konstantní jednotkou je Tesla značka T (T = N.A-1.m-1) homogenní mag. pole má magnetickou indukci 1 T, působí-li na přímý vodič s aktivní délkou 1 m kolmý k.
 2. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947
 3. Magnetická indukce vzbuzena pohybem elektronu v atomu vodíku je asi B = 13T. 21. Jaká je velikost intenzity magnetického pole H, z kterého vodič délky l = 50cm, kterým prochází proud 10A a který je postaven kolmo na indukční čáry, byl vytlačen silou 1N
 4. Elektrostatická indukce Polarizace izolantu . Elektrostatická indukce • zelektrovaná tělesa mohou působit elektrickou silou i na neutrální tělesa • neutrální vodič se skládá z kladných iontů a volných elektronů Prezentace aplikace PowerPoint Author
 5. Magnetická indukce. Homogenní magnetické pole je pole, které je možné modelovat pomocí dvou nesouhlasných rozlehlých pólů magnetu v malé vzdálenosti od sebe.Vektory magnetické indukce (a tedy i magnetické indukční čáry) jsou navzájem rovnoběžné.. Jedná se opět pouze o idealizaci - skutečná magnetická pole jsou nehomogenní. . Nehomogenity vznikají zejména na.
 6. Faraday nazval tento jev voltaická indukce. Od srpna do října roku 1831 provedl Faraday další tři experimenty. Vytvořil soustavu dvou cívek na společném železném prstenci. Když pak do jedné přivedl přes spínač elektrický proud z baterie, tak se magnetka (rovnoběžně umístěná pod vodorovným drátem spojujícím konce.

DUMY.CZ Materiál Elektromagnetická indukce

 1. Pracovní list do hodiny fyziky na téma magnetické pole a magnetické indukční čáry pro rozvoj fyzikálního myšlení a experimentování
 2. Magnetická indukce B Nikola Tesla (1856 - 1943) srbsko-americký technik Permanentní magnety B = (0,01 - 0,5)T Elektromagnety B = až 2T Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina. Směr vektoru magnetické indukce v témž bodě magne- tického pole je shodný se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čáře v.
 3. Elektro magnetická indukce. Domů Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm..
 4. Magnetická rezonance (též MR, MRI, z anglického magnetic resonance imaging) je zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MRI je možné získat řezy určité oblasti těla, ty dále zpracovávat a spojovat až třeba k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu
 5. Z fyzikálního hlediska se zde uplatňuje jev elektromagnetické indukce. Magnetická levitace. Magnetická levitace je založená na přitahování nebo odpuzování předmětů k elektromagnetu. Aby předmět levitoval ve vzduchu musí být magnetická a gravitační síla v rovnováze
 6. 30 Magnetická síla. Magnetická indukce. Magnetická houpačka Mezi póly podkovovitého magnetu umístíme ve vodorovném směru vodič, který je přes spínač připojen ke zdroji stejnosměrného napětí. Sepneme spínač a pozorujeme chování vodiče
 7. 9. 7. 1856 - 7. 1. 1943. Nikola Tesla se narodil 9. července 1856 v Chorvatsku ve Smiljanu (tehdy součást Rakousko-Uherska). Studia začal Tesla na polytechnice v Grazu a pokračoval v Praze na univerzitě (studia ukončil v roce 1880). Nikola Tesla pracoval jako elektroinženýr v Budapešti, Německu a ve Francii

Magnetická indukce - Wikipedi

využívá zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce elektrických zařízení další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: indukční čára, magnetická síla, magnetické pole. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh. Jev v otázce č.1 se nazývá: 3. Jev v otázce č.1 objevil: a. elektrostatická indukce a. George Simon Ohm b. magnetoelektrická indukce b. Alessandro Volta c. elektrický výboj c. Michael Faraday d. elektromagnetická indukce d. André Marie Ampére 4. Indukovaný proud je tím větší, čím je: 5 Magnetické pole vodiče s proudem. Magnetické vlastnosti látek byly známy už od starověku, ale teprve v roce 1820 si dánský fyzik, chemik a filosof Hans Christian Oersted (1777 - 1851) všiml souvislosti magnetismu a elektrického proudu.Zjistil, že magnetka umístěná v blízkosti vodiče se vychýlí, začne-li vodičem protékat proud NEJHLEDANĚJŠÍ PŘEVODY VELIČINY MAGNETICKÁ INDUKCE. 1 gauss = 1 x 10 -4 tesla 1 tesla = 10 000 gauss. Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás.

Tento jev nazýváme elektromagnetická indukce. Na koncích cívky vzniká elektromotorické napětí. Uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud. Magnetický indukční tok B je magnetická indukce; S je obsah rovinné plochy; α je úhel, který svírá normála na plochu a magnetická indukce B. Jednotkou indukčního toku je weber v p ůvodním stavu, a magnetické indukce Bi, která je uvnit ř látkového pole vyvolaná přítomností vn ějšího zdroje magnetického pole: B = Bi + B0. 3.10.-1 Magnetická susceptibilita vyjad řuje konstantu úm ěrnosti mezi Bi a B0. Tedy Bi = χm B0. 3.10.-2 Pravou stranu (3.10.-2) spolu se vztahe Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT MAGNETICKÉ INDUKCE Jakub Kolář Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 . Teslameter is a device, which is used for quantitative description of magnetic field in certai

Magnetická indukce (B) - jednotkou v mezinárodní měrové soustavě SI je Tesla (T). Magnetickou indukcí se rozumí hustota magnetického pole, indukovaného vnějším magnetickým polem ve feromagnetickém materiálu. Permeabilita vakua, (μ0) - μ0 = 1256 . 10-6 H/m = 1 G/Oe = 1,256 mT/kA.m- Elektromagnetická indukce Zákon elektromagnetické indukce je fyzikální zákon, který vyslovil v r. 1831 Michael Faraday. Tento zákon pojednává o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického indukčního toku, což je označováno jako elektromagnetická indukce Magnetická indukce Fyzikální veli čina pro kvantitativní popis mgn. pole v každém jeho bod ě. homog. mgn. pole l aktivní délka vodi če na vodi č p ůsobí síla Fm = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sin α l ⋅ sin α pr ůmět vodi če do vodorovné roviny (aktivní délka) α Elektromagnetická indukce Elektromagnetickou indukci objevil v roce 1831 M. Faraday. Při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká mezi jejími svorkami indukované napětí. V uzavřeném obvodu vzniká indukovaný proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce. Čím je změna magnetického pole rychlejší a větší, tí Elektromagnetická indukce a její užití. 17) Elektromagnetická indukce a její užití: Faradayův indukční zákon. Lenzovo pravidlo, vířivé proudy, vlastní indukčnost cívky; užití elektromagnetické indukce v transformátoru, alternátoru a dynamu

velikosti magnetické indukce B v bod ě A: Fm =QvB sin α. 3.6.-1 Bude-li se pohybovat nabitá částice ve sm ěru kolmém k specifické p římce, dosáhne magnetická síla maximální velikost. Magnetická síla je vždy kolmá k vektoru rychlosti Magnetická indukce těcho magnetů je od 0,8 do 1,2 T (běžný ferit má indukci 0,3 až 0,4 T). Jsou tedy zdrojem velkého magnetického toku, a tím umožňují zmenšení objemu stroje. Kromě klasické konstrukce se někdy používají tzv. nábojové motory. Jde o motory kdy permanentní magnety jsou nedílnou konstrukční součást Magnetická indukce B. Magnetická indukce charakterizuje jak silné je magnetické pole, kolik magnetického pole se v daném místě prostoru vykytuje. Má proto těsnou spojitost s tvarem magnetického pole (indukčními čárami). Je jakousi obdobou elektrické intenzity. =∙∙=∙= Elektromagnetická indukce. Pokus - pohyb magnetu v dutině cívky (vzájemný pohyb cívky a magnetu) - nestacionární magnetické pole - v cívce vzniká elektromotorické napětí, obvodem prochází indukovaný proud. Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole a tento jev nazývám Magnetická indukce cívky navinuté na ocelové jádro je vyšší než bez jádra. Relativní permeabilita je určená vlastnostmi atomů, ze kterých je látka složena. Elektrony v atomech vytvářejí elementární magnetické pole, které vytváří výsledné magnetické pole atomu. Podle uspořádání elektronů v atomu rozdělujeme.

Magnetická indukce - FYZIKA 00

Daná prezentace se zabývá nestacionárním magnetickým polem. Vysvětluje jeho vznik, rozvádí na jeho základě elektromagnetickou indukci, magnetický V prezentaci je dále zmíněna vlastní indukce, přechodný děj a energie magnetického pole cívky. Na 3. slidu je uveden internetový odkaz na ukázku.. Magnetické vlastnosti Magnetická indukce: VY_32_INOVACE_68: Elektromagnetická indukce: VY_32_INOVACE_69: Generátory elektrického napětí: VY_32_INOVACE_70: Vlastnosti střídavého proudu: VY_32_INOVACE_71: Cívka a kondenzátor: VY_32_INOVACE_72: Transformátory: VY_32_INOVACE_73: Třífázové napětí: VY_32_INOVACE_74: Elektromotory: VY_32_INOVACE_75. VY_32_INOVACE_170213_Elektromagneticka_indukce_DUM. Metoda konečných prvků Mezi moderními metodami napěťově-deformační analýzy dnes jednoznačně dominuje metoda konečných prvků (dále jen MKP), používaná i v jiných oblastech inženýrských Magnetická indukce B uvnitř velmi dlouhé cívky má velikost: kde I je velikost proudu, N je celkový počet závitů a l je délka cívky. Cíl: Ověřit závislost magnetické indukce B na velikosti proudu I procházejícího cívkou. Pomůcky: LabQuest, rezistor 10 Ω, ampérmetr DCP-BTA, teslametr MG-BTA, cívka 166 a 332 závitů. Faradayův zákon elektromagnetické indukce eE e(v B) FE FB & & & & & u Tyčka délky a se pohybuje v homogenním mgt. poli rychlostí . Na volné elektrony působí magnetická síla, která se po chvíli dostane do rovnováhy se vznikající silou elektrickou od vznikajícího elektrického pole v & x y B & B & v & y U y ( v B ) E ( v B ) i.

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

MOV MOV * 2 * * * * VLASTNÍ INDUKCE Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud. Zapneme-li elek Výukové prezentace Elektřina, Magnetismus (3. roč.) Vodiče a izolanty v elektrickém poli, elektrostatická indukce, polarizace dielektrika. Elektrostatický odlučovač popílku; Práce sil elektrického pole, elektrický potenciál, elektrické napětí. Magnetická síla, magnetická indukce, permeabilita.. Magnetická indukce - vektorová veličina, charakterizuje magnetické pole, jednotkou Tesla Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 * 10 -7 N na 1 metr. 30. 4. 1777 - 23. 2. 1855. Německý matematik, fyzik, astronom a geodet Karl Friedrich Gauss se narodil 30. dubna 1777 v Braunschweigu v chudé rodině a už jako dítě na sebe upozornil počtářským nadáním. Známý je jeho rychlý součet čísel od 1 do 100 a to tak, že sestavil 50 párů čísel, která mají součet 101 (1+100, 2+99, 3+98 atd.) Mechanické kmitání a vlnění - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Sčítání a odčítání lomených výrazů - prezentace, video Uč. 49/7,8,9,11 PS 50/1,2,3, 51/4, 52/2,3 Quizizz, Umíme matiku Test - krácení lomených výrazů - úterý 9,00 hod. Magnetická indukce a elektromagnetická indukce - zápis a obrázky do šk.sešit Magnetická indukce. Elektromagnetická indukce. Generátory elektrického napětí. Vlastnosti střídavého proudu. Transformátory. Elektromotory. Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči. Elektrony a díry. Vliv příměsí v polovodiči. PN přechod. Diody a světlo. Využití polovodičových součástek. Jak pracuje rádio a televizo

Elektromagnetická indukce prezentace. Experiment ukazuje velmi jednoduchý způsob demonstrace jevu elektromagnetické indukce bez použití školní cívky. Celý návod na přípravu pokusu najdete zde.. Téma Elektromagnetická indukce obsahuje experimenty: Průběh indukovaného napětí na cívce F: 30 - Magnetická síla - Magnetická indukce - PL zadání F: 31 - Magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů s proudem - PL zadání F: 32 - Magnetické pole přímého vodiče a cívky - PL zadán

Měření měrného náboje elektronu Richard Gracla, Ondřej Sehnal, Filip Slovák, Martin Zeman Supervisor: Marie Svobodová Historie Aparatura Teorie Měření Výsledky Poděkování T William (lord Kelvin, 1824-1907) Prezident Londýnské královské společnosti Zabýval se termodynamikou Zavedl absolutní stupnici teploty (Kelvinovu) Studium elektrických a magnetických jevů. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful

prezentace; otázky; příklady +-Hodina 2) Magnetické indukční čáry ~ video; prezentace; otázky; příklady +-Hodina 3) Magnetická indukce ~ video ~ pokus prezentace; otázky; příklady +-Hodina 4) Vzájemné silové působení dvou přímých vodičů s proudem ~ video ~ pokus - video ~ prezentace ~ otázky ~ příklad Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

magnetická složka (charakterizuje ji vektor magnetické indukce B) Vektory E a B jsou navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají kolmo ke směru šíření. Vlastnosti: vlnové (odraz, lom, interference, difrakce, polarizace) kvantové (fotoelektrický jev) Magnetická indukce - magnetování. v blízkosti magnetu se tělesa z feromagnetických látek (železo, ocel, nikl, kobalt ) stávají magnety; nemusí vůbec dotýkat; působí zde magnetické pole; tomuto jevu říkáme magnetická indukce - magnetování . Využití magnetů

V soustavě SI je jednotkou magnetické indukce B 1 Tesla, zkratka T, 1T = 1 N/Am Běžně se ještě používají některé starší jednotky, např. 1 Gauss: 1G = 10-4 T Síla působící na elektrický náboj v pohybu I Protože proudy jsou pohybující se elektrické náboje, platí pro proudy vše, co platí pro náboje v pohybu Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, Magnesijský kámen) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu.Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit

Chemická práce dA = m dn (dA =S(m- m(o)) dn) Práce spojená s vytvořením povrchů dA = g dS (g je povrchová napětí-energie jednotky povrchu) Práce spojená s reversibilním (vratným) zvětšením (zmenšením) chemické vazby (pružiny) dA = F dx) Magnetická práce dA = B dm (B je magnetická indukce a m magnetický moment) Věta. Divergence vektoru magnetické indukce B je rovna nule. Ekvivalentní formulace: neexistují magnetické monopóly. Fyzikální proměnné použité v Maxwellových rovnicích shrnuje následující tabulka: j hustota proudu A/m² ρ hustota volného náboje C/m³ B magnetická indukce T D elektrická indukce C/m² H intenzita magnetického. Elektromagnetická indukce a její užití: Faradayův indukční zákon. Lenzovo pravidlo, vířivé proudy, vlastní indukčnost cívky; užití elektromagnetické indukce v transformátoru, alternátoru a dynamu. Nestacionární magnetické pole 1. Základní pojmy - nestacionární MP = proměnné magnetické pol Elektromagnetická indukce s jednoduchou cívkou Pokus číslo: 2208. Cíl pokusu. Cílem pokusu je jednoduchým způsobem demonstrovat jev elektromagnetické indukce. Teorie . Při změně magnetického indukčního toku v okolí vodiče dochází k indukování napětí ve vodiči, což plyne z Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Magnetická síla, Magnetické látky, Elektromagnetická indukce. 02 VY_32_INOVACE_3F2_02_Magneticke_pole_elektrickeho_proudu Magnetické pole elektrického proudu Prezentace, obsahující základní informace problematiky magnetického pole elektrického proudu

Magnetická indukce - vyřešené příklad

Magnetické pole popisuje veličina magnetická indukce B. Měříme ji v jednotkách tesla (T). Magnetickou indukci měříme teslametrem. Zemské magnetické pole v ČR má magnetickou indukci 0,048 mT. Cíl: Pomocí teslametru změřit magnetickou indukci v okolí permanentního magnetu. Změřit magnetickou indukci magnetického pole Země Magnetická indukce: Popisuje silové účinky magnetického pole na částice s nábojem. Značka : B [T - Tesla] Vztah mezi intenzitou a indukcí: Intenzita je příčina - indukce je důsledek v reálném prostředí B = μ0. μ r. H μ0 permeabilita vakua (μ0 = 4.π. 10-7 H. m-1) Magnetická indukce. Ampérův zákon síly. Biot-Savartův zákon. Magnetické indukční čáry. Magnetické pole smyčky a cívky. Elektromagnet. Magnetický indukční tok. Zákon celkového proudu. Vliv prostředí na magnetické pole. Magnetický dipól. Proudová smyčka v magnetickém poli Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

Magnetická indukce :: ME

Název výukového materiálu: Elektromagnetické jevy - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektromagnetismus Téma: Magnetické pole kolem vodiče a cívky, Ampérovo pravidlo Elektromagnet Cívka s proudem v magnetickém poli Elektromotor Elektromagnetická indukce Stručná anotace: Prezentace shrnující. magnety a magnetické póly, vzájemné působení magnetů, magnetické pole, levitující magnet, magnetická indukce, výroba magnetů, tyčový magnet, magnetické pole magnetu, siločáry magnetického pole, magnetické pole Země, magnet jako kompas, zmagnetování. Sada nevyžaduje další nutné ani doporučené příslušenství 14 Řešte úlohu: Magnetická indukce homogenního magnetického pole je 1,4 T. Vypočítejte magnetický indukční tok kruhovou plochou o poloměru 10 cm, svírá-li rovina plochy se směrem indukce úhel 60o. j = 0,038 W

Magnetická indukce. Elektrické proudy vytvářejí magnetické pole Síly působící na elektrické proudy. Théveniova poučka I Mějme jistou větev spojující dva uzly A a B libovolně složité sítě v jsou ale obsaženy pouze pasivní prvky: zdroje a rezistory Elektromagnetická indukce V./2./83 1831 Kdo na to došel? Michael Faraday V./2./83 V./2./83 Vo co de? Jestliže se v blízkosti vodiče mění magnetické pole, vzniká (indukuje se) na jeho koncích napětí a uzavřeným obvodem začne procházet proud m . 5.5.2 Magnetická indukce Umožňuje vyjádřit vztahy v magnetickém poli. Je to vektorová veličina. Určujeme ji měřením mechanických sil, které vznikají v magnetickém poli, např. při vtahování ocelového válečku do dutiny cívky nebo při vychylování vodiče v magnetickém poli. Jednotkou mag. indukce je tesla (T)

Elektromagnetická indukce Eduportál Techmani

Magnetické pole a magnetické indukční čáry - Digitální

Elektro magnetická indukce - ZŠ Bartošovic

Přidávám téma elektro magnetická indukce. Prostudujte si prezentaci a udělejte si zkrácený zápis. El. mag. indukce Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 316x. Elektřina a magnetismus. Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » . aktualizováno: 12. 2. 2020 12:03. Seznam kapitol / hodi Prezentace může nejen zastoupit těžko realizovatelný pokus, ale může svou názorností vysvětlit činnost tohoto zařízení stáhnout : Pumpa - názorná prezentace řešená jako doplněk k ilustracím v učebnici pro tercii. Díky své preciznosti a komplexnosti řešení problematiky si jistě najde i užití v ročnících dalších

Magnetická rezonance - Wikipedi

Výukové materiály obsahují prezentace v programu PowerPoint, interaktivní cvičení ve Smart Notebooku, pracovní listy pro žáky. Magnetická indukce, magnetická síla, Flemingovo pravidlo, Ampérův zákon. Úlohy. prezentace. 3. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, zákony. prezentace, pracovní list pro. Práce na doma v termínu od 15.4.-26.4. 2020 Magnetická indukce a magnetování str. 77 1. Přečíst nahlas zadanou kapitolu a pokračovat zápisem do pracovního sešitu. Zapsat shrnutí plus vlastní poznámky či obrázky. 2. Vypracovat otázky: A. Co se stane s feromagnetickými tělesy v blízkosti magnetu? B. Jak tento jev nazýváme (prezentace vytvořených hypotéz). Student se učí komunikovat prostřednictvím odborného jazyka (magnetická indukce, solenoidu, elektrický proud). Kompetence sociální a personální:Student se učí vytvářet sebehodnocení. Učí se vytvářet metodiku práce veskupinách (kooperace při měření). Student je veden kpřiměřeném Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE Ondřej Maslikiewicz SPŠ Hronov Hostovského 910, Hronov Úvod Nukleární magnetická rezonance (NMR) spadá pod odvětví moderní fyziky. Pomocí NMR můžeme vysvětlit a využít chování látek v silném magnetickém poli

Využití elektromagnetů Eduportál Techmani

Moderní lékařská přístrojová technika Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackéh Odvozené jednotky Veličina Jednotka Značka Fyzikální rozměr plošný obsah m2 - m2 objem m3 - m3 rychlost m/s - m.s-1 úhlová rychlost rad/s - rad.s-1 kmitočet hertz Hz s-1 síla newton N m.kg.s-2 tlak, napětí pascal Pa m-1.kg.s-2 energie, práce, teplo joule J m2.kg.s-2 Celsiova teplota Celsiův stupeň °C K magnetická indukce.

Elektromagnetické jevy Magnetické pole = okolí magnetu, kde působí magnetická síla - zobrazené pomocí magnetických indukčních čar - směr: mimo magnet - od severu (N) k jihu (S) uvnitř magnetu - od jihu (S) k severu (N) - části magnetu Máme projevy : Pohybové - proud a elektromotor Tepelné - teplota vodiče, kterým prochází proud Magnetické - cívka (magnetická indukce) Světelné - proud a žárovka Chemické - proud v kapalině 29.4 Co si řekneme nového Bz0 - magnetická indukce v místě z na ose Výhoda: možnost měnit ohniskovou vzdálenost elmag. čočky změnou proudu ve vinutí cívky (solenoidu). Nevýhoda: Magnetické pole v dutině cívky (čočky) se mění (podle obrázku) a to vede k vadám zobrazení (sférická vada, chromatická vada) = ∫ 2 1 ( ). 8. . 1 2 z z B zo z dz mU e Magnetické pole, magnetická síla : P2410601: Měření síly působící na vodič proudu : P2430100: Magnetické pole Země : P2430201: Magnetické pole cívek a Biotův - Savartův zákon : P2430301: Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky : P2430400: Magnetický moment v magnetickém poli : P2430500: Magnetické pole vně přímého. 14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Tyčový magnet a magnetické pole Magnet - druhy magnetů, póly, netečné pásmo, - magnetická síla, siločáry mag. pole - magnetické pole Země Stacionární mag. pole vodiče s proudem Charakteristika stac. mag. pole, zdroje Oerstedův pokus Magnetické pole vodiče s proudem - v okolí vodiče - v cívce a jejím okolí - indukční.

Datum: 21.8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_98 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Jméno autora: Mgr. JiříMráček Název sady: Fyzika pro 3. roč. čtyřletého gymnázia Název práce: Elektromagnetická indukce (prezentace Vlastní indukce Cívkou prochází časov ě prom ěnný proud → m ění se mgn. pole cívky → m ění se mgn. induk ční tok v cívce → v cívce se indukuje elm. nap ětí - jev se nazývá vlastní indukce Mgn. ind. tok cívkou Φ= ⋅L I L induk čnost cívky, pro danou cívku (ne pro feromgn. jádro!!) je konst

S touto sestavou se studenti seznamují se základními pojmy magnetismu, magnetického pole, magnetického pole Země a elektromagnetické indukce. Magnety - sada 15 ks Přidat k porovnán Rozdělení fyziky. Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku.Teoretická fyzika se snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů a určit teoretické hranice jejich platnosti Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY PhDr. Pavel Masopust, PhD. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociální fondem a státním rozpočtem České republiky Aritmetická posloupnost - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Meissner-Ochsenfeldův efekt (1933). Magnetické pole neproniká do objemu vzorku, magnetická indukce je nulová, B = 0 . Jinými slovy, supravodivé materiály vykazují ideální diamagnetické vlastnosti

Nikola Tesla - vynálezce (systémy využívající střídavý

Úvod do problematiky stacionárního magnetického pole. V hodině prokážeme existenci magnetického pole v okolí vodičů s proudem. Definujeme pojem magnetická indukční čára. Určíme tvar magnetického pole u přímého vodiče a definujeme orientaci jeho indukčních čar (Ampérovo pravidlo pravé ruky) Nižší gymnázium má prezentace v dolní části strany; Pro plnou funkčnost (odkazy) Magnetická síla. 1.A6. Změny skupenství Elektromagnetická indukce, generátor el. napětí. Téma Elektromagnetická indukce obsahuje experimenty:. Průběh indukovaného napětí na cívce; Indukované napětí a počet závitů cívky; Indukované napětí a rychlost pohybu magnetu; Téma je zpracováno pomocí aplikace Capstone jako interaktivní prezentace

Fyzika - Materiály ZŠ Dambořic

Termodynamika (θερμη= teplo, δυναμις= síla) je obor fyziky zabývající se vzájemnými přeměnami různých forem energie, zejména práce a tepla, a s nimi související problematikou spontánnosti dějů probíhajících v přírodě prezentace , pracovní list pro žáky , MM cvičení 5 / 31. Fyzika Aktualizováno Neděle, 11 Září 2011 17:35 5. Pohybové úlohy prezentace , pracovní list pro žáky , 6. Pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý.

 • Cowboy wikipedia.
 • Vlasová výživa s kokosom a čiernym ricínovým olejom.
 • Mereni rychlosti airsoft.
 • Barbecue fazole recept.
 • Laserová multifunkční tiskárna.
 • Cyrrus fx.
 • Šití ozdobných polštářů.
 • Na co je dobre solarium.
 • Magnetická indukce prezentace.
 • Vyhledání zesnulého.
 • Dámské peněženky na zip.
 • Katasterportal vlastnici.
 • Panenka text.
 • Zásuvky ve španělsku.
 • Wikipedia mihrimah sultan.
 • Alegro ua.
 • Nastavení jasu a kontrastu monitoru.
 • Chemická závrtná kotva (ampule).
 • Nejlepší make up anti age.
 • Mysql add index.
 • Koralovci.
 • Velká žízeň u dětí.
 • Patrová postel se skluzavkou.
 • Lejsek bělokrký samice.
 • Cybex aton 5 navod.
 • Skalník plazivý.
 • Akita inu cena s pp.
 • Radiační pracovník kategorie b.
 • Ford fusion automat.
 • Koza na zahradu.
 • Koleno bez menisku.
 • Yamaha mt 07.
 • Dohoda o pracovní činnosti úřad práce.
 • John wyclif.
 • Konstrukce tečny elipsy.
 • Professor mpz302 minipračka recenze.
 • Ja legenda konec.
 • Ti 1 dota 2.
 • Nt screening cena.
 • Sklad souší.
 • Hershey's.