Home

Periodizace novověku

Příklad tradiční periodizace historie. Tradiční periodizace má kořeny v renesanci, kdy učenci vlastní dobu nazývali novověk a kdy se snažili obnovit zašlou slávu antiky ( starověk ). Mezilehlé období středověku bylo považováno za období úpadku Počátky novověku bývají spojovány s objevením Ameriky (1492) a počátkem reformace církve (1517). Důležitým mezníkem ve vývoji lidstva je však také vynález knihtisku (kolem r.1450), někteří badatelé vidí počátek nového věku právě v této události Periodizace kulturních dějin Období reformace a náboženských válek cca 1500 - c1600 Období zápasu absolutismu s parlamentarismem ca 1600 - 1648 třicetiletá válka 1618 - 1648 - 14. až 15. století - období rané počátků vrcholné renesance v Itálii (tzv. trecento a quatrocento) - výstavba prvních velkých renesančních staveb

Periodizace historie - Wikipedi

Evroé velmoci v novověku vytvořily veskrze celosvětové koloniální říše, prostřednictvím těchto mocenských soustav dochází k propojování různých částí světa a urychlování celosvětového vývoje. Periodizace Raný novověk Podrobnější informace naleznete v článku Raný novověk V zásadě se dá takové dělení pokládat za zpřesnění výše uvedené periodizace na dějinné etapy s tím, že se především vymezují na období středověku a novověku v Evropě. Směry ze sebe čerpají, doplňují se. S koncem starověku vzniká - inspirována antickými vzory - románská kultura. Na ní volně navazuje gotika Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Obecné dějiny novověku I. (16. století) PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. BRNO 201 Úvod do novověku. dějinná epocha v evroých i mimoevroých oblastech = 15/16. st. - 1918; Data považovaná za počátek novověku: 1492 = Kryštof Kolumbus objevil Ameriku; 1485 = v Anglii skončila Válka růží (Lancasterové X Yorkové) 1453 = dobytí Konstantinopole Turky = zánik východořímské říš

Úvod do novověku - dějepis

 1. První maturitní okruh, který vám přinášíme, je zaměřen na nejstarší období naší civilizace. PRAVĚK základní znaky (= prehistorie): jde o nejdelší a nejstarší období převaha hmotných památek (= fosílie) značí se nerovnoměrností vývoje obtížnost chronologie vzniká prvobytně pospolný řád PERIODIZACE PRAVĚKU: I) podle materiálu 1. DOBA KAMENNÁ 3,5 mil.
 2. Ukázka z knihy Richarda van Dülmena, kterou vydává pražské Argo v historické řadě Každodenní život Kultura a každodenní život v raném novověku * Raný novověk (16. až 18. století) zrodil moderní Evropu. Jaký byl každodenní život v této svébytné epoše? To se snaží jedinečným způsobem vykreslit..
 3. Periodizace dějin · klasická o pravěk o starověk o středověk o novověk o nová doba · na základě společensko - ekonomických formací o prvobytně pospolná společnost (v pravěku) o otrokářská společnost (ve starověku) o feudální společnost (ve středověku) o industriální společnost (v novověku
 4. Periodizace politických dějin raného novověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: srpen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Anotace

Obsah. 1. Vymezení pojmu raný novověk jako dějinné epochy, periodizace raně novověkých dějin, hlavní tendence vývoje, vydané a nevydané prameny k dějinám raného novověku, přehled odborné literatury, domácích a zahraničních časopisů s raně novověkou tematikou, hlavní proudy bádání a badatelská centra v České republice a Evropě2 Periodizace a charakteristika: - dělí se na 3 části:1) raný - 500-1200 2) vrcholný - 1200-1500 3) pozdní - 1500-1600 - od pádu západořímské říše po objev Ameriky, kdy doba od konce 15.st. do poč. 17. je považována za pozdní středověk, nebo přechod k novověku = civilizační zlom ve světě, hl. v Evrop

 1. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 2. Dějiny raného novověku. 1. Proč raný novověk (definice, periodizace, problémy) DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,5 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC
 3. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Novověk > Dějiny
 4. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Novověk
 5. Charakteristika: Výpisky z přednášek historie heslovitě pouze nastiňují důležité historické události novověku. Povrchně charakterizují humanismus a renesanci. Věnují se kladům, záporům a důsledkům zámořských objevů. Náznakově informují o Evropě, českých zemích, Anglii, Francii a Nizozemí 16. století
 6. Periodizace českých dějiny středověku a počátku raného novověku - rozdělení už za renesance teritoriální, národnosní, kulturní periodizace, sociální aspekt 1. rozdělení obrozenci - F. M. PELCL - první profesor českého jazyka na Karlově univerzitě - Kurzgefasse Geschichte der Böhmen, 177

Periodizace českých dějiny středověku a počátku raného novověku - rozdělení už za renesance - teritoriální, národnosní, kulturní periodizace, sociální aspekt 1. rozdělení - obrozenci - F. M. PELCL - první profesor českého jazyka na Karlově univerzitě - Kurzgefasse Geschichte der Böhmen, 177 Hudba. Hudba je umění, které může být realizováno pomocí lidského hlasu, hudebního nástroje či kombinací těchto dvou komponent. Za hudbu ovšem nelze pokládat jakýkoliv zvuk, musí zde být patrný určitý soulad, organizace, řád DĚJINY NOVOVĚKU I (1500 - 1650) Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 1. Vymezení pojmu raný novověk jako dějinné epochy, periodizace raně novověkých dějin, hlavní tendence vývoje, vydané a nevydané prameny k dějinám raného novověku, přehled odborné literatury, domácích a zahraničních časopisů s raně. Požadavky k atestaci předmětu Dějiny hudby do nástupu novověku - A: 1) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evroé a české hudební kultury v rozsahu stanoveném sylabem předmětu včetně znalosti její periodizace. 2) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivýc

Raný novověk - periodizace, obecná charakteristika nejdůležitějších problémů. Renesance a humanismus - výklad pojmů, periodizace, hlavní projevy. Renesanční papežství. Konciliarismus. Devotio moderna. Observantismus. Katolická reformace a vývoj katolické církve do tridentského koncilu Cech studentů historie, o. s. Reklama. REGISTROVAT BLO Cílem semináře je základní ovládnutí problematiky a metod k dějinám raného novověku. Osnova. Pojem a periodizace absolutismu Panovník - l'état, c'est moi Dvůr - krása a okázalost Státní byrokracie - Gesamt-Staats-Idee Válka - la guerre, c'est moi Patrimonium - feudální velkostatek Poddaný - právo jako každodennost. a. 1648- až po současnost b. Začíná vznikem planety země a končí s počátky písemnictví, je to období bez písemných památek c. Od počátků písemných památek- asi okolo roku 10 000 př. n. l až po zánik západořímské říše (r. 467 n. l. periodizace pravěku soužití lidí a způsob obživy v jednotlivých obdobích archeologické památky 2. Staroorientální despocie Církev v době středověku a na počátku novověku křesťanská církev a její organizace; rozkol v církvi v pol. 11. stol. boj o investitur

Novověk :: historie a vše jin

Periodizace dějin - dějepis

3.1. Novověk Zápisy do dějepis

4) Byzantská říše: základní periodizace, společnost, kultura a dějinný odkaz. 5) Státní celky, jejich formy a formování ve středověké Evropě. 6) Křesťanství a církev ve středověké politice, myšlení a společnosti. 7) Renesanční člověk a jeho svět: kořeny renesance a cesty jejího šíření 2 Periodizace pravěku doba kamenná, bronzová, železná 3 Kultura v pravěku jeskynní malby, drobné plastiky aj. 3. 1 Staroorientální státy dějiny Mezopotámie, Egypta a dalších blízkovýchodních civilizací, dějiny Indie a Číny 2 Klasické (antické) státy - starověké Řecko dějiny a kultura starověkého Řeck

Pravěk - základní údaje, periodizace pravěku, předchůdci

VFR - moje prezentace - Francie před revoluc novověku ve srovnávacím pohledu První klíčovou otázkou je, jak velké celky lze smysluplně srovnávat a jak je definovat. Text objemu a tempa těžby v různých obdobích, a tím možností periodizace fází vze-stupu a úpadku středověkého až raně novověkého hornictví v různých revírech či na konkrétních dolech. Až. D - Dějepis - Počátek novověku Buržoazní revoluce LIT - Literatura - Počátek realistické tvorby v Čechách, Božena Němcová D - Dějepis - Počátek kapitalismu, internacionála,.. čpd výcuc - Summary České a československé právní dějiny novověku. výcuc ke zkoušce. University. Masarykova univerzita. Course. České a československé právní dějiny novověku (MP201Zk) Academic year. 2017/201 Periodizace a charakter poválečného období : /téze části přednášky, která byla přednesena na semináři profesorů dějepisu 8. ledna 1972) / Hlavní autor: Kolejka, Josef, 1924-201

Kultura a každodenní život v raném novověku Hospodářské

Periodizace a kritéria rozleňující dějiny kultury na vývojově inicianí oblasti a na vývojová období: geografická (inicianí kultury: kulturní oblasti 1. Mezopotámie, 2. starý Egypt, 3. stará Indie, 4. ýína, 5. krétsko-mykénská oblast a staré Řecko, 6. předkolumbovská Amerika blízkém východě). V období novověku ale evroé národy ovlivnily světové dění natolik, že evroá dějinná periodizace z velké části splývá s periodizací dějin neevroých regionů. Teprve v době osvícenstv

Dějiny

Počátky novověku. Proměny, kterými prošla společnost v průběhu 16. - 19. století, tvoří kořeny moderního světa. Proto patří poznání těchto změn, kterými prošla Evropa a svět v tomto období, k základním předpokladům pro pochopení současnosti Středověk je období od pádu západořímské říše do objevení Ameriky. Někde je doba od konce 15. století do poloviny 17. století nazývána jako pozdní středověk nebo období přechodu od středověku k novověku. Periodizace středověku Raný středověk (500 - 1200) vznik samostatných stát

1.3 Periodizace dějin hudby 3 2. Z obecně historického hlediska tento sloh zahrnuje údobí středověku a počáteční fázi novověku, z pohledu umělecko-historického umění gotiky a renesance. 3. Sloh melodicko-harmonický - uvědomělé cítění souzvukové - akordické, řízené kadenční harmonií, se uplatňuje ve. Pojem raný novověk - periodizace, prameny, literatura. Čas a prostor v raném novověku. Demografický vývoj v Evropě. Sociální uspořádání raněnovověké společnosti, stavy. Právo v raném novověku. Ekonomika raného novověku. Zkušební okruhy - Evropa: Velké zámořské objevy v raném novověku Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Pravěk

Studijní program Dějiny křesťanského umění je soustředěn k jednotlivým obdobím dějin umění dle obvyklé periodizace výtvarných děl středověku, raného novověku a umění 19. a 20. století. Věnována je pozornost obsahovým souvislostem uměleckých děl, se zvláštním zřetelem ke křesťanským námětům, které jsou. Archeologie středověku a novověku 1 (ASN1) Bubeník, J. 1994: K problému periodizace a chronologie starąího úseku vývoje raně středověké hmotné kultury v Čechách, Archeologické rozhledy 46, 54-64. Bubeník, J. - Pleinerová, I. - Profantová, N. 1998: Od počátků hradią» k počátkům přemyslovského státu, Památky. Význam rozpadu římského impéria pro dějiny středověku (periodizace) Problematika stěhování národů (Slované, Germáni) a jeho důsledky Zámořské objevy a počátky novověku VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování EGS - Evropa a svět nás zajím

Periodizace dějin - Studuju

Proměna řeholní vizitace v raném novověku na příkladu cisterciáckého řádu, in: Historia Monastica I., Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu Život ve středověkém klášteře, Praha 2005., s. 103-131 Mezopotámie - řecky meziříčí (potamos = řeka, mesos = prostřední) - nížina mezi řekami Eufrat a Tigris v dnešním Iráku (ve starověku se obě řeky nespojovaly jako dnes v Šatt al-Arab, nýbrž ústily do moře zvlášť).. Severní část Mezopotámie měla dostatek srážek, ale jih méně - byl závislý na pravidelných záplavách řek Eufrat a.

RANÉHO NOVOVĚKU 55 Prameny 57 Čas a prostor 66 Periodizace 102 Typické znaky soudobých dějin 107 Prameny 111 5. DĚJINY DĚJEPISECTVÍ 118 Témata a přístupy 123 Syntézy a časopisy 127. Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace : určeno pro posl. fak. hudební / Hlavní autor: Smolka, Jaroslav, 1933-2011 Vydáno: (1990) Světověk neboli 1969 : hypotéza o konci novověku, ba o konci celého eurověku a o počátku světověku / Hlavní autor: Palouš, Radim, 1924-2015 Vydáno: (1990 <span class=section_title>Literatura:</span> ''Braudel, F.'': Histoire et sciences sociales: la longue durée. ''Annales'' 1958, č. 4; ''Guenée, B.'': Histoire et.

Výklad se soustředí na vysvětlení forem migrace (emigrace, imigrace, exil) a historiografické pojetí tohoto fenoménu v raném novověku. Ve speciální části bude pozornost věnována vynucené migraci z českých zemí od 16. do 18. století (politicky i nábožensky motivované) Periodizace filozofie novověku. 17. století - první polovina 19. století. periodizace výtvarných děl středověku, raného novověku a umění 19. a 20. století. Věnována je pozornost obsahovým souvislostem uměleckých děl, se zvláštním zřetelem ke křesťanským námětům, které jsou analyzovány a interpretovány metodami ikonografie a kontextuální ikonologie 1.3 Periodizace 2. Prehistorie tištěných médií 2.1 Typy komunikace 2.2 Vynález písma 2.3 Komunikace ve starověku 2.4 Komunikace ve středověku 3. Tištěná média v raném novověku 3.1 Historický kontext 3.2 Předpoklady vzniku a rozšíření tištěných médií 3.2.1 Pošta 3.2.2 Korespondence 3.2.3 Psané noviny 3.2.4 Knihtis

Dějiny novověku I - FF - JU - Studentino

Filosofie novověku III. (Voltaire, Rousseau, Kant) + sociální skupiny a útvary, sociální struktura současné společnosti. 9. Filosofie novověku IV. (Hegel, Marx, Nietzsche) + principy demokracie, formy demokrat. kontroly stání moci. + periodizace duševního života člověka Zobrazuji výsledky 1 - 17 z 17 pro vyhledávání 'periodizace dějin' . Seřadi

Video: PERIODIZACE A VÝVOJ VE STŘEDOVĚKU, D - Dějepis - - unium

10) Kultura českého středověku a raného novověku. 11) Český stavovský odboj od druhé poloviny 16. století do Bílé hory. 12) České země a třicetiletá válka, řešení české otázka a rekatolizace. 13) Český stát a rolnická otázka druhé poloviny 17. století do nástupu vlády Marie Terezie Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Informatorium školy mateřské (Jan Amos Komenský) - Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností,.. Dějepis (Maturita - profilová část) Maturitní témata z dějepisu: Vymezení historie a pravěký vývoj lidstva ; Význam historie, pomocné vědy historické, datovací metody, periodizace pravěku, charakteristika jednotlivých období z hlediska sociálního, hospodářského, kulturního a myšlenkového vývoje

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd Třída: oktáva Školní rok: 2020/2021 1. Antická filosofie (periodizace dějin antické filosofie, Sokrates, Platon, Aristoteles Definice a základní periodizace středověku a počátku novověku - středověk - tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance - chronologicky je středověk obvykle ohraničen pádem Západořímské říše r. 476 a zánikem říše Východořímské r. 1453 - dobytí.

13. Periodizace: 1. Seldžučtí Turci - dramaticky ovlivnili Byzanc. 2. Osmanští Turci - zasáhli koncem středověku a v novověku. ad1) název podle kmenového náčelníka, poč.11.st. se stěhují ze střední Asie do sousedních oblastí. 1055 dobyli Bagdád - stali se poručíky arabských chalífů, Turci mají skutečnou mo Periodizace - počítání času - v dějinách byla různá (ve starověkém Orientu podle vlády panovníků, ve starověkém Řecku podle olympijských her - od 4. stol.př.n.l., ve starověkém Římě od údajného založení Říma - 753 př.n.l.) novověku osvojí si periodizaci novověku seznámí se spojmem reformace, jejími příčinami a cíli chápe podstatu pojmů absolutistická monarchie a stavovská monarchie MKV - poznávání jiných kultur EGS - klíčové události - reformace MKV - předsudky církve Učebnice: KOL. AUTORŮ. Dějepis 7. Učebnice pro základní školy a.

Doba byla přelomová, vždyť Leonardo se narodil podle dnešní periodizace dějin ve středověku, ale zemřel v novověku. Započala éra zámořských objevů. Evropa začala bohatnout jako nikdy dřív a Leonardo žil v její nejrozvinutější části. Italské městské státy mezi sebou soupeřily o prestiž ve všech ohledech periodizace dějin pravĚk starovĚkÉ stÁty ranÝ stŘedovĚk vm a poČÁtky ČeskÉho stÁtu evr. ve vrcholnÉm stŘ. husitskÁ revoluce poČÁtky novovĚku vznik habsb. soustÁt 5. Tělesná kultura novověku 6. Tělesná kultura a tělocvičné spolky v Českých zemích 18. a 19. století 7. Sportovní trénink 8. Periodizace a zásady sportovního tréninku 9. Pohybové schopnosti 10. Dýchací a oběhová soustava 11. Energetický metabolismus kosterního 12. Výživa 13. Úrazy ve sportu 14. První pomoc 15. 11. Evropa na prahu novověku 12. Boj katolictví a protestantství, třicetiletá válka 13. Evropa v době absolutismu a parlamentarismu 14. Velká francouzská revoluce 15. Specifika historického vývoje v Americe 16. Počátky průmyslového věku 17. Svět v letech 1850 - 1914 18 Periodizace dějin Žák: Charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako Počátky novověku Zámořské objevy Renesance a humanismus Reformace Evroé monarchie 16. a první poloviny 17. století České země a Habsburská monarchie, stavovsk

Periodizace dějin. 2 D) 4. Evroý integrační proces. 5. Významní Evropané. 6. Významní Evropané z českého prostředí. 7. Historický vývoj českého Evroé velmoci v raném novověku, třicetiletá válka. Baroko. 2 A) 2. Historické přístupy k procesům globalizace. 2 D) 4. Evroý integrační proces. 5. Významní. popíše základní - revoluční změny ve středověku a raném novověku charakterizuje historii našeho regionu dovede využít poznatky v cestovním ruch 9. Nástup novověku - humanismus a renesance - důsledky objevných plaveb pro Evropu - manufaktury - evroá reformace, Luther, Kalvín, německá selská válka, augšpurský mír - Tudorovci /Jindřich VIII. a Alžběta I. - náboženské konflikty ve Francii - protireformace, jezuité 10

Procházka, R. (2001): K otázce rekonstrukce přírodního prostředí svratecko-svitavské nivy ve středověku a novověku, Niva 2001, 113 - 117. Procházka, R. (2002): Lužní les jižně Brna ve středověku a raném novověku. In:Civitas et villa, tom poswiecony jubileu prof. Marty Mlynarskej-Kaletynowej, Wroclaw, 353 - 356 POýÁTKY NOVOVĚKU Žák • •rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly zformulovány ve 14. - 17. století; zhodnotí jejich praktické dopady • porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským i mocensko-politickým změnám • popíše základní rysy reformace V novověku dopravovány často do Evropy. Malířství. Opomíjeno pro svoji strnulost a neživost) -hieroglyfy (rozluštěny díky J.F.Champollionovi a Rosettské desce) Především písemnictví Typické malby typu lidské postavy ; Hlava a končetiny - z profilu. Každá barva má vlastní význam. Trup a oko zpředu (en face In Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha 2013., s. 363 - 390. Zdeněk Beneš, Raný novověk v českém historiografickém výzkumu. In Marie Koldinská - Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku. Praha 2013, s. 27-53. ISBN 978-80-7422-251-1 Konec raného novověku se udává datem počátku Velké francouzské revoluce, tj. rokem 1789. České raněnovověké dějiny jsou obvykle ohraničovány roky 1526 a 1740, respektive 1780. V roce 1526 zemřel v tragické bitvě u Moháče mladý král Ludvík Jagellonský a na český trůn nastoupil Ferdinand I. Habsburský (manžel.

Raný novověk - Czech Wikipedi

Periodizace a charakteristika jednotlivých období a kultura 5. Raný středověk v Evropě Charakteristika a vymezení období, světská a duchovní moc, učení o trojím lidu, lenní systém, Zámořské plavby - jejich příčiny, výsledky a nové rozdělení světa, charakteristika novověku v Evropě, renesance a humanismus 14. Get this from a library! Světověk, neboli, 1969 : hypotéza o konci novověku, ba o konci celého eurověku a o počátku světověku. [Radim Palouš -periodizace vývoje lidského jedince (etapy vývojeosobnosti)-biologická a sociální determinace (podmíněnost) lidsképsychiky-vědomí anevědomí-poznávací psychické procesy (vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť)-emoční a citové procesy a stavy (city,emoce)-volní psychické procesy a stavy 4 HD 2005 ČESKÉ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU 3/0 Zk povinný - kredit A5 letní semestr doporučený ročník 2-3 Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Základní problematika (stavovství, vnitřní periodizace politických dějin českého předbělohorského státu, konfesijní zápasy, zemský stavovský separatismus, konfederační hnutí 9. Počátky novověku Politické a hospodářské změny v 15.-16. století, humanismus a renesance, zámořské objevy a jejich příčiny, vznik evroého kolonialismu, reformace a náboženské války 10. Raný novověk Rozklad feudalismu ve státech západní Evropy v 16.-17. století, války o Itálii a vrcho

1. Proč raný novověk (definice, periodizace, problémy ..

· periodizace dějin VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - osvojí si periodizaci novověku a) doba preindustriální (1492-1618). Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.(Katedra české literatury a vědy, FF OU)přednáška 15. 11. 201714:00zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1 Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR (Faculty o Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 Evropa na počátku novověku. Stuartovci, anglická revoluce, přechod k parlamentarismu. Francie v období bourbonského absolutismu, vnitřní a zahraniční politika Ludvíka XIV. (válka o dědictví španělské) mocenský vzestup Ruska. pruský osvícenský absolutismus, dělení Polska. barokní kultura . Vývoj mimoevroého světa v 17

Novověk - dějiny Knihy

1.3 Periodizace Úkol přiblížit vývoj tištěných médií vyžaduje časové vymezení prezento­ vaného jevu a jeho periodizaci, která dovolí učinit výklad přehlednější. Období raného novověku (od poloviny 15. století do konce 18. století) Střední Čechy - Dopovědět všechno, co měl na srdci, nemohl v jednací síni Krajského soudu v Praze někdejší hejtman Středočeského kraje David Rath. Společně s další desítkou spoluobžalovaných je opětovně souzen v rozvleklé kauze údajných korupčních manipulací s výběrovými řízeními na stavební a zdravotnické zakázky

Novověk Knihy.ABZ.c

Sociální a kulturní dějiny Osmanské říše v raném novověku ; Židovské dějiny, problematika periodizace, každodenní život v křesťanské a muslimské společnosti, zaměření na 16. -18. století ; Emancipace a asimilace Židů, otázka kontinuity a změny kolektivních i osobních identi 1. Vznik, obsah a proměny pojmu středověk. Kulturně geografický aspekt a otázky periodizace. 2. Od středověku k novověku: Povaha uměleckého díla, druhy umění a jejich funkce, společenský kontext, objednavatel a publikum. 3. Středověk a antická tradice, románská architektura. 4. Počátky gotiky v českých zemích Česká literatura pozdního humanismu Poznámnky k základním tendencím a interpretačním problémům . Přednáška se odrazí od současné situace literární vědy (historie), které dominuje pluralita metodologických přístupů (od vnitrotextových po kulturně historické); ta však zároveň komplikuje pokusy o syntetický obraz literární periody. Autor navrhuje nahlížet na. Velké společenské změny na prahu novověku. Nizozemská revoluce. Anglická revoluce a její výsledky, osobnost O. Cromwella, restaurace Stuartovců, nástup Viléma III. Oranžského. Soupeření mezi Anglií a Nizozemím. Boj amerických kolonií za nezávislost. Absolutistické režimy v Evropě (1650 - 1789) Vymezení pojmu absolutismus Literatura raného novověku. Humanismus, renesance, manýrismus v literatuře. 10. Česká literatura národního obrození; periodizace národního obrození; národní obrození jako kulturní fenomén. 11. Literární historie jako součást literární vědy; její metodologické koncepty. 12. Jinojazyčné kontexty české literatury.

Na počátku novověku se v severských zemích dokonce objevilo jakési šermování holí, bruslení na ledě. Existují záznamy o používání šermu jako součásti léčebné gymnastiky v Itálii ve 14. století. Úpolové aktivity měly už ve středověku širší význam než jen prostý boj Starověké periodizace Le Goff a zajímají více méně jen jako inspirace pro středověké autory. Jde tu zejména o periodizační model čtyř království podle starozákonního proroka Daniela (Da 7,13-28) a Augustinovo členění lidského života na šest období. Oba tyto modely se souběžně uplatňovaly až do 18. století Kupte knihu Přehled světových dějin (Jiří Kupka) s 26 % slevou za 36 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů pravěku do umění novověku Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně periodizace pravěku Porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění Rozezná charakteristické znaky keramiky, časově a místn

 • Překlad talmudu.
 • Státní rozpočet čr 2017.
 • Mkp.
 • Katla sopka.
 • Canon ef 70 200mm f/2.8 l usm recenze.
 • Goethe růžička rozbor.
 • The illusionists 2020 praha.
 • Mluvnický pád anglicky.
 • Červená čočka s kokosovým mlékem recept.
 • Brigada florida.
 • Cpo zkratka.
 • Posunuty menstruacny cyklus.
 • Protivin krokodýli.
 • Celeste buckingham crushin' my fairytale.
 • Dělící stěna dub sonoma.
 • Jak slepit střih.
 • Karta ochranných pracovních pomůcek.
 • Dětské hry 4 roky.
 • Kalendář červenec 2019 tisk.
 • Jak přežít noční směnu.
 • Půjčovna komiksových kostýmů.
 • Předdůchod kalkulačka 2019.
 • V kostarice.
 • Zapouzdřený nádor v prsu.
 • Alkohol po ovulaci.
 • Holandské copy s kanekalonem olomouc.
 • Nosící zavinovací svetr.
 • Ica cenik.
 • Wevoda.
 • Svalové enzymy.
 • Sms imessage.
 • Pdf to png 100 mb.
 • Obrázky květin malované.
 • Koenigsegg agera ostrava.
 • Pluto průměr.
 • Úhel slunce v létě.
 • Mcf bazar.
 • Disney hercules csfd.
 • Mia a já vítejte v centopii.
 • Nejlepsi salon krasy v praze.
 • Bazeny baumax.