Home

Paralelní zapojení rezistorů a jejich výsledný odpor

kle.cz » Výpočty » Elektronika » Sériové a paralelní zapojení rezistorů. Obrázek. Vzorce. Zadání. Odpor R 1 Ω. Odpor R 2 4. Paralelní zapojení rezistorů a jejich výsledný odpor : Schéma obvodu: Paralelní zapojení je zapojení vedle sebe.. Pro výsledný odpor R rezistorů o odporech R 1 a R 2 spojených vedle sebe platí:: Proud v nerozvětvené části se rovná součtu proudů ve větvích Sériové zapojení rezistorů •Pokud máme zapojené rezistory do série (za sebou), pak jejich výsledný odpor je součtem všech odporů této řady: =෍ =1 =1+2+⋯+ •Elektrický proud zůstává při tomto zapojení konstantní a je určen celkovým odporem rezistorů Odpor rezistorů zapojených sériově je roven součtu jednotlivých odporů: R = R 1 + R 2 + R 3. Všemi rezistory protéká stejný proud. Součet napětí na jednotlivých rezistorech je roven napětí zdroje: U = U 1 + U 2 +U 3. Paralelní zapojení. Pro výsledný odpor tří rezistorů platí: 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3. Napětí na. Urči výsledný odpor R, R1= 18 Ω, U = 1,2 V I1 = 0,08 A I1 = 0,12 A. Title: Paralelní zapojení rezistorů Author: Ucitel Created Date: 1/27/2013 9:15:16 AM.

Sériové a paralelní zapojení rezistorů

Zapojení rezistorů, potenciometr

Zapojení rezistorů, potenciometr - webzdarm

 1. Sério-paralelní zapojení rezistorů - je kombinací zapojení rezistorů za sebou a vedle sebe I1 R2 I R1 I I2 R3 Výsledný odpor u sério-paralelního zapojení: - nejdříve vypočítáme odpor u paralelní části zapojení, označíme jej třeba RX: R2. R3 RX = -----R2 + R3 - rezistor R1 je připojen k paralelní části do série.
 2. Paralelní zapojení se také nazývá paralelní spojení nebo zapojení vedle sebe nebo řazení vedle sebe. Paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví a součástky mohou být umístěny v různých větvích. Obr. 1: Paralelní řazení rezistorů . Elektrický odpor
 3. L4: Výroba jednoduchých zdrojů a jejich napětí; Shrnutí - elektrický proud a napětí: pracovní list a otázky z písemek Ohmův zákon, elektrický odpor (ve formě prezentace) Duben. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (ve formě prezentace) Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu za sebou; Příklad
 4. Rezistor je taká súčiastka, ktorá má v ideálnom prípade jedinú vlastnosť, a to je elektrický odpor. Zapojenie dvoch alebo viac rezistorov nazývame tiež tzv. paralelným zapojením a je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku
 5. Paralelní zapojení rezistorů Rezistor R {{resistor.idx + 1}} Celkový odpor
 6. Vypočítejte výsledný odpor tří rezistorů o odporech 4W, 5 a 6, které jsou zapojeny za sebou. R 1 = 4 Ω R 2 = 5 Ω R 3 = 6 Ω R = ? [Ω]-----R = R 1 + R 2 + R 3 R = 4 + 5 + 6 R = 15 Ω Řešení: Výsledek:Výsledný odpor všech rezistorů je 15 Ω. 546 ±Sériové a paralelní zapojení spotřebičů - procvičovací příklad
 7. 45_Paralelní zapojení rezistorů Výsledný odpor R dvou rezistorů spojených sériově se rovná součtu odporů R 1, R 2 obou rezistorů. R = R 1 + R 2 Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených sériově, se rovná poměru jejich odporů. 15 . 16 45_Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe) Napětí U 1 i U

V zapojení podle obr. 66 jsou rezistor o odporu R a vnitřní odpor voltmetru spojeny paralelně a k nim je sériově připojen vnitřní odpor ampérmetru.Paralelní spojení rezistorů o odporech R a můžeme nahradit jediným rezistorem o odporu .Celkový odpor obvodu, který je zapojen podle schématu zobrazeného na obr. 66 (tj Sériové zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu za sebou, tzn. od jedné součástky ke druhé vede jediný vodič. Elektrický proud je ve všech místech sériového obvodu stejný , protože v sériovém obvodu nejsou uzly a větve jako v paralelním obvodu , elektrický proud se nerozděluje Nejprve vyjádříme celkový odpor zapojení. V obvodu je \((n-1)\) paralelně zapojených rezistorů s odporem \(R_\mathrm{i}\) k nim je paralelně zapojen rezistor o odporu R a tato soustava rezistorů je v sérii s odporem \(R_\mathrm{i}\).. Celkový odpor \((n-1)\) paralelně zapojených rezistorů s odporem \(R_\mathrm{i}\) se spočítá jak Paralelní a sériové zapojení-výpočet Od: emiliecz* 06.05.19 19:36 odpovědí: 14 změna: 08.05.19 03:17 Dobrý den ve škole se učíme sériové a paralelní zapojení, ale trošku v tom tápu Video pro žáky 8. ročníku ZŠ - základní výpočty R, U a I v paralelním zapojení rezistorů

Zapojování rezistorů, výpočet výsledného el

Smíšené řazení rezistorů. Smíšené řazení je takové řazení, ve kterém jsou některé rezistory řazené paralelně a jiné sériově. V praxi se často vyskytují obvody, které jsou kombinací sériových a paralelních zapojení. Taková zapojení se nazývají smíšená zapojení nebo sériově-paralelní zapojení Ve dvou videích pochopíš, jak funguje paralelní a sériové zapojení rezistorů a jejich kombinace. Také uvidíš, jak se počítají proudy a napětí na jednotlivých rezistorech

Zapojování rezistorů a jejich celkový odpor :: Armfyzik

 1. Proudy se ve větvích rozdělí v obráceném poměru k jejich odporům: Sériově paralelní zapojení rezistorů Jestliže zapojíme několik rezistorů do série a k nim připojíme další rezistory paralelně, dostaneme sériově paralelní zapojení. Výsledný odpor soustavy určíme tak, že nejprve vypočítáme odpor paralelní.
 2. Prezentace slouží k popisu rezistoru, jeho sériového zapojení v elektrickém obvodu a výpočtu celkového odporu. 1. a 2. snímek Základní informace. 3. a 4. snímek Teoretické poznatky (rezistor). 5. snímek Sériové zapojení rezistorů a jejich výsledný odpor. 6
 3. Paralelní a sériové zapojení Od: sgdf dnes 15:02 odpovědí: 9 změna: dnes 16:59. Dobrý den, v příkladě 5.149 se musí rozlišit zda jsou rezistory zapojeny paralérně či sériově v řešení (pod všemi úlohy) je sestrojený nový obvod, tedy už s tímto rozlišení. Jak se to pozná(seriový nebo paralérní), jak tedy dokážu.
 4. základní spojení rezistorů a sice sériové a paralelní spojení rezistorů. Sériové spojení rezistorů • Na obr.1 je za sebou spojeno n rezistorů. Všemi rezistory prochází stejný proud. Na každém znich vznikne úbytek napětí, tato napětí se sčítají a ve výsledku je jejich součet rovem vstupnímu napětí
 5. Při paralelním spojení rezistorů (vedle sebe) se sčítají jejich vodivosti. Výhodné pro dosažení velmi malých hodnot odporu. Příklad: R1 = 2k2, R2 = 1k, R3 = 4k7. Výsledný odpor paralelního spojení je 600 ohmů
 6. Výrazy a jejich úpravy — Úvod do algebry Paralelní zapojení rezistorů Řešení paralelně zapojených říkám jim tiskárnové říhání... A tady je další rezistor. A řekněme, že tento má odpor R1, tento má odpor R2. A samozřejmě naše neintuitivní dohoda říká, že proud teče od kladné k záporné svorce, ale.
 7. Paralelní spojení rezistorů. Při paralelním spojení dvou rezistorů o odporech a je na obou stejné napětí U.Celkový proud je roven součtu proudů procházejících jednotlivými rezistory: , neboť každý vodivostní elektron projde jen jedním rezistorem (viz obr. 50). Podle Ohmova zákona je možné psát: .Pro celkový odpor a vodivost dané části obvodu dostáváme:

Výsledný odpor rezistorů zapojených paralelně může být menší, než je hodnota jednotlivých rezistorů. paralelní zapojení žárovek b) napětí na zdroji je 1,5 V c) v každé větvi je 10 mA d) v jedné větvi je 1 A a v druhé 2 A. 4 Paralelní zapojení rezistorů - ohmův zákon - YouTube. Postup při výpočtech napětí, proudu, a elektrického odporu při parelelním zapojení 2 rezistorů. Proud v paralelním obvodu — Sbírka úloh - reseneulohy. Nakreslíme fázorový diagram pro paralelní zapojení dvou rezistorů a cívky

PŘÍKLADY NA PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ CVI ČENÍ UČEBNICE STR 153 -4/ 3, 4 SBÍRKA STR 60 - 62 / 308, 311, 315, 318, 319, 325 308: Dva spotřebiče spojené vedle sebe (paralelně). Jedním z nich prochází proud 2A. Celkový proud v obvodě je 5A. Jaký proud prochází druhým Spotřebičem Pti sériovém zapojení (za sebou) je napëtí zdroje stejné jako napëtí na spotFebiEi s nejmenším odporem. Výsledný odpor EtyF stejných žárovek spojených vedle sebe je 75 Q. Vypoëítejte odpor jedné žárovky. PFi jakém spojení baterií se sëítají jejich proudy a napétí je stále stejné Také se někdy říká za sebou, jejich zapojení je na následujícím obrázku. Jejich výsledný odpor je možno vypočítat podle vzorce: Čili - výsledný odpor je rovný součtu obou samostatných odporů. ODPORY SPOJENÉ PARALELNĚ. Také se někdy říká vedle sebe, jejich zapojení je na následujícím obrázku 2.11 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe Přečíst článek v učebnici - nakreslit schéma zapojení obr. 2.59 + žlutý rámeček + vzorový příklad z prezentace. Nová práce: Pracovní sešit str. 42 a 43. Zkuste vypočítat příklady na sériové a paralelní zapojení rezistorů

Dobrý den, chodím do 9.třídy a mám problém. Dnes jsme probírali o fyzice paralelní a sériové zapojení a já to nějak nechápu. Navíc učitelka a všichni žáci tvrdí že když se do obvodu zapojí rezistor tak se napětí a procházející proud zvýší a odpor se sníží Zapojení rezistor ů p říklady proud procházející jednotlivými rezistory p ři nap ětí zdroje 150 V.Výsledný odpor rezistor ů - řešení - 5 - ŘEŠENÍ: 1. P řestanou svítit všechny žárovky. 2. a) U1 = U2 = U3 = U4 = U5 = 46 V, b) R = 120 Ω K tomu je nutné napřed určit celkový odpor v obvodu pomocí pravidel o spojování rezistorů. Předpokládáme, že odpory všech rezistorů jsou známé a dále je známé napětí zdroje. 1. Paralelní kombinaci rezistorů R a R 2 nahradíme rezistorem R ekv. Ten má odpor R ekv; 2. Sériové spojení rezistorů R 1 a R ekv nahradíme. Paralelní spojení těchto rezistorů vykazuje výsledný odpor přibližně 1,7 Ω, jejich sériové spojení pak odpor přibližně 760 Ω. Schémata zapojení ukazuje obr. 1, skutečnou podobu zkonstruovaných odporových sad pak obr. 2

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory - Střední Škol

 1. Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou (Učebnice strana 146 - 147) Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů: J b) paralelní zapojení a) sériové zapojení Síly elektrického pole vykonají při sériovém zapojení za 1 sekundu elektrickou.
 2. odpor. Pro výsledný odpor dvou rezistorů platí: Příklad: Dva rezistory s el. odpory 10 Ω a 15 Ω jsou v obvodě zapojeny paralelně ke zdroji s napětím 6 V. Urči výsledný el. odpor, výsledný el. proud a proudy v jednotlivých větvích. CVI ČENÍ UČEBNICE STR 153 / 1, 2 I =I1 +I2 2 2 I U R = 1 1 I U R = 1 2 1 2 R U R U R U I I I.
 3. Budeme demonstrovat, jak odpor rezistorů ovlivňuje jejich zahřívání při průchodu proudu. Při průchodu proudu I vodičem o odporu R pro Jouleovo teplo Q J platí ; Náhodný výber položiek. Odpor 50W 1,2R. Odpor 1W 15k ; výsledný - překlady, křížovka, význam, synonymum - slovnik2

Výrazy a jejich úpravy Sério-paralelní zapojení rezistorů Řešení složitého příkladu na s nejjednodušší částí. Pokusme se spočítat ekvivalentní odpor těchto 4 paralelně zapojených rezistorů. No, víme, že odpor bude roven 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/16. Takže odpor - a teď je to jen sčítání zlomků - lomeno. Paralelní zapojení spotřebičů (zapojení vedle sebe) (nakreslit a popsat obrázek - tužkou, ty šipky s proudy nakreslete nad vodič) U - paralelní zapojení je zapojení součástek vedle sebe - je to vlastně rozvětvený elektrický obvod - elektrické napětí ve všech místech obvodu je stejné (= konstantní) - elektrický proud se v uzlu rozdělí na jednotlivé součástky a. zapojení rezistorů za sebou. ZŠChodov, Komenského 273 2 . • Odpor: Výsledný odpor elektrického obvodu se rovná součtu odporu jednotlivých rezistorů. Paralelní zapojení rezistorů - jinak zapojení vedle sebe. ZŠChodov, Komenského 273 5 Např.: R1= 1K a R2=500R výsledný odpor je Rs=1K5 ( tedy 1500R ) Paralelní zapojení rezistorů . Na OBR. 1 vidíme schéma zapojení rezistorů paralelně. Na OBR. 2 vidíme vzoreček pro výpočet hodnoty rezistoru, pokuď je zapojení provedeno paralelně. Pokuď R1=1K a R2=1K bude výsledná hodnota oporu Rp=500R . Brzy další info

Sériové a paralelní zapojení - YouTub

6. Určete výsledný odpor rezistorů zapojených podle schématu, je-li R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = 10 Ω. 7. Čtyři rezistory o odporech R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = 20 Ω jsou zapojeny podle schématu. Svorkové napětí zdroje je 60 V. Vypočítejte celkový odpor zapojení a proudy procházející jednotlivými rezistory. 8 Výsledný odpor R dvou spotřebičů spojených za sebou (sériově) se rovná součtu odporů R1 a R2 obou R = R1 + R2 +. rezistorů: MENU ZPĚT Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe) Převrácená hodnota celkového elektrického odporu R paralelně zapojených součástek se rovná součtu převrácených hodnot odporů R1, R2. 10.6 ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. 10.6.1 Sériové zapojení Celkový odpor soustavy se rovná součtu jednotlivých rezistorů: , protože . Výsledné napětí se rozloží na rezistory v poměru . 10.6.2 Paralelní zapojení Protože a tedy je výsledný odpor: . Proudy se ve větvích rozdělí v obráceném poměru k jejich odporům: Vypočítejte výsledný odpor 4 paralelně zapojených rezistorů o velikostech 20 ( , 20 (, 40 ( a 40 (? Tři stejné rezistory zapojené sériově mají celkový odpor 18 (. Jaký bude jejich výsledný odpor, zapojíme-li je paralelně? 4. Fyzika v životě . Zamysli se a nakresli co nejvíce možností zapojení čtyř 100 ( rezistorů

ELU

(dohromady tvo ří v ětší díru) ⇒ výsledný odpor je menší než každý z odpor ů. Př. 6: V obvodu jsou paraleln ě zapojeny dva rezistory o odporech 3 a 6 . Ur či jejich celkový odpor a proud, který prochází obvodem, pokud jsou p řipojeny ke zdroji o nap ětí 12 V. U1 U2 I1 I2 12V Celkový odpor: 1 R = 1 R1 1 R2. 1 R. Celkový odpor rezistorů je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů. [R\,=\,R_1+R_2+R_3\] Pro paralelní zapojení rezistorů platí: Celkový proud obvodem je roven součtu proudů procházejících každou větví paralelního zapojení. Velikosti proudů procházejících těmito rezistory jsou stejné a jejich součet se. Sériové zapojení rezistorů a jejich výsledný odpor. obr. viz učebnice str. 146 Výsledný odpor dvou a více rezistorů zapojených za sebou se rovná součtu odporů jednotlivých rezistorů Paralelní zapojení rezistorů a jejich výsledný odpor. obr. Viz učebnice str. 150 (černě základní el. obvod, červen Výsledný odpor všech sériově řazených rezistorů se rovná součtu jejich odporů. Při tomto zapojení prochází celým obvodem stejný proud. 2.3.5.2 Paralelní řazení rezistorů Výsledný odpor tří rezistorů při paralelním zapojení je 0,1 Ω

Fyzika v 8.r

 1. Dále provedeme porovnání měřených hodnot pro paralelní zapojení s početním určením: 6. Vyberte hodnoty kapacit jednotlivých kondenzátorů určených předchozími metodami, které mají nejmenší nejistoty, a určete početně hodnotu kapacity pro jejich paralelní kombinaci společně s odhadem nejistoty. 7
 2. Dva odpory, když dávají 25 ohmů v sérii a 4 ohmy paralelně, určitě jejich ohmické hodnoty. Odpor žárovky Urči odpor žárovky kterou prochází 200 mA a je v běžné lampičce. Na zdroji Na zdroji s napětím U=12V jsou zapojeny do série odpory R1=1 Ohm, R2 = 2 Ohm a R3 = 9 Ohm
 3. Mají co do toho kecat pánové Ohm a Kirchhoff. Označ si jednotlivé rezistory jako R1 až R8. Označ si jednotlivá místa, kde jsou uzly. Např. uzel, kde se potkávají rezistory 200 ohmů (R1)a trojice pod ním (R2,R3,R4) jako A, uzel dvojice 2k2 a 1k a dvojice pod tím jak B. Nahraď paralelní trojici rezistorů mezi A a zemí jediným RA. 1/RA=1/R2+1/R3+1/R4 Celkový odpor R je.
 4. Taková zapojení se nazývají smíšená zapojení nebo sériově-paralelní zapojení. Smíšené zapojení obsahuje nejméně 3 prvky. Při výpočtech se snažíme převést obvod pouze na sériové řazení. Výpočet výsledného odporu smíšeného zapojení má tyto kroky: Zjednodušování, tj. řešení probíhá zevnitř směrem ven
 5. Paralelní kombinace rezistorů se používá k získání rezistoru s atypickou hodnotou, k rozložení ztrátových výkonů a nebo jako dělič proudu. Poznatky: Výsledný odpor R musí být vždy menší než hodnota odporu jakéhokoli rezistoru paralelní kombinace
 6. Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou a vedle sebe. je roven souëtu jejich odporå. Na obrázku 54 je paralelní zapojení clvou odporù. Na zcíklad¿ Iidajðl m¿ži- cích pžístrojù urðete velikosti obou odporù a odvodte vztah pro celkový od- por obvodu
 7. Tři žárovky o příkonech 30W, 90W a 60W, jsou paralelně zapojeny ke zdroji o napětí 100 V. Jejich výsledný odpor? ( 80) Díky

Výsledný odpor rezistorov zapojených vedľa seba - O škol

 1. Zapojení rezistorů Tento týden si zopakujte příklady na zapojení více rezistorů. Modré příklady (1. a 2.) jsou povinné, postup je podobný vyřešeným příkladům ze sešitu. Červený příklad (3.) je navíc. Řešte ho, když vám zapojení tří rezistorů nedělá problém. Opět se zde využijí vlastnosti odvozené pro.
 2. nesmyslně malý odpor (např. pro paralelní zapojení 1000 Ω a 470 Ω je výsledný odpor 320 Ω). Kontrola měřením přesvědčí všechny, že vzoreček skutečně funguje. Měření lze rozšířit z demonstračního na frontální. Skupiny žáků měří vlastní dvojice rezistorů, všechny sku-piny ověřují, jestli vztah platí
 3. Vztah pro paralelní zapojení odporů (impedancí) je následující: dostaneme jejich spojením požadované 4 Ohmy a využijeme tak i plného výkonu zesilovače. Viz výpočet výše. No ale v tomhle případě se jedná o bednu 4x10 a 2x10, přičemž výsledný odpor každé bedny je 8 Ohmů. To znamená, že není možné, že by.
 4. - paralelní zapojení. Odpor vodiče. α<0 s rostoucí teplotou se jejich odpor zmenšuje. Paralelně spojené rezistory o odporech 80 Ω a 120 Ω jsou připojeny na napětí 60 V. Urči výsledný odpor soustavy a proudy v obou větvích. Práce a výkon elektrického proudu
 5. takto zapojených rezistorů. 16. Nakresli sériové zapojení 2 rezistorů a odvoď z něj vztah pro výsledný elektrický odpor . takto zapojených rezistorů. 17. Nakresli paralelní zapojení 2 rezistorů o odporech 20 a 40 , ve kterém je v hlavní části . obvodu připojen zdroj o napětí 26,6 V. Vypočítej jaké proudy procházejí.
 6. 5. Vypočítali jsme výsledný odpor sériově zapojených rezistorů 10 Ω a 50 Ω 6. Obě hodnoty jsme porovnali. b) paralelní zapojení dvou rezistorů: Teorie: Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů o odporech R 1 a R 2 určíme ze vztahu: Vypracování: 7

Paralelní zapojení rezistorů kalkulačka online Jan Lošťák

Pro paralelní zapojení rezistorů dále platí: Napětí na jednotlivých rezistorech (větvích) je stejné. Proudy se v jednotlivých větvích rozdělí v obráceném poměru k jejich odporům. Výsledný odpor je vždy menší odpor jakéhokoli rezistoru (větve). Výsledný odpor R paralelně zapojenýc Celkový odpor obvodu: (II.11) Svorkové napětí: U = U 1 + U 2 + U 3 (II.12) Celkové napětí se rozdělí na jednotlivé rezistory v poměru jejich odporů: (II.13) U 1: U = R 1: R atd. Souhrn: Celkový odpor soustavy je součtem odporů na jednotlivých rezistorech. Sériově paralelní (kombinované) zapojení rezistorů. Očekávaný výstup: Žák má osvojeny pojmy paralelní a sériové zapojení. S využitím dosud získaných fyzikálních poznatků žák vypočte výsledný odpor sériově a paralelně spojených rezistorů. Při řešení úloh provede zápis fyzikálních veličin ze zadání, vyjádří požadovanou veličinu z

Měření odporu rezistoru :: MEF - J

Paralelní zapojení rezistorů - Khanova škol

 • Stem cells.
 • Lucy fry instagram.
 • Russell griswold.
 • Druhy argumentace.
 • Dicomworks.
 • Vlasy k prodloužení 70 cm.
 • Titanové nádobí sada.
 • Hodnota libry v 19 století.
 • Arts management vzorove testy.
 • Primus alba.
 • Broskve z pecky.
 • Nerezový hrnec 200l.
 • Tvořivé hračky.
 • Inkontinence operace brno.
 • Letiště praha odlety terminál 1.
 • Instagram nikola a bady.
 • Steak medium doba.
 • Jak třídit celofán.
 • Piercing olomouc.
 • Vltava mapa reky.
 • Ollies brno.
 • Instagram nikola a bady.
 • Hrací karty.
 • Výška zvuku.
 • Nano termit.
 • Najít neuložený soubor word.
 • Skleněný film.
 • Yeezy beluga 2.0 cena.
 • Stolové nohy kovové.
 • Jak napsat uvozovku dole.
 • Citát o vlastenectví.
 • Crypto new zealand.
 • Keegan allen csfd.
 • Mam okno po alkoholu.
 • Mir rychlost na oběžné dráze.
 • Prosecco frizzante.
 • Vitamin d zrak.
 • Kellner stáje ptice.
 • Cidlo abs fabia cena.
 • Filmy zdarma.
 • Dálniční známka 2019 sleva.