Home

Tuhé těleso

Mechanika tuhého tělesa - Sweb

PPT - 7

Tuhé těleso. každý pohybu tuhého tělesa si můžeme představit jako pohyb složený z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace) každý bod tělesa opisuje stejnou trajektorii a v daném okamžiku mají stejnou rychlost. rychlosti jednotlivých bodu jsou přímo úměrné jejich vzdálenosti od osy otáčení Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění, tzn. tuhé těleso se nedeformuje. Pohyb tuhého tělesa: Posuvný (translace) Otáčivý (rotace) Složený (posuvný + otáčivý) Pohyb tuhého tělesa Posuvný (translace) - každá přímka je pevně spojená s tělese. těleso. Definovat tuhé t ěleso. 2. Charakterizovat postupný, otá čivý a složený pohyb tuhého t ělesa. 3. Definovat t ěžišt ě t ělesa. 4. Vědět, že moment síly je p říčinou zm ěny pohybového stavu t ělesa z hlediska rota čního pohybu, stejn ě jako síla je p říčinou zm ěny pohybového stavu t ělesa p ř poněkud názornější, než v případě tuhého tělesa. Pro tuhé těleso pak jednoduše od sčítání přes všechny hmotné body přejdeme k objemovému integrálu. 6. Při úpravě používáme populární vzorec bac-cab, tedy . a b c bac c ab ××= ⋅− ⋅ ( ) ( ) ( ) .

Mechanika tuhého tělesa - Wikipedi

4. Mechanika tuhého tělesa. tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso - definice pojmu; Pohyby tuhého těles Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný pohyb ( translační ) otáčivý pohyb ( rotační ) složený pohyb. Moment síly Přesněji moment síly vzhledem k ose otáčení

Tuhé těleso. Tento test byste měli zvládnout bez tabulek a bez kalkulaček. Může být více správných odpovědí. Je nutné označit všechny správné. Pokud objevíte nějaké nepřesnosti (což se v tom množství může stát) sdělte mi je buď ústně nebo na spravce@oag.cz Tuhé těleso v pružnosti a pevnosti se nedeformuje, čehož se využívá u staticky neurčitých úloh. Ukáži ti klasický přístup i částečné uvolnění přes Castiglianovu větu • Tuhé těleso má maximáln ěšest stup ňů volnosti • Je-li ve svém pohybu ještěnějak omezeno, po čet stup ňů volnosti se zmenší • Tuhé těleso může konat pohyby transla ční (posuvný, postupný) a rota ční (otáčivý) • Kombinací obou pohyb ůdostáváme pohyb obecn Tuhé těleso jako modelový pojem, pohyb posuvný a otáčivý Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. - každý pohyb tuhého tělesa si můžeme představit jako pohyb složený z pohybu posuvného a pohybu otáčivého pohyb posuvný = translačn 5.1.2 Tuhé těleso. Důležitým objektem našich dalších úvah bude tuhé těleso. Pojem tuhé těleso vznikne abstrakcí reálného tělesa. Při této abstrakci se zachovává tvar a rozložení hmotnosti reálného tělesa, předpokládá se však, že vzájemné vzdálenosti jednotlivých bodů tělesa zůstávají neproměnné při libovolných silách působících na těleso

Dokonalé tuhé těleso. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Model -% Posuvný pohyb -% Otáčivý pohyb -% Rozložení -% Výpočet -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (2 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro. Účinek síly na tuhé těleso vzniká ?? deformuje těleso. nic se neděje. pohyb. Pokud vzniká pohyb dělí se na něco ?? viz.2. Ano na šikmý a střídavý. Ano na otáčivý a posuvný. nevzniká pohyb. Pokud se těleso deformuje co vzniká ?? viz.2. na volný stlačitelný tvar. malá deformace a velká. nedeformuje s Tuhé těleso - pojmy. Proudly powered by WordPres Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon

Tuhé těleso a jeho pohyby :: MEF - J

překlad tuhé těleso ve slovníku češtino-italština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Tuhé těleso je charakterizováno hmotností a geometrickými rozměry (geometrickým rozložením hmotnosti). Pohybové účinky na těleso záleží nejen na velikosti síly, ale i na působišti síly. Tuhé těleso si můžeme představit buď jako soustavu hmotných bodů v neměnných vzájemných vzdálenostech (standardní fyzika 1. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Tuhé těleso je pouze model reálného tělesa. Otáčivý a posuvný pohyb tuhého tělesa Posuvný pohyb (translaci) koná těleso, jehož všechny body mají v daném okamžiku stejnou rychlost • Tuhé těleso má maximáln ěšest stup ňů volnosti • Je-li ve svém pohybu ješt ěnějak omezeno, po čet stup ňů volnosti se zmenší • Tuhé těleso může konat pohyby transla ční (posuvný, postupný) a rota ční (otá čivý) • Kombinací obou pohyb ůdostáváme pohyb obecn TUHÉ TĚLESO Tuhé těleso je těleso, pro které platí, že libovolná síla působící na těleso nezpůsobí jeho deformaci, ale může mít pouze pohybový účinek. Libovolná dvojice bodů ležících na tuhém tělesa má stále stejnou vzdálenost. Obsa

Tuhé těleso - vyřešené příklad

2. Tuhé těleso obsah = ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění - je určeno hustotou ρjako funkcí souřadnic , , 1 x 2 x 3 x ρ( , , ) =ρ 1 2 3 x x x (r r) pro homogenní těleso V m ρ= těleso není homogenní V m d d ρ Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. pokud těleso vychýlíme z rovnovážné polohy - změní se rozložení sil; Tři případy rovnovážné polohy: 1. Stabilní (stálá Skládat síly na tuhé těleso znamená nahradit tyto síly jedinou silou, která má na těleso stejné účinky jako skládané síly, nazývá se výslednice sil.Výslednice sil je určena svou velikostí, směrem a polohou působiště. Velikost a směr výslednice jsou dány vektorovým součtem jednotlivých sil

6.1 Tuhé těleso a) tuhé těleso - model reálného pevného tělesa (ve skutečnosti neex.) - ideální těleso, jehož tvar a objem se účinkem libovolně velkých sil nemění - rozměry ani tvar nelze zanedbat, nutno uvažovat i otáčivý pohyb b) pohyb tuhého tělesa - lze si představit jako složený z translace a rotac 2 Př. 7: Nezm ění dokreslení síly Fp do p ředchozího obrázku rovnováhu na páce? Pro č? Př. 8: Zformuluj podmínky, které musí být spln ěny, aby dokonale tuhé t ěleso z ůstalo v klidu. Př. 9: Na nehmotnou vodorovnou páku o délce 1,5 m p ůsobí na koncích sm ěrem kolmo dol ů síly o velikostech 100 N a 200 N. Najdi výslednici t ěchto dvou sil

Tuhé těleso je pro danou úlohu těleso, jehož tvar ani objem se v této úloze účinkem působících sil nemění. Stačí též, když případné deformační účinky jsou v dané úloze zanedbatelné. Síly, které na těleso působí, mají tedy jen pohybové účinky Tuhé těleso. Moment síly, skládání a rozklad sil, jednoduché stroje. Těžiště a rovnovážná poloha. Rotace tuhého tělesa. LP Moment síly. mechanika/tuhe_teleso.txt · Poslední úprava: 2013/08/22 22:38 autor: Jan Koupil. Zdrojový kód stránky Starší verze

Mechanika tuhého tělesa :: Mat-Fy

 1. tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. typy rovnovážné polohy. stálá (stabilní), vratká (labilní), volná (indeferentní
 2. Úlohou je najít jedinou výslednici soustavy sil, jejichž účinek na tuhé těleso je stejný, jaký má celá soustava jednotlivých sil. Uvažujme soustavu n sil, které leží v rovině z = 0 a které mají společné působiště A. Pokud síly nemají spo-lečné působiště, avšak jejich nositelky se protínají v jednom bodě, posunem
 3. Tuhé těleso se nachází v rovnovážné poloze, je-li v dané inerciální soustavě v klidu. Nutnou podmínkou pro to, aby tuhé těleso v rovnovážné poloze bylo, je rovnováha vnějších sil, jež na těleso působí a současně také rovnováha momentů těchto sil. a) Rovnováha vnějších sil působících na tuhé těleso

Tuhé těleso; Vlastnosti látek a těles; Ve videu se snažíme ukázat, že se těžiště tělesa může nacházet i mimo těleso. K provedení tohoto pokusu používáme běžně dostupné pomůcky, tudíž si divák může pokus zkusit bez problémů i doma. Na závěr videa jsme pro pobavení přidaly nepovedené záběry z natáčení TUHÉ TĚLESO V prostoru má 6 stupňů volnosti 37 Vazby -3D Kyvný prut : r = 1 Vedení po rovině (ploše): r = 1 Vedení po přímce (křivce): r = 2 Pevný kloub: r = 3 Posuvný válcový kloub: r = 4 Neposuvný válcový kloub: r = 5 Vetknutí: r = 5.7 Zjednodušení soustav sil působících na tuhé těleso. V článku 5.3 jsme ukázali, že věta o hybnosti soustavy (5,33), případně její úprava (5,35) a věta o momentu hybnosti soustavy (5,49) jsou výchozími rovnicemi dynamiky tuhého tělesa. V těchto rovnicích je silové působení na tuhé těleso vystiženo výslednicí vnějších sil působících na těleso Tuhé těleso otáčivé kolem své osy je v rovnovážné poloze, jestliže: vektorový součet všech sil působících na tuhé těleso je nulový. Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa.Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohyby, polohy a těžiště

Tuhé těleso: ideální těleso, jehož tvar a objem je účinkem sil neměnný ; Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru. Těleso mění tvar v důsledku působení síly. Silové působení mění vzájemné polohy atomů, ze kterých se těleso skládá. V případě, že se po odstranění působící síly těleso vrátí do. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění. Ve skutenosti existují jen pevná tělesa, tedy taková, která se pod vlivem sil mění tvarově nebo objemově Tuhé těleso. Jednotka průzkumníků použila ke zdolání hluboké rokle lana napnutého mezi stromy přes rokli. Vzdálenost mezi stromy je 15 m a lano měří 17 m. Jak velkou silou je napínáno lano, je-li voják o hmotnosti 80 kg přesně uprostřed? Offline #2 18. 04. 2013 08:4 Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. Těleso může mít rovnovážnou polohu (znázorněno na kuličce a na zavěšeném kvádru) tuhé těleso, druhy pohybů tuhého tělesa moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, dvojice sil kinetická energie otáčivého pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnost

Díky je to naprosto pravda. Tazatel ale především chtěl nastínit postup tak jsem na to kouknul před půlnocí. Někde ve výpočtu se mně již rýsovaly goniometrické funkce, ale kdepak je to hanebně jednoduché a ani tu Pythagorovu větu pořádně nepotřebuje, když ví co je trojúhelník se stranami 3 4 5 - Dokonale tuhé těleso je těleso, které se nedeformuje ani za klidu, ani za pohybu, což lze vyjádřit i tak, že vzdálenost každých jeho dvou bodů zůstává stálá. - Skutečné těleso je těleso podléhající změnám tvaru a objemu při působeni sil na něj

PPT - Soustava částic a tuhé těleso PowerPoint

Mechanika tuhého tělesa - Fyzika - Maturitní otázk

Mechanika tuhého tělesa - vyřešené příklad

 1. Tuhé těleso; Vlastnosti látek a těles; Vnitřní energie, teplo; Změny skupenství látek; Různé.
 2. Celé otáčející se tuhé těleso o hmotnosti m si rozdělíme (rozkouskujeme) na nekonečně mnoho nekonečně malých elementů hmotnosti dm (fakticky na jednotlivé hmotné body). Pro každý takový element hmotnosti platí, že jeho pohybová energie dEk = 2 1 v 2 dm , osa o w m v • dm .
 3. prezentace na tuhé těleso . ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první
 4. Sprawdź tłumaczenia 'tuhé těleso' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'tuhé těleso' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę
 5. TUHÉ TĚLESO Je myšlenkový model tělesa, které nemění svůj tvar za použití nekonečné síly. TRAJEKTORIE X DRÁHA Trajektorie je geometrická dráha tělesa. Dráha je fyzikální veličina, kterou značíme s. MECHANICKÝ POHYB Je změna polohy tělesa vzhledem k soustavě
Pohyb tuhého tělesa

Tuhé těleso. je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa. posuvný (translační) všechny body tělesa opisují stejné trajektorie a v daném okamžiku mají všechny stejnou rychlost . v. otáčivý (rotační Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Rozlišujeme: pohyb posuvný (všechny body předmětu se pohybují po stejné trajektorii, se stejnou rychlostí) pohyb otáčiv -tuhé těleso zachovává svůj . tvar (pokud se nemění vnější podmínky a vnější síly)-tuhé těleso =model-ideální těleso, jehož tvar a objem se působením okolních podmínek nemění-vnější síla má účinek pouze pohybový účinek . pohybový účinek a)posuvný-všechny body tělesa opisují stejnou trajektori Jaké druhy pohybu vykonává tuhé těleso? Co platí pro body tělesa při posuvném pohybu a pro přímky spojené s tělesem? Co platí pro body tělesa při otáčivém pohybu? Co platí pro rychlosti (úhlová) při otáčivém pohybu? Jaký vztah platí mezi okamžitou rychlostí bodu a úhlovou rychlostí

Tuhé těleso a popis jeho pohybu :: ME

Tuhé těleso otáčivé kolem osy je v rovnovážné poloze, jestliže vektorové součty všech sil a všech momentů sil působících na těleso jsou nulové vektory a jestliže je těleso v klidu. Tuhé těleso může být v rovnovážné poloze stálé, vratké nebo volné. Stálost rovnovážné polohy vratké. Je-li F G velikostí. Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy

Mechanika tuhého tělesa - DobréZnámky

Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. A POSUVNÝ POHYB TUHÉHO TĚLESA . všechny body tělesa opisují stejnou trajektorii všechny body tělesa mají v daném časovém okamžiku stejnou okamžitou rychlost (v) • Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. • Při otáčivém opisují body tuhého tělesa kružnice, jejichž středy leží na ose otáčení. • Body tělesa mají různou rychlost podle toho, v jaké vzdálenosti leží od osy otáčení.. Dokonale tuhé těleso: těleso, které účinkem sil nemění svůj tvar (nedeformuje se). Osamělá síla: opět zjednodušení, které nám usnadní výpočet, aniž bychom se při jeho použití dopustili chyb. Zatížení, které působí na malou plochu ve srovnání s ostatními rozměr

Tuhé těleso Kapaliny a plyny. Úvod; O webu; Články; Kontakt; Podpořte nablu ∇ nabla 2010-2013. Optimalizováno pro lidi. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. Prohlášení o přístupnosti | Licence | Nahoru. Test Tuhé těleso a moment síly mohou žáci zpracovávat samostatně na svých pracovních PC stanicích nebo na interaktivní tabuli s pomocí učitele. Test je zakončen vyhodnocením počtu získaných bodů a možností test zopakovat Těleso koná kmity s amplitudou 4 cm. Určete periodu T kmitů, jestliže na prodloužení pružiny o 1 cm je potřeba síly 0,1 N. [T = 0,628 s] 6 Těleso o hmotnosti m je zavěšeno na dvou pružinách o tuhostech k 1, k 2 Soustava hmotných bodů, tuhé těleso Author

Tuhé těleso – vyřešené příklady

Tuhé těleso Deska tvaru pravoúhlého trojúhelníku o stranách a = 50 cm a b = 30 cm je otáčivá kolem osy kolmé k desce a jdoucí vrcholem A. Ve vrcholu B působí síla F1 = 7 N, ve vrcholu C síla F2 = 10 N. Obě síly leží v rovině desky těleso nebudeme nahrazovat HB, ale ideálním modelem, který nazýváme tuhé těleso. tuhé těleso = těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění. síly působící na tuhé těleso mají pouze pohybové účinky. Pohyby tuhého tělesa. Posuvný pohyb (translace Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. Má-li těleso, podléhající jen tíži, být v rovnovážné poloze, musí být upevněno nejméně v jednom bodě svislé těžnice

MECHANIKA - Fyzikální kabinet GymK

TUHÉ TĚLESO Každý příklad nejprve řeš obecně a teprve následně dosaď číselné hodnoty!!! 1. Která síla znázorněná na obrázku má na kotouč největší otáčivý účinek? Která má otáčivý účinek nulový? [F3, F2] 2. Ve vrcholech čtvercové desky o straně a = 40 cm působí síly F1, F2, F3 o stejné velikost Tuhé těleso Tuhé těleso je těleso z pevné látky, které má tu ideální vlastnost, že libovolná síla působící na těleso nezpůsobí deformaci tělesa, ale má pouze pohybový účinek.. Každé skutečné pevné těleso může vykazovat deformaci při působení síly, proto ve skutečnosti tuhé těleso neexistuje, ale lze je použít k teoretickému zkoumání čistě. Tuhé těleso: ideální těleso, jehož tvar a objem je účinkem sil neměnný. 1) MOMENT SÍLY Moment síly vzhledem k ose otáčení: otáčivý účinek síly (d - kolmá vzdálenost vektorové přímky síly od osy otáčení = rameno síly Statika, popř. stavební mechanika, jsou předměty, které se zabývají silovým působením na tuhá tělesa. Další z plejády likvidačních předmětů je zpracovaný ve videích Teoretická mechanika jakožto vyslovování Newtonových pohybových zákonů jinými způsoby pro hmotné body, tuhé těleso i kontinuum. Zopakování základních pojmů mechaniky, Newtonových pohybových zákonů a bude-li čas i mezí platnosti mechaniky klasické (mechanika relativistická a kvantová)

Tuhé těleso, hmotný bod, počet stupňů volnosti • hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost • tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano • Stupně volnosti • konstanta určující nejmenší potřebný počet parametrů, které jsou nutnou a postačující podmínkou k určení polohy • vypočítá se jako stupně volnosti bodů minus. Tuhé těleso. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar a objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: 1. posuvný, Při posuvném pohybu tělesa všechny body tělesa mají v libovolném okamžiku stejnou okamžitou rychlost. Pohyb tuhého tělesa: 1. posuvný, 2. otáčivý Jestliže na těleso působí více sil, je potřeba vědět jakým směrem bude působit výsledná síla. Skládat síly působící na tuhé těleso tedy znamená nahradit tyto síly jedinou sílou, která má na těleso stejné účinky jako skládané síly Tuhé těleso 10.1 Obdélníková tenká deska s rozměry 120 cm a 90 cm je otáčivá kolem osy jdoucí jejím středem a kolmé k rovině desky. Na desku působí síly podle obrázku. Určete velikost a směr výsledného momentu síly a směr otáčení desky, který tento moment síly způsobí

Harmonický pohyb, tuhé těleso - těžiště, momenty setrvačnosti. 1. Dvě částice vykonávají harmonický pohyb po téže přímce se stejnou amplitudou a = 10 cm. Kruhové frekvence těchto kmitů jsou (1 = 20 s-1, (2 = 21 s-1. V čase t = 0 obě částice procházejí bodem x = 0 ve směru kladné osy x (jsou ve fázi) fyzika ∇ ÚVOD; ČEŠTINA; MATEMATIKA; FYZIKA; CHEMIE; BIOLOGIE; Fórum; Fyzika - obsah > Mechanika — řešené příklady. Mechanika — řešené příklad Síly působící na dokonale tuhé těleso - Skládání sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla (tzv. výslednice sil). Účinek všech sil je pak stejný jako účinek výslednice. Síly jsou vektorové veličiny, a tedy záleží na jejich velikostech a směrech tuhé těleso - ideální těleso; tvar a objem se nemění účinkem libovolně velkých sil změnu pohybového stavu mohou způsobit jen vnější síly působiště síly - bod, ve kterém působí síla na těleso z hlediska kinematiky, může konat pohy Tuhé těleso. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Skripta, učební texty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce obsahuje čtyři řešené úlohy na procvičování středoškolského učiva o tuhém tělese. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě. Obsa

Tuhé těleso o hmotnosti m má těžiště v bodě T.Jeho pohyb je omezen pevnou osou procházející bodem X kolmo k rovině náčrtku. Těleso po ose nemůže klouzat. Napište lagrangián jeho pohybu, sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu při aproximaci malých kmitů Dokonale tuhé těleso II Ani translační ani rotační silové působení na dokonale tuhé těleso se nezmění když: do libovolného bodu umístíme dvě síly stejně velké, ale opačně orientované. libovolnou sílu posuneme kamkoli po přímce jejího působení. na libovolnou přímku umístíme dvě síly stejně velké, ale.

Otáčení,momenty-tuhé těleso Od: fjhk 09.04.20 19:56 odpovědí: 1 změna: 10.04.20 09:31 Dobrý den,mohla bych poprosit o pomoc, nevím si rady s tímto příkladem Tuhé těleso 8. Odvoďte vztah pro moment setrvačnosti tenké, homogenní tyče délky l a hmotnosti m vzhledem k ose, která je k tyči kolmá a prochází 2jejím středem. (1/12 ml) 9. Odvoďte vztah pro moment setrvačnosti tenké homogenní tyče délky a hmotnosti vzhledem k ose Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního.

Tuhé Těleso - Gjv

Tuhé těleso kliknutím na obrázek lze otevřít model v plné verzi programu Interactive Physics 2004 za předpokladu, že ji máte nainstalovanou ve Vašem počítači. Modely jsou optimalizovány pro počítačovou sestavu: AMD K-6, 233 Mhz, 128 MB RAM G působící na absolutně tuhé těleso, vektor volný - moment D G silové dvojice, která působí na dokonale tuhé těleso. Aritmetický vektor - uspořádaná množina čísel; uspořádaná množina dvojic bodů, která se z hlediska dimenze zobrazuje do libovolného geometrického prostoru (přímka, rovina a/ Rotace kolem vlastní osy = vzhledem k tomu, ze Slunce není tuhé těleso, rychlost rotace není na povrchu Slunce stejná ( na rovníku trvá 25 dní a v pólových oblastech 34 dní). b/ Rotace okolo středu Galaxie = s celou sluneční soustavou (jednou za 250 mil.let). Slunce je tvořeno plazmou ( horký ionizovaný plyn) Jaké vlastnosti má tuhé těleso? 2. Které jsou základní druhy pohybu tuhého tělesa? 3. Uveď příklady dvou základních pohybů tuhého tělesa? 4. Která veličina vyjadřuje otáčivý účinek síly na tuhé těleso? 5. Uveď vztah pro moment síly. 6. Co je rameno síly? Nakresli obrázek a vysvětli. 7. Co říká momentová. Tuhé těleso Kontakt Eshop-sperku.cz Vyhledávání . Vyhledávání. Chirurgická ocel šperky.

Kinematika - tuhé těleso a jeho pohyb, transformace souřadnic Kinematika - planární manipulátor Kinematika - přímá kinematická úloha Denavitova-Hartenbergova notace Kinematika - inverzní kinematická úloha, paralelní manipulátory Diferenciální kinematika, Jakobián manipulátoru, Statik Kolik stupňů volnosti má tuhé těleso v prostoru. Zdůvodněte. (1) Má šest stupňů volnosti. Volné tuhé těleso může v prostoru zaujmout ∞ 6 různých poloh, k nimž dospěje třemi translačními pohyby ve směru osy x,y,z a třemi rotačními pohyby kolem těchž os. Jaké znáte jednoduché a čtyřnásobné vazby tuhého tělesa v prostoru 3. Určete graficky velikost a působiště výslednice sil působících na tuhé těleso: Jméno:_____ 1. Na rovnoramennou trojúhelníkovou desku s bodem otáčení O ve vrcholu trojúhelníku působí síly F1 = 30 N, F2 = 30 N, F3 = 40 N. Určete výsledný moment sil a jeho směr působící na desku je-l Vážení přátelé, včera jsem tu omylem psal, že změna času přednášek MAM01 a MAM02 proběhne až v listopadu (30.11).Správně je, že změna proběhne již 30. října, (30.10.2020) Tuhé těleso - pojmy; Těžiště tělesa - pojmy; Jednoduché stroje - pojmy; H5P - OČ. Aritmetické operace - pojmy; Zlomky - pojmy; Desetinná čísla - pojmy; Mocniny - pojmy; Odmocniny - pojmy; Procenta - pojmy; Absolutní hodnota - pojmy; Množiny - pojmy; Operace s množinami - pojmy; Číselné množiny a.

 • Strom s černými bobulemi.
 • Fox programme.
 • Ak 47 cs go.
 • Quasimodo second hand.
 • Mount everest češi.
 • Jak zničit zavíječe zimostrázového.
 • Syndikát systém vyššího řízení globalizace.
 • Motta o smrti.
 • Rozpustnost vzorec.
 • Black sabbath členové.
 • Absolutní vlhkost vzduchu výpočet.
 • Vyrážka po sprchování.
 • Budoshow 2017 vstupenky.
 • Implantát straumann cena.
 • Odessa nocni zivot.
 • Česko tanky.
 • Corega novinka.
 • Ak 47 cs go.
 • Disky na auto 13.
 • Den babiček 2018.
 • Montáž sádrokartonu video návod.
 • Druhy pokemonu go.
 • One note microsoft.
 • Yellow vital.
 • Sumec podkovy.
 • Slovenské tv online.
 • Producenti konzumenti rozkladači.
 • Šťastný nový rok online.
 • Zánět lícního nervu.
 • Hry na dětské tábory pdf.
 • Kulaté dřevěné madlo.
 • Kara velikosti.
 • Semmelrock dlažba.
 • Charlie chaplin grotesky.
 • William shakespeare literární směr.
 • Bonsai baumax.
 • Okouník mořský.
 • Iphone 6 nový.
 • Doctor who extremis online.
 • Vzácná 2000 kč.
 • Hry na téma svatý martin.