Home

Zákon č. 65/2021 sb., §3, odstavec 2, písmeno e.

 1. Zákon þ. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými úþinky návykových látek Datum účinnosti od: 31. května 2017 Předpis ruší zákon č. 379/2005 Sb. ÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úprav
 2. č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že. 2. V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zru-šuje. 3. V § 9 odstavec 2 zní
 3. Krátce k historii a legislativnímu procesu Zákon č. 65/2017 Sb., nahradí od 31. kv ětna 2017 zákon č. 379/2005 Sb. , o opat řeních k ochran ě p řed škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Jeho cílem je: posílení ochrany ve řejného zdraví p řed škodam
 4. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupc

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 31) Například zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona V § 65 odstavec 2 zní: (2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 12. V § 152 odst. 3 a v § 156 se text e) nahrazuje textem Zákon č. 63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochran zdraví před škodlivými ú ..

484. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje. 15. V § 13 odst. 3 písmeno a) zní: a) individuálně posuzované výdaje organizační. Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a), Příloha č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Základní + praktická škola, Jiná způsobilost - zdravotní průkaz - Volná pracovní místa. Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: V § 3 se vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání V § 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 24. V § 5 se odstavec 2 zru uje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 25. V § 5 odst. 2 se za slovo rehabilitační, vkládá slovo paliativní,

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 46. V § 29 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 47. V § 29 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 48. V § 30 písm. a) se slova členů statutárního orgánu nahrazují slovy osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy. 49 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XXIV 2. V § 55 odst. 2 se písmeno f) zrušuje a na konci textu písmene e) se čárka nahrazuje tečkou. 3. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3. 2) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb. a zákona č. 219/2003 Sb Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění plňuje se písmeno e), které včetněpoznámky pod čarou č. 107 zní: § 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb.. 14. V § 10 se odstavec 2 zrušuje a zároveňse zru-šuje označení odstavce 1. 15. § 11 zní: § 1

459 ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se m ění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt ů a o výkonu povolání autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 43 odst. 2 body 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí: 2. bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, vydáno rozhodnutí o úpadku 1) nebo o zamítnut

§ 84 Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb. a zákona č. 162/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 33 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí: b) vyhlašovat volbu prezidenta republiky, c) přijímat slib prezidenta republiky, 2 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo trestního vkládá čárka a slovo občanskoprávního. 2

www.psp.c

kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: e) V § 33 se odstavec 3 zrušuje. 36. V § 35 odst. 2 písm. c) se slova Metodiky hodnocení výsledků nahrazují slovy metodiky hodnocení. 37. V § 35 odst. 2. kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 2. V § 3 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až6 se označují jako od-stavce 2 až5. 3. V § 3 odst. 2 se slovo závazky nahrazuje V § 4 odst. 3 písmeno b) zní: b) název a. 8. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá písme-no c), které zní: c) notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,. 9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: (3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále právní nástupci veřejnopráv Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) § 149 zákona č. 500/2004 Sb.. 17. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 2 CELEX: 32010L0053 . 3. V § 2 písmeno d) zní: d) dárcem osoba, která daruje orgán nebo tkáň, ať už k darování dojde během života této osoby nebo po její smrti,. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 26 1. V § 4 odst. 2 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušuje. 2. V § 7 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. ČÁST TŘETÍ. Čl. IV. Změna zákona o bankách. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona 3. V poznámce pod čarou č. 2 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou č. 2 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámk Zákon č. 59/2003 Sb. - , kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů úplné a aktualní zněn

221. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změněněkterých zákonů(zákon o poštovních 2. V § 2 písmeno a) zní: a) poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podo- 16. V § 7 odstavec 2 včetněpoznámky pod čarou č. 3a zní: (2) Jiné osoby a orgány neuvedené v.

ZÁKON ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 553 ..

ZÁKON 94/2004 Sb. - Sagi

 1. Zákon č. 56/2001 Sb. (eAGRI
 2. Zákon č. 408/2000 Sb. (eAGRI
 3. Č 365 - Mps

§ 84, bod 1, bod 2 - Zákon o volbě prezidenta republiky č

Zákon č. 216/2008 Sb. - Centrální adresa - registr oznámen

Jak, kde a za kolik nabít elektromobil v Česku? KOMPLETNÍ PRŮVODCE

 1. ZhiDou D2S – podrobná recenze (městského mini elektromobilu) | Electro Dad #49
 2. Jak získat zbrojní průkaz - kompletní návod / průvodce - Speciál Střelnice HD
 3. Jaká je Tvoje hodnota?
 4. Proč se zarážka na začátku svinovacího metru posouvá?
 5. Vyzkoušeli jsme nabíjení na nových stanicích MOL. Do konce roku je zdarma
 6. Jak a za kolik nabíjet na Slovensku? (ZSE)
 7. Tesla Model 3 se vám bude líbit, jen se na ní nesmíte dívat pouze jako na auto

NEW 2018 Skoda Fabia - Exterior & Interior

 1. Opening Vánočních bedniček !!! (Vyplatí se je koupit ?) -- WOT CZ
 2. Dell Inspiron 13 7000 Series 2-in-1 Laptop REVIEW 7359 Skylake Model
 3. Reálné ceny nabíjení elektromobilů 2020 (po zdražení) | Electro Dad #62
 4. Podívejte se do zákulisí prodejny Alza.cz v Horních Počernicích | AlzaTube
 5. Nabíjení elektromobilů - 4 praktické příklady (2019) | Electro Dad #2
 • Slavné osobnosti se schizofrenií.
 • Pozáruční oprava záruka.
 • Jak rozeznat žito od ječmene.
 • Kubova huť kristian.
 • Česko tanky.
 • Ghost recon wildlands optimization.
 • Scitec 100 whey protein professional.
 • Výukový materiál pro kadeřnice.
 • Škola flirtu.
 • 2d grafika.
 • Vba hodnota buňky.
 • Pestilence meaning.
 • Canon eos 6d mkii.
 • Vysoký diastolický tlak.
 • Olivine mineral.
 • Benedict cumberbatch hal auden cumberbatch.
 • Umělé vánoční stromky full 3d.
 • Brněnský festival dračích lodí 2019.
 • Prezidentská standarta 1918.
 • Citadela budva.
 • Philips srp2018.
 • Zanet oci pes.
 • Nejlevnější přívěsné vozíky.
 • Ceny cigaret 2019.
 • Hry pro 1 5 roční dítě.
 • Španělsko turistické oblasti.
 • Abrams tusk.
 • Kočka nechce jíst.
 • Zapečené kapustičky se slaninou.
 • Označení světel v autě.
 • Tardar sauce.
 • Prodám motor ford focus 1.6 16v.
 • Dachstein lanovka cena 2019.
 • Wiki euripides.
 • Rc store.
 • 1993 honda civic ej1.
 • Vuch batoh.
 • Corgi film.
 • Krvácení v 7tt.
 • Spinning instruktor.
 • Hudební pošta český rozhlas ostrava.